Opracowanie wniosków

Opracowanie wniosków z zakresu ochrony środowiska

Korzystanie ze środowiska, w ramach prowadzenia działalności gospodarczej jest dozwolone po uzyskaniu stosownych pozwoleń wydawanych przez właściwe organy ochrony środowiska ustalające zakres i warunki korzystania ze środowiska.

Oferujemy Państwu kompleksowe opracowanie wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami do uzyskania pozwoleń i/lub decyzji
z zakresu ochrony środowiska.

 1. Postępowanie w sprawie oceny o oddziaływaniu na środowisko

Procedura oceny oddziaływania na środowisko to bardzo skomplikowany proces,
w związku z czym oferujemy Państwu pełne wsparcie w czasie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: od opracowania dokumentacji do czasu wydania decyzji przez urząd. W zależności od rodzaju przedsięwzięcia sporządzana jest karta  informacyjna przedsięwzięcia bądź wymagana jest pełna ocena wpływu przedsięwzięcia na środowisko – raport o oddziaływaniu
na środowisko.

 1. Operaty wodnoprawne

Operaty stanowią załącznik do wniosku o wydanie pozwoleń w zakresie prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej. Zgodnie z Art. 389 oraz 390 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:

 • usługi wodne;
 • szczególne korzystanie z wód;
 • długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;
 • rekultywację wód powierzchniowych lub wód podziemnych;
 • wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
 • wykonanie urządzeń wodnych;
 • regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych;
 • zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wód;
 • prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów;
 • prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych;
 • lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także nowych obiektów budowlanych;
 • gromadzenie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, oraz prowadzenie na tych obszarach odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania.
 1. Wnioski z zakresu gospodarki odpadami

Prowadzenie działalności gospodarczej może wymagać uzyskania następujących decyzji administracyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami:

 • Pozwolenie na wytwarzanie odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji,
 • Zezwolenie na zbieranie odpadów,
 • Zezwolenie na przetwarzanie odpadów.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami (Ustawa o odpadach oraz Prawo ochrony środowiska) jako załącznik do wszystkich powyższych wniosków należy do Urzędu złożyć również operat przeciwpożarowy.

Nasz zespół może zaproponować Państwu kompleksową obsługę w tym zakresie – zarówno opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia lub zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami jak i przygotowanie operatu przeciwpożarowego.

 1. Dokumentacje związane z emisją gazów i pyłów do powietrza

Emisja zanieczyszczeń gazów i pyłów do powietrza w określonych przypadkach dozwolona jest po uprzednim uzyskaniu pozwolenia lub dokonaniu zgłoszenia instalacji do odpowiedniego urzędu.

Realizację każdego projektu  nadzorujemy od początku, do końca, tzn.: od opracowania dokumentacji i złożenia jej do urzędu, aż do uzyskania stosownych pozwoleń.

Skontaktuj się z nami

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl