System Zarządzania Jakością w hurtowniach farmaceutycznych wg. Rozporządzenia w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej z dnia 13.03.2015 r.

System Zarządzania Jakością w hurtowniach farmaceutycznych wg. Rozporządzenia
w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej z dnia 13.03.2015 r.

1. Cel: zapoznanie się wymaganiami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej i uzyskanie wiedzy na temat ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością w hurtowniach farmaceutycznych.

2. Profil uczestników: szkolenie skierowane jest do wszystkich osób chcących zapoznać się z wymaganiami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej funkcjonującej w hurtowniach farmaceutycznych.

3.Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.

4. Termin i miejsce: harmonogram szkoleń

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

5. Cena: 600 zł netto za osobę

cena obejmuje:

 • zaświadczenie,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek.

6. Program:

1. Wprowadzenie. Przedstawienie prowadzącego.

2. Ustawa o prawie farmaceutycznym:

a) prowadzenie obrotu hurtowego produktami leczniczymi.

3. Dobra Praktyka Dystrybucji:

a) zarządzanie jakością:

 • system jakości,
 • działania zlecane na zewnątrz,
 • przegląd i monitorowanie,
 • proces oceny, kontrola, wymiana informacji i przegląd ryzyka związanego z jakością,

b) personel,

c) zapewnienie właściwych warunków magazynowania:

 • mapowanie pomieszczeń magazynowych,
 • konserwacje i remonty,
 • kalibracja aparatury kontrolno-pomiarowej,
 • kwalifikacja (walidacja) – pomieszczeń, wyposażenia, systemów komputerowych,

d) system dokumentacji,

e) procedury postępowania:

 • przyjmowanie, magazynowanie i dystrybucja produktów leczniczych,
 • kontrole wewnętrzne,
 • kwalifikacja dostawców i odbiorców,
 • reklamacje, zwroty i wycofania,
 • produkty lecznicze podejrzane o sfałszowanie,

f) transport produktów leczniczych.

4. Podsumowanie i dyskusja.

 

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

  Osoba zamawiająca

  Imię*

  Nazwisko*

  Telefon*
  E-mail*
  Nazwa firmy/instytucji*
  NIP*

  Adres


  Miejscowość*

  Województwo*

  Kod pocztowy*

  Kraj*

  Uczestnik 1:

  Imię*

  Nazwisko*

  Uczestnik 2:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 3:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 4:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 5:

  Imię

  Nazwisko

  Uwagi dodatkowe

  * Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

  Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
  rozpoczęciem przelewem na konto:
  23 1020 2401 0000 0402 0217 168
  Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl