Akredytacja Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)

Akredytacja Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)

Narzędziem oceny akredytacyjnej są standardy, określone w mechanizmie konsensusu we współpracy z najważniejszymi organizacjami i towarzystwami medycznymi. Standardy akredytacyjne dla POZ zostały opracowane przez trzy współdziałające organizacje: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce i Towarzystwo Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej.

Zapoczątkowało to zewnętrzną ocenę jakości  tego obszaru ochrony zdrowia.

Wymogi akredytacyjne w formie standardów dotyczą kluczowych obszarów udzielania świadczeń w poszczególnych jednostkach POZ m.in.: bezpieczeństwa, wszechstronności opieki, zapewnienia ciągłości świadczeń pomiędzy rożnymi podmiotami sprawującymi opiekę nad pacjentem, promocji i edukacji  zdrowotnej oraz jakości dokumentacji medycznej.

Realizacja wymogów standardów wymaga zaangażowania całej kadry medycznej w działania dla poprawy jakości.

Standardy promują sprawną organizację, respektowanie oczekiwań i opinii pacjenta oraz refleksję nad właściwym sposobem postępowania i jego doskonaleniem. Wszystkim świadczeniodawcom stwarzają możliwość sprawdzenia jak pracują.

Zestaw standardów akredytacyjnych dla POZ jest ofertą nakierowaną na twórcze kształtowanie lokalnych rozwiązań, a także na dokonywanie pomiaru i prowadzenie analizy własnej działalności medycznej.

Co gwarantują placówkom POZ przepisy zarządzenia, które będą miały zastosowanie do zawierania i realizacji umów już od 1 września 2019 r. ?

  • wzrost stawek kapitacyjnych w przypadku lekarzy POZ, pielęgniarek POZ i położnych POZ oraz pielęgniarek szkolnych,
  • wprowadzenie współczynnika korygującego w odniesieniu do bazowej stawki rocznej w zakresie lekarzy POZ, którzy zajmują się pacjentami przewlekle chorymi m.in. na schorzenia układu krążenia, cukrzycy oraz tarczycy,
  • wzrost stawki kapitacyjnej dla lekarzy POZ wystawiających e-recepty.

Premiowane będą te placówki/praktyki, które posiadać będą certyfikat akredytacyjny wydanych przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.