Obowiązki pracodawcy

Obowiązki pracodawcy

 1. Przedsiębiorca planując rozpocząć działalności zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 poz. 2081) dla określonych inwestycji zobligowany jest do przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko i uzyskania dla niej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 1. Podmiot gospodarczy, zgodnie z art. 181 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018 poz.799 z późn. zm.)może być zobowiązany do uzyskania pozwolenia:
 • zintegrowanego – dotyczy instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Pozwolenie takie wydaje Starosta lub Wojewoda,
 • na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza – dotyczy prowadzącego działalność związaną z wprowadzaniem gazów i pyłów do powietrza z instalacji powodujących oddziaływanie na środowisko. Takie pozwolenie wydaje Starosta, Marszałek lub Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska,
 • na wytwarzanie odpadów – dotyczy wytwarzających powyżej 1Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tyś. Mg odpadów innych niż niebezpiecznych rocznie powstających w związku z eksploatacja instalacji zgodnie z Art. 180a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Pozwolenie takie uzyskuje się w Starostwie, Urzędzie Marszałkowskim lub w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
 1. Podmiot gospodarczy zgodnie z art. 389 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. 2018 poz. 2268)może być zobowiązany do uzyskania pozwolenia wodno prawnego na:
 • usługi wodne;
 • szczególne korzystanie z wód;
 • długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;
 • rekultywację wód powierzchniowych lub wód podziemnych;
 • wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
 • wykonanie urządzeń wodnych;
 • regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych;
 • zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wód;
 • prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów;
 • prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych.
 • lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią: nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub nowych obiektów budowlanych;
 • gromadzenie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, oraz prowadzenie na tych obszarach odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania.

Pozwolenie takie uzyskuje się w odpowiednich jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Z kolei zgodnie z art. 268 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku (Dz. U. 2018 poz. 2268) podmiot, który:

 • pobiera wody podziemne lub wody powierzchniowe;
 • wprowadza ścieki do wód lub do ziemi;
 • odprowadza do wód: wody opadowe i roztopowe ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast lub wody pochodzące z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast;
 • pobiera wody podziemne i wody powierzchniowe na potrzeby chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych;
 • wprowadza do wód lub do ziemi ścieki z chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych;
 • zmniejsza naturalną retencję terenową na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej

jest zobowiązany do uiszczania opłaty za usługi wodne.

Opłata za usługi wodne za pobór wód składa się z opłaty stałej oraz opłaty zmiennej, uzależnionej od ilości wód pobranych. Z kolei w skład opłaty za usługi wodne za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wchodzą opłata stała oraz opłata zmienna, wynikająca z ilości i jakości ścieków wprowadzanych w ramach pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego.

Wysokość opłaty stałej określają Wody Polskie oraz przekazują je podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne w formie informacji rocznej, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty. Wysokość opłaty stałej ma być w przyszłości określona w pozwoleniu wodnoprawnym, proporcjonalnie do maksymalnej ilości pobieranej wody albo odprowadzanych ścieków. Istotną informacją dla wszystkich zobowiązanych do uiszczania opłaty stałej jest fakt, że opłatę tę należy wnosić bez dodatkowego wezwania na rachunek Wód Polskich, w kwartalnych ratach (nie później niż do końca miesiąca następującego po upływie każdego kwartału). Opłatę trzeba uiszczać niezależnie od faktu korzystania z usług wodnych w danym kwartale.

Opłata zmienna jest natomiast obliczania na podstawie faktycznej skali korzystania z usług wodnych (np. ilości pobranej wody). Również w tym wypadku jej wysokość określą Wody Polskie. Podmiot korzystający z usług wodnych jest zobowiązany do zainstalowania urządzeń pomiarowych, które pozwolą określić skalę korzystania z usług wodnych np. ilości pobranej wody. Wody Polskie będą obliczać wysokość opłaty zmiennej na podstawie oświadczeń, które każdy podmiot korzystający z usług wodnych ma obowiązek złożyć do odpowiedniego Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału. Ze względu na fakt, iż nowelizacja Prawa wodnego wprowadzająca obowiązek składania w/w oświadczeń weszła w życie 20 września 2018 r., pierwszym pełnym kwartałem jest ostatni kwartał 2018 r. W tej sytuacji po raz pierwszy oświadczenia w celu ustalenia wysokości opłaty zmiennej należy złożyć w terminie do 30 stycznia 2019 r. Wzory oświadczeń są zamieszczone na stronie podmiotowej Wód Polskich.

Z kolei wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach. Wysokość opłaty za w/w usługi wodne ustala wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Przekazuje ją następnie podmiotom zobowiązanym do ponoszenia opłat w formie informacji. Podmiot zobowiązany do ponoszenia opłaty za usługi wodne wnosi opłatę na rachunek bankowy właściwego urzędu gminy (miasta) w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu informację.

 1. Przedsiębiorca gospodarujący odpadami, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 992 z późn. zm.) zobowiązany jest do:
 • klasyfikacji odpadów (Katalog odpadów),
 • właściwego magazynowania odpadów,
 • prowadzenia ewidencji odpadów (Karta Przekazania Odpadów i Karta Ewidencji Odpadów),
 • pozyskiwania Dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych (DPU),
 • w przypadku przekazywania odpadów osobom fizycznym uzyskiwanie oświadczeń potwierdzających takie przekazanie,
 • składania do Urzędu Marszałkowskiego zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
 • przekazywania odpadów uprawnionym podmiotom.
 1. Podmiot korzystający ze środowiska zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018 poz. 799 z późn. zm.) ma obowiązek sporządzania sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska oraz uiszczania naliczonych w nich opłat.

Opłatę za korzystania ze środowiska wnosi się za:

 • wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (procesy technologiczne, przeładunek benzyn silnikowych, spalanie paliwa
  w kotłach, silniki spalinowe, chów lub hodowla drobiu),
 • składowanie odpadów (obowiązek dotyczy zarządzającego składowiskiem odpadów).
 1. Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2018 poz. 1466) przedsiębiorca, który bierze udział w obrocie sprzętem elektrycznym i elektronicznym zobligowany jest do:
  • właściwego oznakowywania sprzętu wprowadzanego na rynek,
  • zapewnienia odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • dokonania wpisu do Rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa,

 

 • uzyskiwania wymaganego poziomu: zbierania zużytego sprzętu, przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu, odzysku zużytego sprzętu,
 • prowadzenia ewidencji wprowadzonego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • posiadania odpowiednich decyzji z zakresu gospodarowania odpadami w postaci zużytego sprzętu elektrycznego
  i elektronicznego,
 • finansowania kampanii edukacyjnych,
 • składania sprawozdań do Marszałka Województwa wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 992),
 • wystawiania i uzyskiwania zaświadczeń o przetworzonym zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, zaświadczeń potwierdzających przygotowanie do ponownego użycia i recykling, a także zaświadczeń potwierdzających odzysk,
 • rozliczania opłaty produktowej,
 • prowadzenia wykazu zakładów przetwarzania, z którymi wprowadzający podpisał umowę.

 

 1. Przedsiębiorca biorący udział w obrocie bateriami i akumulatorami zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 2016 poz. 1803) zobligowany jest do:
 • dokonania wpisu do Rejestru prowadzonego przez marszałka województwa,
 • umieszczania numeru rejestrowego na wszystkich dokumentach związanych z obrotem bateriami i akumulatorami,
 • zorganizowania systemu zbierania zużytych baterii i akumulatorów,
 • uzyskania wymaganych poziomów zbierania zużytych baterii i akumulatorów,
 • prowadzenia ewidencji o ilości i masie wprowadzonych baterii i akumulatorów,
 • rozliczania opłaty produktowej,
 • prowadzenia wykazu zakładów przetwarzania, z którymi wprowadzający podpisał umowę,
 • finansowania kampanii edukacyjnych,
 • składania, wymaganych ww. ustawą, sprawozdań do Marszałka Województwa,
 • wystawiania i uzyskiwania zaświadczeń o ilości zebranych baterii i akumulatorów.
 1. Ustawa z 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych gazach cieplarnianych  (Dz. U. 2018 poz. 2221) nakłada na przedsiębiorców następujące zobowiązania:
 • zarejestrowanie w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej urządzeń
  oraz systemów p.poż zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane,
 • instalowanie i serwisowanie tych urządzeń i systemów przez podmioty uprawnione (posiadające certyfikat),
 • prowadzenie kart urządzeń i systemów ochrony p.poż,
 • codziennej kontroli funkcjonowania lub działania urządzenia lub systemu ochrony p.poż.
 • składanie sprawozdań do wyspecjalizowanej jednostki (Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie).
 1. Przedsiębiorca biorący udział w obrocie niebezpiecznymi substancjami i mieszaninami chemicznymi oraz substancjami
  i mieszaninami stwarzającymi zagrożenie zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2018 poz. 143) zobowiązany jest do:
 • stosowania odpowiednich opakowań służących do dystrybucji i przechowywania substancji i mieszanin, o których mowa wyżej,
 • właściwego oznakowania opakowań,
 • zgłoszenia nowej mieszaniny niebezpiecznej lub stwarzającej zagrożenie wprowadzanej na terytorium kraju Inspektorowi przez system ELDIOM,
 • prowadzenia i aktualizowania na bieżąco spisu produkowanych, importowanych i stosowanych substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie,
 • udostępniania aktualnych kart charakterystyk stosowanych substancji i mieszanin niebezpiecznych i stosowanych substancji
  i mieszanin stwarzających zagrożenie,
 • opracowania karty charakterystyki substancji i mieszaniny niebezpiecznej jak również stwarzającej zagrożenie oraz jeśli jest
  to wymagane Scenariusza narażenia – dotyczy wprowadzających do obrotu takie substancje i mieszaniny.
 1. Podmiot korzystający ze środowiska w zakresie emisji zanieczyszczeń do atmosfery zobowiązany jest do złożenia do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) corocznego raportu o emisjach gazów cieplarnianych
  i innych substancji
  . Obowiązek rejestracji w KOBiZE i raportowania narzuca art. 7 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. 2018 poz. 1271).

Raport do Krajowej Bazy KOBIZE, który składa się drogą elektroniczną winien zawierać informacje o:

 • instalacjach i emitorach będących źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza,
 • wielkościach emisji substancji wprowadzanych do powietrza,
 • wielkościach produkcji oraz charakterystyce surowców i paliw towarzyszących emisjom,
 • środkach technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji,
 • wielkościach emisji zredukowanej i emisji unikniętej w wyniku realizacji przedsięwzięć,
 • planowanych terminach uruchomienia nowych przedsięwzięć oraz wielkości emisji substancji wprowadzanych do powietrza z tych przedsięwzięć,
 • czasach pracy instalacji oraz czasach odstawienia lub wyłączenia z eksploatacji.

Obowiązek  składania raportów spoczywa na każdym podmiocie korzystającym ze środowiska, nawet poprzez eksploatację jednego samochodu służbowego.

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2018 poz. 150) do składania: „Rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach, o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi oraz opłacie produktowej” zobowiązane są podmioty które:
 • wytwarzają opakowania (dawne OPAK-1),
 • importują opakowania lub dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań (dawne OPAK-2),
 • eksportują produkty w opakowaniach lub dokonują wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach (dawne OPAK-3),
 • wprowadzają produkty w opakowaniach powyżej jak i poniżej 1 Mg (dawne OŚ-OP1),
 • organizacje odzysku opakowań.

Obowiązki przedsiębiorców:

 • ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888) na wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach nakłada obowiązek osiągania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu, a w przypadku nie osiągnięcia tych poziomów naliczenie i wniesienie należnej opłaty produktowej na odrębny rachunek redystrybucyjny urzędu marszałkowskiego. Obowiązek ten podmioty mogą realizować za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań,
 • na podmiotach wprowadzających produkty w opakowaniach od 2014 r. ciąży obowiązek przeznaczania środków na publiczne kampanie edukacyjne w wysokości 2% wartości netto wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku opakowań. Obowiązek ten podmioty mogą realizować za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań,
 • wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany prowadzić ewidencję obejmującą informację o masie opakowań, w których wprowadził do obrotu produkty w danym roku kalendarzowym,
 • wprowadzający środki niebezpieczne w opakowaniach jest obowiązany zorganizować system zbierania odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych, z tym że wprowadzający środki niebezpieczne będące środkami ochrony roślin jest obowiązany zorganizować system zbierania odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin,
 • wprowadzający środki niebezpieczne w opakowaniach (w tym środki ochrony roślin) oraz opakowania wielomateriałowe jest obowiązany zapewnić odzysk w tym recykling odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych oraz wielomateriałowych. Obowiązek ten podmioty mogą realizować za pośrednictwem Organizacji Samorządu Gospodarczego,
 • przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność polegającą na wytwarzaniu, imporcie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów w opakowaniach, odzysku lub recyklingu odpadów opakowaniowych, działalność w zakresie eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi, a także organizacja odzysku opakowań, składa zawiadomienie o tym fakcie do marszałka województwa w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności, a o wszelkich zmianach danych zawartych w zawiadomieniu nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
 1. Przedsiębiorcy którzy wprowadzają na terytorium kraju produkty (opony i oleje) zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. 2018 poz. 1932) zobowiązani są do składania:
 • „Rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi”.

Obowiązki przedsiębiorców:

 • na wprowadzających na terytorium kraju produkty (oleje i opony) ww. ustawa nakłada obowiązek osiągania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów powstałych z tych produktów, a w przypadku nie osiągnięcia tych poziomów naliczenia i wniesienia należnej opłaty produktowej na odrębny rachunek redystrybucyjny urzędu marszałkowskiego. Obowiązek ten podmioty mogą realizować za pośrednictwem organizacji odzysku,
 • wprowadzający produkty (oleje i opony) jest obowiązany prowadzić ewidencję obejmującą informację o masie wprowadzonych do obrotu produktów, w danym roku kalendarzowym,
 • przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność polegającą na wytwarzaniu, imporcie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów, odzysku lub recyklingu odpadów powstałych z produktów, działalność w zakresie eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi, a także organizacja odzysku, składa zawiadomienie o tym fakcie do marszałka województwa w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności, a o wszelkich zmianach danych zawartych w zawiadomieniu nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
 1. Podmioty prowadzące instalację – działalność wymienioną w załączniku nr I oraz II do Rozporządzenia (WE) Nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (…) są zobowiązane do sporządzania rocznego sprawozdania o ilości i rodzajach uwalnianych lub transferowanych poza instalację zanieczyszczeń (odpadów, ścieków, emisji do powietrza).

Ww. podmiot obowiązany jest do:

 • uzupełniania elektronicznej bazy danych prowadzonej przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska – Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń,
 • przekazania do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wersji papierowej sprawozdania zawierającego dane
  o przekroczeniu obowiązujących wartości progowych dla uwolnień i transferów zanieczyszczeń oraz transferów odpadów określonych w w/w rozporządzeniu UE 166/2006.
  Każdy podmiot gospodarczy zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z ochroną środowiska (składane do urzędów sprawozdania, prowadzone ewidencje, wyniki przeprowadzonych pomiarów emisji, itp.) przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono te dokumenty.