Efektywność energetyczna

Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 264 z późn. zm.) nakłada na  przedsiębiorstwa nie będące MMŚP (czyli duże), obowiązek przeprowadzania raz na 4 lata audytu energetycznego. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa musi zostać przeprowadzony przez podmiot niezależny, tj. zewnętrznych ekspertów, posiadających wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu takiego audytu lub przez ekspertów audytowanego przedsiębiorcy, pod warunkiem, że nie są oni bezpośrednio zaangażowani w audytowaną działalność tego przedsiębiorcy.

Z obowiązku wykonywania audytów energetycznych przedsiębiorstwa raz na 4 lata zwolnione będą tylko przedsiębiorstwa posiadające wdrożony i certyfikowany system zarządzania energią określony we właściwych normach (norma ISO 50001) lub system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami EMAS, jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Tak więc oferujemy naszą pomoc we wdrożeniu w Państwa przedsiębiorstwie Systemu Ekozarządzania i Audytu EMAS, co pozwoli Państwu na uniknięcie dodatkowych kosztów związanych z przeprowadzaniem co cztery lata audytów energetycznych.

Krajowy system ekozarządzania i audytu (EMAS) jest najbardziej wiarygodnym spośród obecnie funkcjonujących systemów środowiskowych.
Ponadto rejestracja w systemie EMAS daje możliwość znalezienia się w elitarnej grupie instytucji i przedsiębiorstw, postrzeganych (zarówno w Polsce, Europie, jak i na całym świecie) jako organizacje proekologiczne – prowadzące swoją działalność w sposób efektywny i przejrzysty. Wizerunek nowoczesnej firmy wiąże się dziś nieodzownie z jej działalnością na rzecz ochrony środowiska. Bycie firmą przyjazną środowisku jest nie tylko modne, ale również opłacalne.

Zainteresowanych wdrożeniem ww. sytemu zarządzania prosimy o kontakt z Heleną Wloka, Dział Marketingu tel. 795 456 336.

Skontaktuj się z nami

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl