Realizacja zaleceń pokontrolnych PIP

Realizacja zaleceń pokontrolnych PIP

Co najczęściej kontroluje PIP i na jakie powołuje się przepisów prawa w zakładzie pracy ?

 1. Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94;z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U.03.169.1650 z późn. zm.).
  • Podejmowania działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Przeprowadzanie auditów wewnętrzny, pozwalające na okresową ocenę stanu BHP w zakładzie pracy
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.07.2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawie zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach ( Dz. U. 02.132.1115 z późn. zm.).
  • Choroby zawodowe, rejestr chorób zawodowych
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ( Dz. U. 05.73.645 z późn. zm.).
  • Chemia, Pyły
 5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne ( Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, z póżn zm.).
  • Hałas, wibracje, oświetlenie
 6. Tworzenie od podstaw jak również aktualizacja za pomocą  metody Rick Score  ryzyk zawodowych, z uwzględnieniem charakterystyki zakładu pracyKodek Pracy 226. nakłada na pracodawcę dwa konkretne obowiązki związane z ryzykiem zawodowym, a mianowicie:
  • Obowiązek oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą oraz obowiązek stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko.
  • Obowiązek informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.
 7. Sporządzanie ?Instrukcji bhp? dla maszyn i urządzeń stosowanych w zakładzie pracy.
  • Zgodnie z  art. 2374 § 3 KP  Pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Określa to art. 2374 Kodeksu Pracy§ 1. Pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac.
   § 2. Pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy.
   § 3. Pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.