Realizacja zaleceń pokontrolnych PIP

Pokontrolne zalecenia przedstawiciela PIP (Państwowej Inspekcji Pracy) są niezwykle ważne w firmie i należy o nich pamiętać. Z czym wiąże się realizacja zaleceń pokontrolnych? Jakie przepisy prawne należy mieć na względzie?

Zalecenia pokontrolne PIP (Państwowej Inspekcji Pracy)

Przepisy prawne, na jakie powołuje się PIP (Państwowa Inspekcja Pracy) podczas przeprowadzania kontroli w Państwa firmie, dotyczą następujących dokumentów:

  • Ustawy z Kodeksu Pracy,
  • Rozporządzenia ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sp. ogólnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sp. badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w zakładzie i środowisku pracy,
  • Rozporządzenia Rady Ministrów w sp. wykazu chorób zawodowych oraz zasad postępowania w razie rozpoznania i stwierdzenia choroby zawodowej,
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sp. bezpieczeństwa i higieny pracy, jakie związane jest z narażeniem na drgania mechaniczne i hałas.

Realizacja zaleceń pokontrolnych pozwoli Państwu zapobiec a także usunąć stwierdzone niezgodności.

Pokontrolne zalecenia przedstawiciela PIP

Jeśli inspektor pracy podczas kontroli stwierdzi w Państwa firmie nieprawidłowości, ma  obowiązek zastosować środki prawne w ramach nadzoru, które pozwolą wyeliminować  udokumentowane niezgodności. Warto podkreślić, że konieczne jest także zastosowanie pokontrolnych zaleceń przedstawiciela PIP, które mogą być stosowane jako nakazy, polecenia ustne lub wystąpienia.

Państwowa Inspekcja Pracy jest kontrolnym organem, który zajmuje się nadzorowaniem przestrzegania prawa pracy w firmach. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem – każdego roku przeprowadzane są setki kontroli, które mogą wykazać nieprawidłowości w przedsiębiorstwie. Kwestie te opisane zostają w protokołach kontroli, jak i w załącznikach, które stanowią podstawę do wydawanych w toku kontroli środków prawnych. Inspektor pracy ma obowiązek nie tylko wykazać, jakie uchybienia występują w firmie, lecz także wskazać powinien działania nadzorcze. Dzięki temu osoby zarządzające firmą będą mogły podjąć starania zapobiegawcze i usunąć nieprawidłowości, jakie wykazała kontrola. Realizacja zaleceń pokontrolnych PIP jest niezwykle ważna w Państwa firmie, gdyż pozwala uregulować i wyjaśnić wszelkie nieścisłości.

Z pomocą naszej firmy mogą Państwo zrealizować z łatwością zalecenia pokontrolne. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie i staramy się sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów.

Skontaktuj się z nami

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl