Nabory

Celem konkursu jest wsparcie MŚP z Polski Wschodniej w realizacji kompleksowych projektów na rzecz wdrożenia modelu biznesowego GOZ-transformacji. Wsparcie w działaniu 1.3 FEPW jest dwuetapowe i obejmuje:

 • Etap I – Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji;
 • Etap II – Wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji.

Aktualny nabór obejmuje etap I.

KOMU:

O wsparcie mogą się ubiegać wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z regionu Polski Wschodniej, czyli województw podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego oraz części województwa mazowieckiego, z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (m. st. Warszawa oraz powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński).

ILE:

82 781 PLN maksymalnie. Do 100% finansowania.
W etapie I kosztem kwalifikowalnym jest zakup usług doradczych niezbędnych do opracowania Modelu biznesowego GOZ-transformacji. Wymagana jest innowacja na skalę przedsiębiorstwa.

NA CO:

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące zakupu usług doradczych obejmujących opracowanie modelu biznesowego funkcjonowania przedsiębiorstwa w oparciu o założenia GOZ (model biznesowy GOZ-transformacji), którego elementami będą w szczególności: audyt przedsiębiorstwa i doradztwo wdrożeniowe, mające na celu ustalenie możliwych kierunków transformacji przedsiębiorstwa w nurcie GOZ oraz ustalenie potencjalnych możliwości współpracy z innymi przedsiębiorstwami w nurcie GOZ, w tym:
a) tworzenie i udział w łańcuchach dostaw,
b) wydłużanie życia produktu,
c) ekoprojektowanie,
d) przekształcenia produktu w usługę lub usługi,
e) tworzenie platform współdzielenia,
f) symbioza przemysłowa,
g) odzysk i ponowne wykorzystanie szeroko rozumianych odpadów
Wykonawca audytu musi wykazać się doświadczeniem w audytach GOZ, wskazać terminy realizacji, branże w jakich wykonywał audyty GOZ, zakres oraz rezultaty. Musi także udokumentować doświadczenie we wdrażaniu wyników audytów z zakresu GOZ.

KIEDY:

Nabór: 10.10.2023 r. – 19.12.2023 r.

Program finansowany z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej.

RSO1.1 Cel: 1.2 Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych

Organizator: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Fundusze są przewidziane na projekty badawczo – rozwojowe realizujące prace przemysłowe i prace eksperymentalno – rozwojowe lub tylko prace eksperymentalo – rozwojowe.

Wsparciem objęte zostaną inwestycje niezbędne do realizacji agend badawczych obejmujących Regionalne Inteligentne Specjalizacje takie jak:

Termin naboru:

Termin naboru został odroczony do odwołania.

Wsparcie obejmie także infrastrukturę służącą przedsiębiorstwom na rzecz prowadzenia przez nie prac B+R. O dofinansowanie mogą wnioskować duże, średnie, małe i mikro przedsiębiorstwa, a także partnerstwa przedsiębiorstw również z organizacjami badawczymi.

Minimalna wartość dofinansowania, o którą można się ubiegać:  2 000 000,00 PLN.

Jest to wartość obowiązująca do etapu podpisania umowy włącznie. Projekty będą musiały wpisywać się co najmniej w jedną z regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego, tj. energetykę, ICT, medycynę, zieloną gospodarkę lub przemysły wschodzące. Udzielane wsparcie będzie miało charakter dotacji.

Więcej informacji:

Anna Fortuna – Paź  tel. 608 527 987     Sylwia Zając tel. 608 527 492     Alicja Wal tel. 734 781 910

Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027

Priorytet 6 Działanie 06.04.

 

Instytucja Organizująca Nabór: Zarząd Województwa Wielkopolskiego

 

Przedmiotem naboru są projekty wspierające pracowników i pracodawców związane z eliminowaniem czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy, poprawą ergonomii pracy.

 

Rozpoczęcie naboru wniosków: 2023-12-01

Zakończenie naboru wniosków: 2023-12-15

 

Poziom dofinansowania 90% (w tym 70% dofinansowania EU oraz 20% z krajowego wsparcia finansowego)

Wkład własny 10 %

 

Kwota przeznaczona na realizację projektu

Ogółem (UE+BP): 18 000 000,00 PLN PLN

w tym wsparcie finansowe EFS: 14 000 000,00 PLN PLN

w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 4 000 000 PLN

 

Uwaga! Minimalna kwota dofinansowania przekracza równowartość 200 tysięcy Euro.

Roczny obrót wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy) jest równy lub wyższy

 

Projekt można realizować maksymalnie do 30.06.2027r.

 

Kto może składać wniosek :

 1. Przedsiębiorstwa;
 2. Administracja publiczna
 3. Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 4. Partnerzy społeczni
 5. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 6. Instytucje nauki i edukacji

Z dofinansowania wyłączone są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub oświatowej w partnerstwie.

 

Katalog kosztów kwalifikowalnych

 

 • przeprowadzenie pogłębionej analizy występowania czynników ryzyka w miejscu pracy/ identyfikacją zagrożeń na stanowisku pracy,
 • ocena ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami oraz programami naprawczymi przyczyniającymi się do ich minimalizacji,
 • działania wynikające z przeprowadzonej analizy np.
 • wdrożenie programów naprawczych minimalizujących czynniki wpływające negatywnie na zdrowie pracowników;
 • wprowadzenie zmian organizacyjnych eliminujących zidentyfikowane czynniki ryzyka;
 • poprawa ergonomii pracy np. modernizowanie/dostosowanie w tym doposażenie/wyposażenie stanowisk pracy;
 • działania informacyjno-edukacyjne skierowane do osób objętych wsparciem np. na terenie zakładu pracy w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych;
 • o działania na rzecz ochrony narządu ruchu pracowników w miejscu pracy np. zatrudnienie fizjoterapeuty, edukacja zbiorowa;
 • o poradnictwo psychologicznego.
 • wydatki osobowe/wynagrodzenia osób przeprowadzających pogłębioną analizę występowania czynników ryzyka w miejscu pracy lub identyfikację zagrożeń na stanowisku pracy;
 • pozostałe koszty personelu (np. składki, podatki).
 • przeprowadzeniem pogłębionej analizy występowania czynników ryzyka w miejscu pracy/ identyfikacją zagrożeń na stanowisku pracy.

Uwaga powyższy katalog kosztów jest katalogiem przykładowym, koszty w ramach poszczególnych kategorii nie mają charakteru zamkniętego. Wnioskodawca może zaproponować inne wydatki nieuwzględnione w ramach poszczególnych kategorii o ile są zasadne i wynikają z zaplanowanych zadań we wniosku. Kwalifikowalność wydatków oceniane jest indywidualnie w szczególności pod względem zasadności , racjonalności w kontekście przedstawionych zadań.

 

 

Więcej informacji:

Anna Fortuna – Paź  tel. 608 527 987     Sylwia Zając tel. 608 527 492     Alicja Wal tel. 734 781 910

 

Działanie 1.11 Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0 to instrument oferujący bezzwrotne dotacje na wdrożenie rozwiązań z zakresu robotyzacji i cyfryzacji w małopolskich przedsiębiorstwach.

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa małopolskiego.

Na wdrożenie rozwiązań w zakresie cyfryzacji i Przemysłu 4.0.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć w szczególności na zakup automatów i robotów przemysłowych, zaawansowanych rozwiązań cyfrowych i oprogramowania (Big Data, sztuczna inteligencja, M2M, IoT), sprzętu IT i komputerowego.

 • Realizacja projektu na terenie województwa małopolskiego.
 • Wdrożenie rozwiązań robotycznych/cyfrowych o specjalistycznym charakterze. Zwykłe oprogramowanie biurowe, księgowe, systemy operacyjne nie będą kwalifikowały się do objęcia wsparciem.
 • Działania realizowane w ramach projektu muszą wynikać z planu transformacji cyfrowej/w kierunku Przemysłu 4.0. Opracowanie planu transformacji cyfrowej następuje przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Usługa doradcza w zakresie opracowania planu transformacji cyfrowej będzie mogła być zrealizowana przez Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych lub inne wyspecjalizowane ośrodki innowacji/ekspertów.

Kiedy?

Nabór wniosków ruszy 29 grudnia 2023 r. i skończy się 15 lutego 2024 r.

Ile?

Wsparcie w postaci dotacji bezzwrotnej wyniesie do 60% kosztów netto inwestycji.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych w projekcie: 200 000 PLN

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych w projekcie: 3 000 000 PLN

 

Więcej informacji:

Anna Fortuna – Paź  tel. 608 527 987     Sylwia Zając tel. 608 527 492     Alicja Wal tel. 734 781 910

Termin składania wniosków   od 15.11.2023r. do 15.12.2023r.

Kwota o jaką można się ubiegać:

 • Maksymalna 200 000,00 zł
 • Minimalna 15 000,00 zł

Wsparcie jest udzielane w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych w wysokości:

1) do 80% tych kosztów

2) do 65% tych kosztów

Kto może ubiegać się o wsparcie :

 • Osoba fizyczna , która jest pełnoletnia, podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie ; ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

Wsparcia udziela się na wdrożenie rozwiązań w zakresie rolnictwa 4.0, w tym na zakup maszyn, sprzętu lub oprogramowania oraz ich montaż i instalację.

Wsparcie realizowane przez producentów rolnych przedsięwzięć w celu wdrożenia rozwiązań w zakresie rolnictwa 4.0, polegających na wdrożeniu systemów teleinformatycznych i rozwiązań cyfrowych do obsługi procesów produkcji i wprowadzania do obrotu artykułów rolno- spożywczych, w ramach inwestycji A1.4.1.

Termin składania wniosków: od 15.12.2023r. do 12.01.2024r.

Wysokość wsparcia

 • 40 zł/m2 wymienianego pokrycia dachu.
 • Wsparcie przysługuje maksymalnie do 500 m2 wymienionego pokrycia dachu tj. maksymalna kwota 20 000,00 zł

Kto może uzyskać dofinansowanie

 • Osoba fizyczna , która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników jako rolnik lub
 • której przyznano płatności bezpośrednie w rozumieniu ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o objęcie wsparciem.

Ponadto, rolnik musi spełnić wszystkie poniższe warunki:

 • być właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym będzie wymieniane pokrycie dachu;
 • mieć nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 • być pełnoletni.

Na co można pozyskać dofinansowanie?

Na  wymianę pokrycia dachu wykonanego z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest przez zastąpienie go nowym pokryciem dachu wolnym od wyrobów zawierających azbest na budynkach służących do produkcji rolniczej.

Termin składania wniosków:  od 02.01.2024 do 02.02.2024 r.

Wysokość wsparcia:

 • Maksymalna 500 000,00 zł
 • Minimalna 20 000,00 zł

Wsparcie jest udzielane w formie refundacji:

 • do 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku młodego rolnika ( urodzona po dniu 31 grudnia 1983r.
 • do 60% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych wnioskodawców.

 

Koszty kwalifikowalne:

 1. budowa budynków i budowli wchodzących w skład gospodarstwa rolnego wnioskodawcy,
 2. rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją budynków i budowli wchodzących w skład gospodarstwa rolnego wnioskodawcy,
 3. budowy, w tym rozbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją infrastruktury i urządzeń do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, instalacji odzysku ciepła, pomp ciepła, kotłów i pieców na biomasę, a także zastosowania czynników chłodniczych o zmniejszonym lub neutralnym oddziaływaniu na środowisko – o ile są związane z przetwarzaniem, przechowywaniem, przygotowaniem do sprzedaży lub wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury przez wnioskodawcę;
 4. zakupu nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury;
 5. zakupu nowych terminali płatniczych do obsługi bezgotówkowej oraz nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania lub usługi informatycznej dotyczącej sprzedaży na odległość produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury;
 6. utrzymania domen internetowych dotyczących sprzedaży na odległość produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury w okresie realizacji przedsięwzięcia;
 7. zakupu nowych środków transportu spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin 1), które są przeznaczone do przewozu:
 8. a) produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury, w tym produktów, których

transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach, takich jak cysterny, silosy, chłodnie,

izotermy, baseny lub zbiorniki do transportu ryb,

 1. b) produktów i półproduktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury w procesach

technologicznych lub magazynowania, w tym wózków widłowych i podnośników,

 1. c) zwierząt przeznaczonych do uboju;
 2. zakupu nowych, ruchomych punktów sprzedaży, spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin1), które są przeznaczone do przygotowywania żywności wytworzone
 3. modernizacji miejsc na targowiskach lub w budynkach i budowlach przeznaczonych do wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury przez wnioskodawcę, z tym że za koszt kwalifikowalny uważa się wyłącznie koszt, który jest związany bezpośrednio z powierzchnią wykorzystywaną przez wnioskodawcę do przechowywania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury;
 4. przygotowania w miejscach obsługi podróżnych, o których mowa w przepisach o drogach publicznych2, miejsc do wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury wytwarzanych przez wnioskodawcę;
 5. ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia, takie jak koszty nadzoru, sporządzenia dokumentacji technicznej, studium wykonalności, planu przedsięwzięcia i uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz koszty związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi. Koszty te nie mogą stanowić więcej niż 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych w ramach przedsięwzięcia.

Więcej informacji:

Anna Fortuna – Paź  tel. 608 527 987     Sylwia Zając tel. 608 527 492     Alicja Wal tel. 734 781 910

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa                  i higieny pracy

Termin naboru:  2024r.

Maksymalne dopuszczalne kwoty dofinansowania projektu wynoszą:

1) dla działań inwestycyjnych – 299 000,00 zł,

2) dla działań inwestycyjno-doradczych – 300 000,00 zł, w tym:

− 299 000,00 zł na działania inwestycyjne,

− 1 000,00 zł dla działań doradczych

Kwoty dofinansowania są kwotami brutto w PLN.

Poziom dofinansowania projektu wynosi 80%

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • środki ochrony indywidualnej.

Do konkursu może przystąpić płatnik składek, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
 • nie zalega z opłacaniem podatków;
 • nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Zgłoś się już dziś!

Z uwagi na duże zainteresowanie, decydująca będzie kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji pod numerami telefonów:

Anna Fortuna – Paź  tel. 608 527 987     Sylwia Zając tel. 608 527 492     Alicja Wal tel. 734 781 910

6.1 System ochrony zdrowia w zakresie rozwoju infrastruktury POZ, w tym cyfryzacja placówek i rozwój telemedycyny, doposażenie i roboty budowlane, w celu świadczenia szerszych zadań zdrowotnych w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia, wynikających z wprowadzanych reform, Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko

 

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

II kwartał 2024 r.

Organizator:

NFZ

 

Kto może składać wnioski?

 

Wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą, posiadające umowę z NFZ o udzielanie świadczeń w ramach POZ

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie dotyczy zakupu sprzętu medycznego i wyposażenia wspomagających proces udzielania świadczeń zdrowotnych oraz sprzętu i oprogramowania teleinformatycznego, celem dostosowania się podmiotów do świadczenia nowych funkcji zdrowotnych, zgodnie z wprowadzanymi systematycznie reformami, takimi jak np. podstawowa opieka fizjoterapeutyczna, rozszerzony zakres diagnostyki, opieka koordynowana, opieka dietetyka, edukacja zdrowotna.

Pula środków do rozdania grantobiorcom:

1 250 000 000 PLN

 

Zgłoś się już dziś!

Z uwagi na duże zainteresowanie, decydująca będzie kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji pod numerem telefonu:

Anna Fortuna – Paź  tel. 608 527 987     Sylwia Zając tel. 608 527 492     Alicja Wal tel. 734 781 910

DZIAŁANIE FERS 03.07 Dostępność podmiotów leczniczych

Cel szczegółowy: Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej

Cel główny projektu: Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie standardu dostępności dla placówek AOS, co przyczyni do poprawy dostępności tych placówek medycznych dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz zwiększenia jakości realizowanych przez nie świadczeń. Konieczność opracowania odrębnych  standardów dla AOS wynika z odmiennej specyfiki tych podmiotów w stosunku do POZ czy szpitali. AOS to lekarze specjaliści w różnych dziedzinach medycyny. Szczegółowe rozwiązania służące zapewnianiu dostępności będą charakterystyczne dla tego rodzaju placówek, również katalog sprzętów które będą podnosiły dostępność będzie odmienny, w stosunku do katalogu wskazanego w standardach dostępności dla POZ czy dla szpitali

Planowany termin naboru:

I kwartał 2024

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 87 345 393,00

Maksymalna wartość grantu ok 900 000 zł (nie więcej niż równowartość 200 tys. Euro)

Minimalna wartość grantu 150 000zł

Maksymalne Wydatki w cross-financing – nie więcej niż 25% (podjazdy, windy, poszerzanie wejść do budynków i drzwi wewnętrznych, likwidacja wysokich progów, montaż posadzek antypoślizgowych dostosowanie pomieszczeń sanitarnych, rejestracji pacjentów, włączników i tablic informacyjnych, zakup pętli indukcyjnych, zakup łóżek z regulacją z itp

Zakłada się udzielenie pierwszeństwa we wsparciu dla tych podmiotów, które nie aplikowały o środki w ramach dostępność plus dla zdrowia w projekcie PO WER

Standardy będą obejmować 3 obszary dostępności :

 • architektonicznej (np. montaż windy, budowa podjazdu, do budynku, dostosowanie toalet, montaż pętli indukcyjnej)
 • cyfrowej ( np. system e-rejestracji, budowa/dostosowanie strony placówki zgodnie z wytycznymi WCAG))
 • informacyjno – komunikacyjnej ( NP. szkolenia w zakresie komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami, koszt usługi tłumacza polskiego )

Poziom dofinansowania 100%

Trwałość projektu: 5 lat

Wsparciem zostanie objętych co najmniej 250 placówek AOS

Wnioskodawca powinien świadczyć usługi medyczne co najmniej od 3 lat na podstawie umowy z NFZ. Beneficjentem mogą zostać: Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej jak również placówki niepubliczne

Warunkiem udziału w projekcie będzie udzielanie świadczeń w zakresie AOS  w więcej niż jednej specjalizacji.

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu efektywności systemu ochrony zdrowia i osiągnięcia efektów:

 • Opracowanie rozwiązań systemowych związanych  ze wsparciem pacjentów ze szczególnymi potrzebami w ramach obszaru ochrony zdrowia.
 • Podniesienie jakości usług zdrowotnych poprzez wdrożenie standardu obsługi pacjentów ze szczególnymi potrzebami.
 • Zniwelowanie barier architektonicznych utrudniających dostęp pacjentów ze szczególnymi potrzebami do placówek medycznych.
 • Podniesienie dojrzałości cyfrowej placówek medycznych w zakresie dotyczącym obsługi pacjentów ze szczególnymi potrzebami.
 • Stworzenie lub zoptymalizowanie systemów IT w obszarze pacjenta, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów ze szczególnymi potrzebami.
 • Wzrost kompetencji kadry medycznej i niemedycznej placówek medycznych w zakresie obsługi narzędzi IT służących poprawie sytuacji pacjentów ze szczególnymi potrzebami (podniesienie kompetencji cyfrowych).
 • Podniesienie poziomu świadomości kadry medycznej i niemedycznej placówek zdrowotnych związanych z pacjentami ze szczególnymi potrzebami.
 • Poprawa kompetencji interpersonalnych personelu medycznego, związanego z komunikacją z pacjentami ze szczególnymi potrzebami.
 • Poprawa procedur i innych aspektów organizacyjnych w placówkach medycznych w zakresie obsługi pacjentów ze szczególnymi potrzebami.