Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie

Uregulowana gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie jest priorytetem ochrony środowiska w biznesie. Mając na myśli jej prawidłową organizację należy przede wszystkim zapobiegać powstawaniu odpadów. Następnie pozostaje nam selektywna zbiórka, odpowiednie magazynowanie – uzależnione od ich rodzaju i właściwości fizykochemicznych, aż w końcu odzysk i ewentualne składowanie.

Podstawą segregacji odpadów w firmie jest:

1)  dobre wyszkolenie personelu, który musi posiąść wiedzę jak klasyfikować odpady i jak radzić sobie z problematycznymi śmieciami,

2)  odpowiednie oznakowanie i rozmieszczenie kontenerów oraz pojemników do segregowania odpadów,

3) stosowanie urządzeń pozwalających zmniejszyć objętość gromadzonych odpadów (np. belownice, prasokontenery),

4) zmiana sposobu myślenia o odpadach.

To, co dotąd w firmie uznawane było za uciążliwy odpad, może okazać się wartościowym surowcem wtórnym. Dobrze jest zatem przyjrzeć się bardziej wnikliwie odpadom, które wytwarzamy, gdyż ich rozsądniejsza selekcja, ukierunkowana na możliwości, jakie dają nowe technologie stosowane w recyklingu, może przynieść przedsiębiorstwu dodatkowe zyski.

Magazynowanie odpadów prowadzi się:

 • w miejscach, których pojemność jest dostosowana do ilości odpadów wytwarzanych w danym okresie i częstotliwości ich odbioru,
 • z uwzględnieniem właściwości fizycznych i chemicznych odpadów, w szczególności z wykorzystaniem opakowań, pojemników, kontenerów, zbiorników lub worków.

Dopuszcza się magazynowanie odpadów w pryzmach lub stosach, w szczególności w przypadku odpadów pochodzących z wyrobów przeznaczonych do użytkowania w warunkach oddziaływania czynników atmosferycznych, o ile nie spowoduje to zanieczyszczenia gleby i ziemi.

Miejsce magazynowania odpadów oznacza się co najmniej kodem odpadu, zgodnym z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020, poz. 10). Cyfry mają być koloru czarnego o wysokości minimum 20 mm i szerokości linii minimum 3 mm.

Do odpadów niebezpiecznych magazynowanych w opakowaniach, pojemnikach, kontenerach, zbiornikach lub workach o pojemności powyżej 5 litrów dołącza się etykietę o szerokości minimum 150 mm i minimum 210 mm. Etykieta powinna zawierać informacje o:

 • zawartości opakowań, pojemników, kontenerów, zbiorników lub worków,
 • kodach i rodzajach magazynowanych odpadów,
 • datach rozpoczęcia ich magazynowania w danym miejscu.

Miejsca magazynowania odpadów powinny być:

 • utwardzone z użyciem wyrobów budowlanych podłoże terenu, na którym są magazynowane odpady,
 • zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych,
 • wyposażone w opakowania, pojemniki, kontenery, zbiorniki lub worki,
 • miejsca magazynowania powinny zabezpieczać przed uwolnieniem ścieków przemysłowych do gleby lub wód w przypadku odpadów, które z uwagi na swoje właściwości lub stan skupienia mogą powodować ich powstawanie.

Odpady mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez:

 • 1 rok –w przypadku magazynowania odpadów niebezpiecznych, odpadów palnych, niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych,
 • 3 lata -w przypadku magazynowania pozostałych odpadów.

Skontaktuj się z nami

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl