BDO

BDO, czyli Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami pozwala na gromadzenie i zarządzanie informacjami, które dotyczą gospodarki odpadami i ma zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.

Kto musi się zarejestrować w BDO?

Do BDO musi się zarejestrować praktycznie KAŻDY przedsiębiorca/firma poza nielicznymi wyjątkami, do których należą:

 • osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą, która wykorzystuje odpady na potrzeby własne,
 • podmiot mający ziemię, na której są stosowane komunalne osady ściekowe do:
  • uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
  • uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,
 • podmiot, który prowadzi nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów  w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania po nich,
 • transportujący wytworzone przez siebie odpady,
 • rolnik, będący wytwórcą odpadów, gospodarujący na obszarze poniżej 75 ha.

Sklepy i hurtownie

Sklepy i hurtownie, które nie oferują klientom toreb na zakupy wykonanych z tworzywa sztucznego lub oferują wyłącznie bardzo lekkie torby na zakupy nie podlegające opłacie recyklingowej (tzw. zrywki), są zwolnione z obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru BDO w zakresie tych toreb.

Odpady komunalne

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej działalności wytwarzają jedynie odpady o składzie i charakterze odpadów komunalnych i objęci są systemem odbioru odpadów komunalnych są zwolnione z obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru BDO, w zakresie tych odpadów.

Odpady zwolnione z ewidencji

Przedsiębiorcy, którzy wytwarzają rodzaje odpadów wymienione w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, w ilościach nie większych niż wskazane w tym rozporządzeniu, są zwolnione z obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru BDO. Zwolnienie dotyczy łącznie 46 grup odpadów, m.in.

 • zużyte oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe (13 02 08*) – do 0,02 Mg/rok;
 • odpady opakowaniowe: z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, tekstyliów, wielomateriałowe (15 01 01, 15 01 02, 15 01 05, 15 01 07, 15 05 09) – do 0,5 Mg/rok, z drewna, metali (15         01 03, 15         01 4) – do 1 Mg/rok, niebezpieczne (15 01 10*) – do 0,2 Mg/rok;
 • tonery oraz inne urządzenia elektryczne i elektroniczne: niebezpieczne (16 02 13*) – do 0,05 Mg/rok, inne niż niebezpieczne (16 02 14) – do 0,1 Mg/rok;
 • elementy usunięte ze zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych inne niż niebezpieczne (16 02 16) – do 0,05 Mg/rok;
 • partie produktów nieodpowiadające wymaganiom lub nieprzydatne do użytku (16 03 04, 16 03 06) – do 0,2 Mg/rok;
 • produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia (16 03 06) – do 0,1 Mg/rok;
 • odpady budowlane: beton, gruz betonowy i ceglany, elementy wyposażenia i drewno, zmieszane, zawierające gips (17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 08 02) – do 10 Mg/rok;
 • odpady budowlane: tynki, tapety, okleiny, szkło, tworzywo sztuczne, metale (17 01 80, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 01 – 17 04 07) – do 5 Mg/rok.

Kto i gdzie musi umieszczać numer rejestrowy

Firmy, które wnoszą opłatę rejestrową i opłatę roczną muszą umieszczać ten numer na dokumentach związanych z działalnością w zakresie wprowadzanych opakowań, produktów i odpadów. Dotyczy to w szczególności: faktur VAT, paragonów fiskalnych, umów kupna-sprzedaży, sprawozdań, kart przekazania i ewidencji odpadów.

Obowiązek umieszczania numeru rejestrowego na dokumentach związanych
z prowadzoną działalnością mają:

 • wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz autoryzowani przedstawiciele,
 • wprowadzający baterie lub akumulatory,
 • wprowadzający pojazdy,
 • producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań,
 • wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
 • wprowadzający na terytorium kraju opony,
 • wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe.

Sprawozdawczość poprzez BDO

Przedsiębiorcy wytwarzający odpady lub wprowadzający na rynek produktyw opakowaniach muszą corocznie składać w Systemie BDO sprawozdania do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

W związku ciągle trwającymi z pracami nad przygotowaniem modułu sprawozdawczości w BDO, termin złożenia sprawozdanie za 2019 r. przesunięty został do 30 czerwca 2020 r.

Sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami muszą złożyć:

 • wytwórcy odpadów zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów,
 • prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie zbierania odpadów, lub przetwarzania odpadów,
 • podmioty prowadzące działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.

Sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi składają:

Skontaktuj się z nami

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl