Ważna informacja dla firm recyklingowych

Obowiązki recyklerów

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2019 poz. 542) przedsiębiorcy którzy:

  • prowadzą recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, którzy wystawiają/sporządzają dokumenty DPO oraz dokumenty DPR i posiadają zezwolenie na przetwarzanie pozwalające na odzysk odpadów o masie przekraczającej 400 Mg,
  • eksportują odpady opakowaniowe oraz dokonują wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, którzy wystawili/sporządzili w danym roku kalendarzowym dokumenty EDPR lub dokumenty EDPO potwierdzające eksport odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych o masie przekraczającej 400 Mg

są obowiązani do przeprowadzenia rocznego audytu zewnętrznego, który powinien być przeprowadzony do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy.

Zgodnie z interpretacją z Ministerstwa Środowiska, powyższy zapis dotyczący masy 400 Mg odpadów dotyczy wszystkich grup odpadów, które obejmuje zezwolenie, a nie tylko odpadów opakowaniowych z grupy 15. Sposób przeprowadzenia i zakres audytu oraz sprawozdania z jego wyników określony został poprzez rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR (Dz. U. z 2015 poz. 2264).

Audyt może przeprowadzać niezależny weryfikator EMAS. Weryfikatora wybiera audytowany Przedsiębiorca i pokrywa koszt przeprowadzenia audytu. Należy podkreślić, iż weryfikator jest to firma, która posiada aktualną akredytację, a nie indywidualny audytor. Aktualna lista weryfikatorów z aktywnymi akredytacjami znajduje się na stronie PCA pod adresem: https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/weryfikatorzy-emas/.

 

W związku z powyższym oferujemy Państwu pomoc w przygotowaniu przedsiębiorstwa do takiego audytu, obejmującą m.in. weryfikacje decyzji administracyjnych, przegląd instalacji, klasyfikację i ewidencję odpadów.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Działem Środowiska:

Adrianna Herdzin-Stodółka
tel.: + 48 662 218 310
astodolka@agm-konsulting.pl