Akredytacja Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)

Akredytacja Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)

W celu poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki w podmiotach udzielających świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ), powołane przez Ministra Zdrowia w 1994 roku, opracowało standardy akredytacyjne Programu Akredytacji Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Standardy te zostały zatwierdzone 7 kwietnia 2011 r. (Dz. Urz. MZ z dnia 14 kwietnia 2011 r.).

Zestaw standardów akredytacyjnych dla POZ zawiera 123 punktowane standardy, zgrupowane w 8 działach:

  1. Wszechstronność Opieki
  2. Prawa Pacjenta
  3. Poprawa Jakości
  4. Bezpieczeństwo Opieki
  5. Zespół Współpracowników
  6. Dokumentacja Medyczna
  7. Organizacja Jednostki
  8. Infrastruktura

Z uwagi na fakt, że standardy obejmują kluczowe zagadnienia dla podmiotu, ich realizacja wymaga zaangażowania całej kadry medycznej, jak również personelu rejestracji.

Zarządzenie Nr 177/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, dokładniej Załącznik nr 1, szczegółowo określa wzrost stawek kapitacyjnych w przypadku posiadania certyfikatu akredytacyjnego.

Nasza firma oferuje Państwu m.in.:

  • Audit gotowości podmiotu do spełnienia wymogów standardów akredytacyjnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.

Podczas auditu zweryfikujemy w jakim stopniu Państwa Placówka udzielając świadczeń w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej spełnia standardy akredytacyjne Programu Akredytacji Podstawowej Opieki Zdrowotnej, zatwierdzone przez Ministra Zdrowia w dniu 7 kwietnia 2011 r. (Dz. Urz. MZ z dnia 14 kwietnia 2011 r.).

Wyniki auditu pozwolą określić zaawansowanie prac, wykażą braki oraz elementy wymagające dopracowania przed przeglądem akredytacyjnym wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ).

Z przeprowadzonego auditu gotowości podmiotu do spełnienia wymogów standardów akredytacyjnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej sporządzany jest szczegółowy raport zawierający porównanie stwierdzonej praktyki postępowania i stanu podmiotu z wymaganiami standardów akredytacyjnych Programu Akredytacji Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

  • Audit gotowości podmiotu do spełnienia wymogów standardów akredytacyjnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, a następnie usługi doradcze mające na celu przygotowanie Placówki do ww. przeglądu akredytacyjnego.

W oparciu o opracowany Raport, usługi obejmują tworzenie dokumentów, uzupełnianie stwierdzonych braków, przekazywanie wytycznych postępowania.