Norma Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 w placówkach medycznych

Norma Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 w placówkach medycznych

1. Cel szkolenia:
Zapoznanie się wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 i uzyskanie wiedzy na temat ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością

2. Profil uczestników: Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób chcących zapoznać się z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 i przygotowującymi się do szkolenia właściwego na audytora wewnętrznego wg PN-EN ISO 9001:2009.

3. Forma szkolenia: Kurs połączony z ćwiczeniami

4. Termin i miejsce: Harmonogram szkoleń

Możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

5. Cena: 600 zł netto za osobę

Cena obejmuje:

 • certyfikat/zaświadczenie
 • materiały szkoleniowe
 • poczęstunek.

6. Program szkolenia:
1. Wprowadzenie.
2. Podstawowe pojęcia, terminy i definicje systemu zarządzania jakością.
3. Omówienie norm z serii ISO 9000
4. Podejście procesowe – zarządzanie procesami w organizacji.
5. Wymagania ISO 9001:2009
a) Zakres normy

 • postanowienia ogólne
 • zastosowanie
 • b) Norma powołana
  c) Terminy i definicje
  d) System Zarządzania Jakością
 • wymagania ogólne
 • wymagania dotyczące dokumentacji

e) Odpowiedzialność Kierownictwa

 • zaangażowanie kierownictwa
 • orientacja na pacjenta
 • polityka jakości
 • planowanie
 • odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja
 • przegląd wykonywany przez kierownictwo

f) Zarządzanie zasobami

 • zabezpieczenie zasobów
 • zasoby ludzkie
 • infrastruktura
 • środowisko pracy

g) Realizacja udzielanych świadczeń medycznych

 • planowanie realizowania udzielanych świadczeń medycznych
 • procesy związane z pacjentem
 • projektowanie i rozwój
 • zakupy
 • produkcja i dostarczanie usługi
 • nadzór wyposażenia do monitorowania i pomiarów

h) Pomiary, analiza, doskonalenie

 • postanowienia ogólne
 • monitorowanie i pomiary
 • nadzór niezgodnego udzielania świadczeń medycznych
 • analizowanie danych
 • doskonalenie

6) Podsumowanie i dyskusja

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

  Osoba zamawiająca

  Imię*

  Nazwisko*

  Telefon*
  E-mail*
  Nazwa firmy/instytucji*
  NIP*

  Adres


  Miejscowość*

  Województwo*

  Kod pocztowy*

  Kraj*

  Uczestnik 1:

  Imię*

  Nazwisko*

  Uczestnik 2:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 3:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 4:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 5:

  Imię

  Nazwisko

  Uwagi dodatkowe

  * Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

  Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
  rozpoczęciem przelewem na konto:
  23 1020 2401 0000 0402 0217 168
  Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl