Akredytacja Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)

Akredytacja Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)

W celu poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki w podmiotach udzielających świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ), powołane przez Ministra Zdrowia w 1994 roku, opracowało standardy akredytacyjne Programu Akredytacji Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Standardy te zostały zatwierdzone 7 kwietnia 2011 r. (Dz. Urz. MZ z dnia 14 kwietnia 2011 r.).

Zestaw standardów akredytacyjnych dla POZ zawiera 123 punktowane standardy, zgrupowane w 8 działach:

 1. Wszechstronność Opieki
 2. Prawa Pacjenta
 3. Poprawa Jakości
 4. Bezpieczeństwo Opieki
 5. Zespół Współpracowników
 6. Dokumentacja Medyczna
 7. Organizacja Jednostki
 8. Infrastruktura

Z uwagi na fakt, że standardy obejmują kluczowe zagadnienia dla podmiotu, ich realizacja wymaga zaangażowania całej kadry medycznej, jak również personelu rejestracji.

Zarządzenie Nr 177/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, dokładniej Załącznik nr 1, szczegółowo określa wzrost stawek kapitacyjnych w przypadku posiadania certyfikatu akredytacyjnego.

Nasza firma oferuje Państwu m.in.:

 • Audit gotowości podmiotu do spełnienia wymogów standardów akredytacyjnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.

Podczas auditu zweryfikujemy w jakim stopniu Państwa Placówka udzielając świadczeń w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej spełnia standardy akredytacyjne Programu Akredytacji Podstawowej Opieki Zdrowotnej, zatwierdzone przez Ministra Zdrowia w dniu 7 kwietnia 2011 r. (Dz. Urz. MZ z dnia 14 kwietnia 2011 r.).

Wyniki auditu pozwolą określić zaawansowanie prac, wykażą braki oraz elementy wymagające dopracowania przed przeglądem akredytacyjnym wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ).

Z przeprowadzonego auditu gotowości podmiotu do spełnienia wymogów standardów akredytacyjnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej sporządzany jest szczegółowy raport zawierający porównanie stwierdzonej praktyki postępowania i stanu podmiotu z wymaganiami standardów akredytacyjnych Programu Akredytacji Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

 • Audit gotowości podmiotu do spełnienia wymogów standardów akredytacyjnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, a następnie usługi doradcze mające na celu przygotowanie Placówki do ww. przeglądu akredytacyjnego.

W oparciu o opracowany Raport, usługi obejmują tworzenie dokumentów, uzupełnianie stwierdzonych braków, przekazywanie wytycznych postępowania.

Skontaktuj się z nami

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl