Oferta wdrożenia Zakładowej Kontroli Produkcji

Zakładowa Kontrola Produkcji

Wdrożenie Zakładowej Kontroli Produkcji jest jedną z kluczowych zasad zgodności właściwości wyrobów, które zostają wprowadzone na rynek z odpowiednimi normami producenta. Jeśli jesteś producentem materiałów budowlanych, to musisz posiadać obowiązkowo ZKP.
Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) stanowi podstawowy składnik systemów oceny. Jej wdrożenie stanowi jeden z wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.  zgodnie z którym posiadanie ZKP jest obligatoryjne dla producentów wyrobów budowlanych, bez względu na stosowany system oceny zgodności.

Zakładowa Kontrola Produkcji
oznacza stałą wewnętrzną kontrolę produkcji prowadzoną przez producenta. Jej stosowanie ma zapewniać zgodność właściwości wyrobów wprowadzanych na rynek z normami, aprobatami technicznymi oraz deklarowanymi wartościami. Wszystkie elementy ZKP, wymagania i postanowienia przyjęte przez producenta, powinny być w sposób systematyczny dokumentowane poprzez zapisywanie zasad i procedur postępowania, które to z kolei powinny być zgodne z charakterem wyrobu i procesu produkcyjnego, stopniem automatyzacji linii produkcyjnej oraz rodzajem dostępnych urządzeń produkcyjnych i kontrolnych.
System Zakładowej Kontroli Produkcji określa:
 • odpowiedzialność, uprawnienia i wzajemne zależności personelu, który zarządza, wykonuje i kontroluje prace mające wpływ na jakość,
 • procedury związane z działaniem zakładowej kontroli produkcji, niezbędne do wykazania zgodności wyrobu na odpowiednim etapie jego produkcji,
 • procedury prowadzenia i nadzorowania zapasów,
 • procedury szkolenia personelu mającego wpływ na jakość,
 • procedury postępowania z reklamacjami.
Na rynek europejski mogą być wprowadzane wyłącznie wyroby zgodne ze zharmonizowanymi normami europejskimi, europejskimi aprobatami technicznymi lub krajowymi ustaleniami technicznymi uznanymi na poziomie UE. Zgodność z tymi ustaleniami technicznymi powinna być potwierdzona certyfikatem zgodności wydanym przez upoważnioną jednostkę certyfikującą, bądź deklaracją zgodności wydaną przez producenta. Jeśli producent wyrobów budowlanych nie posiada Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) – nie może wydać deklaracji zgodności.

Nawiązując do czasu, kiedy Polska stała się jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej i zaczął się okres wprowadzania Norm Europejskich, mających za zadanie utworzenie jednolitego, wewnętrznego rynku wyrobów budowlanych oraz wyeliminowanie wszelkich ograniczeń w handlu na obszarze Unii w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011, wyłącznie sam producent może i musi samodzielnie ocenić czy wyrób produkowany podlega wymaganiom w/w dyrektywy. Przez to pojęcie rozumie się, iż wyrób należy wyprodukować zgodnie z wymaganiami wzmiankowanej dyrektywy i szczegółowymi zapisami norm zharmonizowanych , a także poddać wyrób procedurze oceny zgodności, określonej w odpowiedniej dla wyrobu specyfikacji technicznej. W następstwie pozwala to producentowi na oznakowanie wyrobów znakiem CE. Po dokonaniu takiej oceny producent jest uprawniony do oznakowania produkowanego wyrobu budowlanego i może wprowadzić go do obrotu. Jeżeli zaś producent nie posiada Zakładowej Kontroli Produkcji nie może wydać ważnej deklaracji zgodności. Skutkiem tego działania może być nałożenie odpowiedniej sankcji określonej w ustawie o wyrobach budowlanych.W myśl ustawy o wyrobach budowlanych oraz w oparciu o odpowiedni system oceny zgodności dotyczącego prowadzenia produkcji na podstawie aktualnej normy polskiej PN lub PN-EN producenci zobowiązani są do wdrożenia systemu ZKP.
W związku z tym pragniemy Państwu przedstawić i zaoferować swoje usługi w zakresie wdrażania Systemów Zakładowych Kontroli Produkcji zgodnie z następującymi (aktualnie obowiązującymi) normami i przepisami:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Skontaktuj się z nami

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl