Wymagania normy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg ISO 45001:2018

Wymagania normy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg ISO 45001:2018

1. Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z podstawowymi wymaganiami i strukturą normy PN-ISO 45001:2018 oraz uzyskanie wiedzy na temat ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem  i Higieną Pracy.
W przypadku Organizacji, które posiadają wdrożone normy OHSAS 18001 czy PN–N-18001:2004 uczestnicy zapoznają się również z czynności, które organizacja powinna podjąć, aby dostosować swój system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy do nowych wytycznych.2. Profil uczestników: pracownicy, którym powierzono zadanie transformacji posiadanego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy do wymagań nowej normy ISO 45001, auditorzy wewnętrzni, kandydaci na auditorów wewnętrznych Systemu Zarządzania bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Szkolenie skierowane jest również do wszystkich innych osób, które jeszcze nie miały styczności z normami, a chcą zapoznać się z wymaganiami normy ISO 45001:2018.

3. Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.

4. Termin i miejsce: harmonogram szkoleń

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

5. Cena: 600 zł netto za osobę

cena obejmuje:

 • zaświadczenie,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek.

10. Program szkolenia:

1. Wprowadzenie.

2. Terminy i definicje.

3. Kontekst organizacji.

4. Przywództwo i współudział pracowników.

5. Planowanie.

6. Wsparcie.

7. Działania operacyjne.

8. Ocena efektów działania.

9. Podsumowanie.

10. Test sprawdzający wiedzę z zakresu Wymagań Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

  Osoba zamawiająca

  Imię*

  Nazwisko*

  Telefon*
  E-mail*
  Nazwa firmy/instytucji*
  NIP*

  Adres


  Miejscowość*

  Województwo*

  Kod pocztowy*

  Kraj*

  Uczestnik 1:

  Imię*

  Nazwisko*

  Uczestnik 2:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 3:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 4:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 5:

  Imię

  Nazwisko

  Uwagi dodatkowe

  * Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

  Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
  rozpoczęciem przelewem na konto:
  23 1020 2401 0000 0402 0217 168
  Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl