Nabory

Celem konkursu jest wsparcie MŚP z Polski Wschodniej w realizacji kompleksowych projektów na rzecz wdrożenia modelu biznesowego GOZ-transformacji. Wsparcie w działaniu 1.3 FEPW jest dwuetapowe i obejmuje:

 • Etap I – Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji;
 • Etap II – Wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji.

Aktualny nabór obejmuje etap I.

KOMU:

O wsparcie mogą się ubiegać wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z regionu Polski Wschodniej, czyli województw podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego oraz części województwa mazowieckiego, z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (m. st. Warszawa oraz powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński).

ILE:

82 781 PLN maksymalnie. Do 100% finansowania.
W etapie I kosztem kwalifikowalnym jest zakup usług doradczych niezbędnych do opracowania Modelu biznesowego GOZ-transformacji. Wymagana jest innowacja na skalę przedsiębiorstwa.

NA CO:

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące zakupu usług doradczych obejmujących opracowanie modelu biznesowego funkcjonowania przedsiębiorstwa w oparciu o założenia GOZ (model biznesowy GOZ-transformacji), którego elementami będą w szczególności: audyt przedsiębiorstwa i doradztwo wdrożeniowe, mające na celu ustalenie możliwych kierunków transformacji przedsiębiorstwa w nurcie GOZ oraz ustalenie potencjalnych możliwości współpracy z innymi przedsiębiorstwami w nurcie GOZ, w tym:
a) tworzenie i udział w łańcuchach dostaw,
b) wydłużanie życia produktu,
c) ekoprojektowanie,
d) przekształcenia produktu w usługę lub usługi,
e) tworzenie platform współdzielenia,
f) symbioza przemysłowa,
g) odzysk i ponowne wykorzystanie szeroko rozumianych odpadów
Wykonawca audytu musi wykazać się doświadczeniem w audytach GOZ, wskazać terminy realizacji, branże w jakich wykonywał audyty GOZ, zakres oraz rezultaty. Musi także udokumentować doświadczenie we wdrażaniu wyników audytów z zakresu GOZ.

KIEDY:

Nabór: 10.10.2023 r. – 19.12.2023 r.

Program finansowany z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej.

Cel szczegółowy – EFRR.CP1.I – Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

 

Kiedy? Od 28 marca do 8 maja 2024 r.

Organizator: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Wysokość alokacji ogółem (EUR): 13 523 530,00

Zakres interwencji – Procesy innowacji w MŚP (innowacje w zakresie procesów, organizacji, marketingu, i współtworzenia, innowacje zorientowane na użytkownika i motywowane popytem),

Opis działania: Głównym celem działania jest wprowadzenie wysokospecjalistycznych rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwach z kategorii MŚP. W wyniku realizacji projektu będą mogły one wprowadzić procesy związane z cyfryzacją i automatyzacją procesów biznesowych.

Minimalna kwota dofinansowania: 500 tys. zł .

 

Minimalna kwota projektu dla pomocy publicznej na poziomie maksymalnym 60% wynosi 835 tys. zł.

 

Poziom dofinansowania:

Do 85% kosztów netto inwestycji w przypadku pomocy de minimis

Do 60% kosztów netto inwestycji w przypadku pomocy publicznej.

 

Pozyskane środki można przeznaczyć na:

 • innowacyjne działania marketingowe,
 • cyberbezpieczeństwo,
 • oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem,
 • rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji(AI),
 • inteligentną linię produkcyjną.

RSO1.1 Cel: 1.2 Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych

Organizator: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Fundusze są przewidziane na projekty badawczo – rozwojowe realizujące prace przemysłowe i prace eksperymentalno – rozwojowe lub tylko prace eksperymentalo – rozwojowe.

Wsparciem objęte zostaną inwestycje niezbędne do realizacji agend badawczych obejmujących Regionalne Inteligentne Specjalizacje takie jak:

Termin naboru:

Termin naboru został odroczony do odwołania.

Wsparcie obejmie także infrastrukturę służącą przedsiębiorstwom na rzecz prowadzenia przez nie prac B+R. O dofinansowanie mogą wnioskować duże, średnie, małe i mikro przedsiębiorstwa, a także partnerstwa przedsiębiorstw również z organizacjami badawczymi.

Minimalna wartość dofinansowania, o którą można się ubiegać:  2 000 000,00 PLN.

Jest to wartość obowiązująca do etapu podpisania umowy włącznie. Projekty będą musiały wpisywać się co najmniej w jedną z regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego, tj. energetykę, ICT, medycynę, zieloną gospodarkę lub przemysły wschodzące. Udzielane wsparcie będzie miało charakter dotacji.

Więcej informacji:

Anna Fortuna – Paź  tel. 608 527 987     Sylwia Zając tel. 608 527 492     Alicja Wal tel. 734 781 910

Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027

Priorytet 6 Działanie 06.04.

 

Instytucja Organizująca Nabór: Zarząd Województwa Wielkopolskiego

 

Przedmiotem naboru są projekty wspierające pracowników i pracodawców związane z eliminowaniem czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy, poprawą ergonomii pracy.

 

Rozpoczęcie naboru wniosków: 2023-12-01

Zakończenie naboru wniosków: 2023-12-15

 

Poziom dofinansowania 90% (w tym 70% dofinansowania EU oraz 20% z krajowego wsparcia finansowego)

Wkład własny 10 %

 

Kwota przeznaczona na realizację projektu

Ogółem (UE+BP): 18 000 000,00 PLN PLN

w tym wsparcie finansowe EFS: 14 000 000,00 PLN PLN

w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 4 000 000 PLN

 

Uwaga! Minimalna kwota dofinansowania przekracza równowartość 200 tysięcy Euro.

Roczny obrót wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy) jest równy lub wyższy

 

Projekt można realizować maksymalnie do 30.06.2027r.

 

Kto może składać wniosek :

 1. Przedsiębiorstwa;
 2. Administracja publiczna
 3. Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 4. Partnerzy społeczni
 5. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 6. Instytucje nauki i edukacji

Z dofinansowania wyłączone są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub oświatowej w partnerstwie.

 

Katalog kosztów kwalifikowalnych

 

 • przeprowadzenie pogłębionej analizy występowania czynników ryzyka w miejscu pracy/ identyfikacją zagrożeń na stanowisku pracy,
 • ocena ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami oraz programami naprawczymi przyczyniającymi się do ich minimalizacji,
 • działania wynikające z przeprowadzonej analizy np.
 • wdrożenie programów naprawczych minimalizujących czynniki wpływające negatywnie na zdrowie pracowników;
 • wprowadzenie zmian organizacyjnych eliminujących zidentyfikowane czynniki ryzyka;
 • poprawa ergonomii pracy np. modernizowanie/dostosowanie w tym doposażenie/wyposażenie stanowisk pracy;
 • działania informacyjno-edukacyjne skierowane do osób objętych wsparciem np. na terenie zakładu pracy w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych;
 • o działania na rzecz ochrony narządu ruchu pracowników w miejscu pracy np. zatrudnienie fizjoterapeuty, edukacja zbiorowa;
 • o poradnictwo psychologicznego.
 • wydatki osobowe/wynagrodzenia osób przeprowadzających pogłębioną analizę występowania czynników ryzyka w miejscu pracy lub identyfikację zagrożeń na stanowisku pracy;
 • pozostałe koszty personelu (np. składki, podatki).
 • przeprowadzeniem pogłębionej analizy występowania czynników ryzyka w miejscu pracy/ identyfikacją zagrożeń na stanowisku pracy.

Uwaga powyższy katalog kosztów jest katalogiem przykładowym, koszty w ramach poszczególnych kategorii nie mają charakteru zamkniętego. Wnioskodawca może zaproponować inne wydatki nieuwzględnione w ramach poszczególnych kategorii o ile są zasadne i wynikają z zaplanowanych zadań we wniosku. Kwalifikowalność wydatków oceniane jest indywidualnie w szczególności pod względem zasadności , racjonalności w kontekście przedstawionych zadań.

 

 

Więcej informacji:

Anna Fortuna – Paź  tel. 608 527 987     Sylwia Zając tel. 608 527 492     Alicja Wal tel. 734 781 910

 

Działanie 1.11 Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0 to instrument oferujący bezzwrotne dotacje na wdrożenie rozwiązań z zakresu robotyzacji i cyfryzacji w małopolskich przedsiębiorstwach.

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa małopolskiego.

Na wdrożenie rozwiązań w zakresie cyfryzacji i Przemysłu 4.0.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć w szczególności na zakup automatów i robotów przemysłowych, zaawansowanych rozwiązań cyfrowych i oprogramowania (Big Data, sztuczna inteligencja, M2M, IoT), sprzętu IT i komputerowego.

 • Realizacja projektu na terenie województwa małopolskiego.
 • Wdrożenie rozwiązań robotycznych/cyfrowych o specjalistycznym charakterze. Zwykłe oprogramowanie biurowe, księgowe, systemy operacyjne nie będą kwalifikowały się do objęcia wsparciem.
 • Działania realizowane w ramach projektu muszą wynikać z planu transformacji cyfrowej/w kierunku Przemysłu 4.0. Opracowanie planu transformacji cyfrowej następuje przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Usługa doradcza w zakresie opracowania planu transformacji cyfrowej będzie mogła być zrealizowana przez Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych lub inne wyspecjalizowane ośrodki innowacji/ekspertów.

Kiedy?

Nabór wniosków ruszy 29 grudnia 2023 r. i skończy się 04 kwietnia 2024 r.

Ile?

Wsparcie w postaci dotacji bezzwrotnej wyniesie do 60% kosztów netto inwestycji.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych w projekcie: 200 000 PLN

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych w projekcie: 3 000 000 PLN

 

Więcej informacji:

Anna Fortuna – Paź  tel. 608 527 987     Sylwia Zając tel. 608 527 492     Alicja Wal tel. 734 781 910

 I kwartał 2024 r. – uruchomienie naboru na przedsięwzięcia dla MŚP z branży HoReCa.

Dla kogo skierowane wsparcie?

Kierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadziły i prowadzą działalność gospodarczą w jednej z branż:

 • hotelarstwo, gastronomia, turystyka, kultura

określoną odpowiednim kodem (PKD) i potwierdzoną wpisem do właściwego rejestru, które jednocześnie odnotowały określony spadek obrotów co najmniej 30% z tej działalności w latach 2020-2021.

Cel inwestycji

wsparcie przedsięwzięć mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających na celu unowocześnienie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach: hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura, czyli sektorach najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce.

Na co można otrzymać wsparcie

 1. inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, w tym np.
 • roboty budowalne,
 • budowa nowych linii produkcyjnych,
 • zakup maszyn i urządzeń, niezbędnych do wprowadzenia nowych produktów/usług,
 • inwestycje związane z zieloną transformacją,
 • działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych
 1. podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym np.
 • szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, lub
 1. usługi rozwojowe na rzecz wspieranych MŚP, w tym np.
 • opracowanie studium wykonalności,
 • modelu biznesowego,
 • opracowanie procedur technicznych.

Kwota wsparcia

 • Całkowita kwota pomocy finansowej w ramach inwestycji wynosi 1 261 552 841 zł, kwota zostanie podzielona na 5 regionów.
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych 600 000,00 zł
 • Maksymalna kwota wsparcia 540 000,00 zł
 • Minimalna kwota wsparcia 50 000,00 zł
 • Poziom dofinasowania do 90 % (pomoc de minimis)
 • Okres realizacji przedsięwzięcia maksymalnie 12 miesięcy

Na podstawie projektu regulaminu wyboru przedsięwzięć MŚP

05.01.2024 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała listę ocenionych przedsięwzięć w ramach których wspierane będą  MŚP z sektora HoReCa (hotelarstwo, gastronomia, catering, turystyka lub kultura)

Przedstawiamy  wybranych  operatorów  regionalnych w ramach Inwestycji A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją:

Region nr 1 obejmujący województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie i zachodniopomorskie

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

Region nr 2 obejmujący województwa: mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie

Towarzystwo Inwestycji Społeczno- Ekonomicznych S.A. (TISE S.A.)

Region nr 3 obejmujący województwa: lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Region nr 4 obejmujący województwa: łódzkie, opolskie, śląskie

Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna

Region nr 5 obejmujący województwa: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości

Wyniki naboru operatorów:

https://kpo.parp.gov.pl/storage/grants/documents/765/KPO-Lista-ocenionych-003_20240105.pdf

Więcej informacji:

Anna Fortuna – Paź  tel. 608 527 987         Sylwia Zając tel. 608 527 492       Alicja Wal tel. 734 781 910

Termin składania wniosków: od 15.12.2023r. do 12.01.2024r.

Wysokość wsparcia

 • 40 zł/m2 wymienianego pokrycia dachu.
 • Wsparcie przysługuje maksymalnie do 500 m2 wymienionego pokrycia dachu tj. maksymalna kwota 20 000,00 zł

Kto może uzyskać dofinansowanie

 • Osoba fizyczna , która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników jako rolnik lub
 • której przyznano płatności bezpośrednie w rozumieniu ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o objęcie wsparciem.

Ponadto, rolnik musi spełnić wszystkie poniższe warunki:

 • być właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym będzie wymieniane pokrycie dachu;
 • mieć nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 • być pełnoletni.

Na co można pozyskać dofinansowanie?

Na  wymianę pokrycia dachu wykonanego z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest przez zastąpienie go nowym pokryciem dachu wolnym od wyrobów zawierających azbest na budynkach służących do produkcji rolniczej.

Termin składania wniosków:  od 02.01.2024 do 02.02.2024 r.

Wysokość wsparcia:

 • Maksymalna 500 000,00 zł
 • Minimalna 20 000,00 zł

Wsparcie jest udzielane w formie refundacji:

 • do 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku młodego rolnika ( urodzona po dniu 31 grudnia 1983r.
 • do 60% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych wnioskodawców.

 

Koszty kwalifikowalne:

 1. budowa budynków i budowli wchodzących w skład gospodarstwa rolnego wnioskodawcy,
 2. rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją budynków i budowli wchodzących w skład gospodarstwa rolnego wnioskodawcy,
 3. budowy, w tym rozbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją infrastruktury i urządzeń do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, instalacji odzysku ciepła, pomp ciepła, kotłów i pieców na biomasę, a także zastosowania czynników chłodniczych o zmniejszonym lub neutralnym oddziaływaniu na środowisko – o ile są związane z przetwarzaniem, przechowywaniem, przygotowaniem do sprzedaży lub wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury przez wnioskodawcę;
 4. zakupu nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury;
 5. zakupu nowych terminali płatniczych do obsługi bezgotówkowej oraz nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania lub usługi informatycznej dotyczącej sprzedaży na odległość produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury;
 6. utrzymania domen internetowych dotyczących sprzedaży na odległość produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury w okresie realizacji przedsięwzięcia;
 7. zakupu nowych środków transportu spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin 1), które są przeznaczone do przewozu:
 8. a) produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury, w tym produktów, których

transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach, takich jak cysterny, silosy, chłodnie,

izotermy, baseny lub zbiorniki do transportu ryb,

 1. b) produktów i półproduktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury w procesach

technologicznych lub magazynowania, w tym wózków widłowych i podnośników,

 1. c) zwierząt przeznaczonych do uboju;
 2. zakupu nowych, ruchomych punktów sprzedaży, spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin1), które są przeznaczone do przygotowywania żywności wytworzone
 3. modernizacji miejsc na targowiskach lub w budynkach i budowlach przeznaczonych do wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury przez wnioskodawcę, z tym że za koszt kwalifikowalny uważa się wyłącznie koszt, który jest związany bezpośrednio z powierzchnią wykorzystywaną przez wnioskodawcę do przechowywania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury;
 4. przygotowania w miejscach obsługi podróżnych, o których mowa w przepisach o drogach publicznych2, miejsc do wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury wytwarzanych przez wnioskodawcę;
 5. ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia, takie jak koszty nadzoru, sporządzenia dokumentacji technicznej, studium wykonalności, planu przedsięwzięcia i uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz koszty związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi. Koszty te nie mogą stanowić więcej niż 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych w ramach przedsięwzięcia.

Więcej informacji:

Anna Fortuna – Paź  tel. 608 527 987     Sylwia Zając tel. 608 527 492     Alicja Wal tel. 734 781 910

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy – konkurs nr 2024.01

Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2025 r.

Termin składania wniosków o dofinansowanie: 26.02.2024 r. – 27.03. 2024 r.

Celem Konkursu jest wybór projektów, które dotyczyć będą:

 • poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi,
 • zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

Wysokość dofinansowania:

 • Minimalna kwota dofinansowania 000,00 PLN.
 • Maksymalne kwoty dofinansowania projektu wynoszą:
 1. dla działań inwestycyjnych – 000,00 zł,
 2. dla działań inwestycyjno-doradczych – 000,00 zł, w tym:
  • 299.000,00 zł na działania inwestycyjne
  • 1.000,00 zł dla działań doradczych
 • Maksymalna wysokość dofinansowania 80% szacowanej wartości projektu.
 • kwoty dofinansowań są kwotami brutto w PLN

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • środki ochrony indywidualnej.

Do konkursu może przystąpić płatnik składek, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
 • nie zalega z opłacaniem podatków;
 • nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Zgłoś się już dziś!

Z uwagi na duże zainteresowanie, decydująca będzie kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji pod numerami telefonów:

Anna Fortuna – Paź  tel. 608 527 987     Sylwia Zając tel. 608 527 492     Alicja Wal tel. 734 781 910

6.1 System ochrony zdrowia w zakresie rozwoju infrastruktury POZ, w tym cyfryzacja placówek i rozwój telemedycyny, doposażenie i roboty budowlane, w celu świadczenia szerszych zadań zdrowotnych w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia, wynikających z wprowadzanych reform, Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko

 

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

II kwartał 2024 r.

Organizator:

NFZ

 

Kto może składać wnioski?

 

Wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą, posiadające umowę z NFZ o udzielanie świadczeń w ramach POZ

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie dotyczy zakupu sprzętu medycznego i wyposażenia wspomagających proces udzielania świadczeń zdrowotnych oraz sprzętu i oprogramowania teleinformatycznego, celem dostosowania się podmiotów do świadczenia nowych funkcji zdrowotnych, zgodnie z wprowadzanymi systematycznie reformami, takimi jak np. podstawowa opieka fizjoterapeutyczna, rozszerzony zakres diagnostyki, opieka koordynowana, opieka dietetyka, edukacja zdrowotna.

Pula środków do rozdania grantobiorcom:

1 250 000 000 PLN

 

Zgłoś się już dziś!

Z uwagi na duże zainteresowanie, decydująca będzie kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji pod numerem telefonu:

Anna Fortuna – Paź  tel. 608 527 987     Sylwia Zając tel. 608 527 492     Alicja Wal tel. 734 781 910

DZIAŁANIE FERS 03.07 Dostępność podmiotów leczniczych

Cel szczegółowy: Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej

Cel główny projektu: Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie standardu dostępności dla placówek AOS, co przyczyni do poprawy dostępności tych placówek medycznych dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz zwiększenia jakości realizowanych przez nie świadczeń. Konieczność opracowania odrębnych  standardów dla AOS wynika z odmiennej specyfiki tych podmiotów w stosunku do POZ czy szpitali. AOS to lekarze specjaliści w różnych dziedzinach medycyny. Szczegółowe rozwiązania służące zapewnianiu dostępności będą charakterystyczne dla tego rodzaju placówek, również katalog sprzętów które będą podnosiły dostępność będzie odmienny, w stosunku do katalogu wskazanego w standardach dostępności dla POZ czy dla szpitali

Planowany termin naboru:

I kwartał 2024

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 87 345 393,00

Maksymalna wartość grantu ok 900 000 zł (nie więcej niż równowartość 200 tys. Euro)

Minimalna wartość grantu 150 000zł

Maksymalne Wydatki w cross-financing – nie więcej niż 25% (podjazdy, windy, poszerzanie wejść do budynków i drzwi wewnętrznych, likwidacja wysokich progów, montaż posadzek antypoślizgowych dostosowanie pomieszczeń sanitarnych, rejestracji pacjentów, włączników i tablic informacyjnych, zakup pętli indukcyjnych, zakup łóżek z regulacją z itp

Zakłada się udzielenie pierwszeństwa we wsparciu dla tych podmiotów, które nie aplikowały o środki w ramach dostępność plus dla zdrowia w projekcie PO WER

Standardy będą obejmować 3 obszary dostępności :

 • architektonicznej (np. montaż windy, budowa podjazdu, do budynku, dostosowanie toalet, montaż pętli indukcyjnej)
 • cyfrowej ( np. system e-rejestracji, budowa/dostosowanie strony placówki zgodnie z wytycznymi WCAG))
 • informacyjno – komunikacyjnej ( NP. szkolenia w zakresie komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami, koszt usługi tłumacza polskiego )

Poziom dofinansowania 100%

Trwałość projektu: 5 lat

Wsparciem zostanie objętych co najmniej 250 placówek AOS

Wnioskodawca powinien świadczyć usługi medyczne co najmniej od 3 lat na podstawie umowy z NFZ. Beneficjentem mogą zostać: Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej jak również placówki niepubliczne

Warunkiem udziału w projekcie będzie udzielanie świadczeń w zakresie AOS  w więcej niż jednej specjalizacji.

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu efektywności systemu ochrony zdrowia i osiągnięcia efektów:

 • Opracowanie rozwiązań systemowych związanych  ze wsparciem pacjentów ze szczególnymi potrzebami w ramach obszaru ochrony zdrowia.
 • Podniesienie jakości usług zdrowotnych poprzez wdrożenie standardu obsługi pacjentów ze szczególnymi potrzebami.
 • Zniwelowanie barier architektonicznych utrudniających dostęp pacjentów ze szczególnymi potrzebami do placówek medycznych.
 • Podniesienie dojrzałości cyfrowej placówek medycznych w zakresie dotyczącym obsługi pacjentów ze szczególnymi potrzebami.
 • Stworzenie lub zoptymalizowanie systemów IT w obszarze pacjenta, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów ze szczególnymi potrzebami.
 • Wzrost kompetencji kadry medycznej i niemedycznej placówek medycznych w zakresie obsługi narzędzi IT służących poprawie sytuacji pacjentów ze szczególnymi potrzebami (podniesienie kompetencji cyfrowych).
 • Podniesienie poziomu świadomości kadry medycznej i niemedycznej placówek zdrowotnych związanych z pacjentami ze szczególnymi potrzebami.
 • Poprawa kompetencji interpersonalnych personelu medycznego, związanego z komunikacją z pacjentami ze szczególnymi potrzebami.
 • Poprawa procedur i innych aspektów organizacyjnych w placówkach medycznych w zakresie obsługi pacjentów ze szczególnymi potrzebami.

PRIORYTET FELD.08 Fundusze Europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem

DZIAŁANIE 8.4 Zdrowy pracownik

TYP: działania ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, przekwalifikowanie pracowników pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie

(numer naboru FELD.08.04.-IZ.00-002/23)

 

Instytucja Organizująca Nabór: Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Rozpoczęcie naboru wniosków: 2023-12-14

Zakończenie naboru wniosków: 2024-02-20

Orientacyjny termin zakończenia postępowania:  czerwiec 2024 r.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie to 18 000 000,00 zł

 

Montaż finansowy:

– Poziom dofinansowania wynosi max 90% (85% z UE i 5% z budżetu państwa); Wyjątek: gdy projekt objęty ma być pomocą de minimis (przedsiębiorcy) to max poziom dofinansowania to 85%,

– minimalny poziom wkładu własnego 10% (wkład pieniężny lub niepieniężny),

– koszty pośrednie na poziomie od 25% do 10% kosztów bezpośrednich ( w zależności od wartości projektu),

– Wydatki w ramach cross-financingu stanowią łącznie nie więcej niż 10% finansowania unijnego w ramach projektu,

– w budżecie projektu udział wydatków dotyczących środków trwałych, niskocennych składników rzeczowych aktywów trwałych, mebli i wyposażenia na potrzeby stanowisk pracy wynosi nie więcej niż 60% wartości projektu.

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie

 • Administracja publiczna,
 • Instytucje nauki i edukacji,
 • Instytucje ochrony zdrowia,
 • Przedsiębiorstwa,
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • Partnerzy społeczni.

 

Przykładowe rodzaje przedsięwzięć, możliwych do realizacji w ramach powyższego typu projektu:

 1. usługi zdrowotne, w tym rozszerzenie katalogu badań profilaktycznych, wykraczających poza obowiązkowe badania okresowe z zakresu medycyny pracy,
 2. edukację prozdrowotną skierowaną do pracowników i pracodawców,
 3. działania związane z promocją zdrowia w miejscu pracy,
 4. działania służące poprawie ergonomii pracy, w tym dostosowanie warunków pracy dla osób starszych,
 5. działania dotyczące przekwalifikowania pracowników narażonych na zdrowotne czynniki ryzyka w miejscu pracy, czyli nabycie kompetencji, umiejętności lub kwalifikacji umożliwiających kontynuowanie pracy na zmodernizowanym stanowisku lub rozpoczęcie pracy na innym stanowisku, które nie stanowi obciążenia dla zdrowia danego pracownika, m. in.: szkolenia, kursy, studia podyplomowe.

Działania będą realizowane poprzez projekty wdrażane w oparciu o diagnozę występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w środowisku pracy oraz koncentrujące się na wsparciu pracodawców we wdrożeniu rozwiązań organizacyjnych przyczyniających się do eliminacji zidentyfikowanych zagrożeń dla zdrowia.

DIAGNOZA POWINNA ZAWIERAĆ CO NAJMNIEJ:

 • opis pracodawcy (rodzaj prowadzonej działalności, liczba zatrudnionych osób i ich kwalifikacje);
 • dane statystyczne dotyczące pracowników, których zdrowie jest narażone ze względu na charakter/warunki pracy w odniesieniu do każdego wspieranego pracodawcy;
 • charakterystykę ww. grup pracowników, uwzględniającą m. in. ich staż pracy na stanowisku obciążającym zdrowie, rodzaj problemów zdrowotnych, których
 • doświadczają z uwagi na zatrudnienie u danego pracodawcy, potrzeby i oczekiwania pracowników z obciążeniami zdrowotnymi (źródła pozyskanych danych np. ankiety lub wywiady pracownikami
 • analizę stanowisk obciążających zdrowie pracowników w zakresie zdrowotnych czynników ryzyka,
 • luki kompetencyjne pracowników, stanowiące przeszkodę w przeniesieniu na stanowisko o mniejszym obciążeniu dla zdrowia;
 • analizę pozostałych stanowisk u pracodawcy, ze szczególnym uwzględnieniem tych stanowisk, na które można przesunąć pracowników doświadczających
 • obciążeń zdrowotnych na dotychczasowym stanowisku;
 • analizę potrzeb w zakresie poprawy ergonomii pracy;
 • opis sytuacji osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych, o ile takie osoby są zatrudnione w zakładzie pracy;
 • szczegółową analizę sytuacji kobiet i mężczyzn

 

 

Granty na cyfryzację

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. przygotowuje się do uruchomienia nowego projektu grantowego o nazwie “Dig.IT. Transformacja cyfrowa polskich MŚP”.

Program ma na celu wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Polsce w zakresie transformacji cyfrowej, aby zwiększyć ich konkurencyjność na rynku. Dzięki wsparciu z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027, Projekt Dig.IT stanie się niezwykle cennym narzędziem dla polskich przedsiębiorców.

Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP

Trzy filary projektu Dig.IT – Twoja droga do transformacji cyfrowej

 1. Doradztwo: Doświadczony zespół ekspertów pomoże Twojej firmie w identyfikacji i wykorzystaniu potencjału cyfrowego. Zapewnimy Ci profesjonalne doradztwo, aby opracować spersonalizowaną strategię cyfrową, dostosowaną do specyfiki Twojego przedsiębiorstwa i branży.
 2. Granty na sfinansowanie transformacji: Dzięki projektowi Dig.IT, masz szansę otrzymać granty, które umożliwią finansowanie procesu transformacji cyfrowej Twojego przedsiębiorstwa. Granty obejmują zakup nowoczesnych technologii cyfrowych, środków trwałych oraz szkolenia dla pracowników. To doskonała okazja, aby wprowadzić innowacje produktowe, procesowe lub organizacyjne, które przyspieszą rozwój Twojego biznesu.
 3. Promocja i upowszechnianie idei transformacji cyfrowej: Projekt Dig.IT nie tylko promuje ideę transformacji cyfrowej i jej wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw, ale ma również za zadanie podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników sektora MŚP w tym zakresie.

Minimalna wartość grantu: 40.000 €

Maksymalna wartość grantu: 200.000 €

Maksymalny poziom dofinansowania: 70% kosztów netto projektu

Doradztwo oferowane przez partnera projektu – Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości

Projekt skierowany do MMŚP

Kto może skorzystać z projektu Dig.IT?

Projekt Dig.IT jest skierowany do polskich przedsiębiorców z sektora przemysłu, produkcji i usług na rzecz przemysłu, którzy chcą podnieść poziom dojrzałości cyfrowej swoich przedsiębiorstw poprzez udany proces transformacji cyfrowej. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce mają szansę skorzystać z szerokiej oferty projektu, dostosowanej do ich specyficznych potrzeb i celów biznesowych.

Obszary transformacji cyfrowej wspierane w części grantowej projektu:

 • Automatyzacja procesów i analityka biznesowa
 • Cyfrowa sprzedaż i kontakt z klientem
 • Wykorzystanie rozwiązań chmurowych
 • Wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenie maszynowe
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych

Z projektu Dig.IT można sfinansować:

W części obligatoryjnej projektu jako koszty dominujące

 • pozyskanie wartości niematerialnych i prawnych w postaci gotowego oprogramowania lub zleconych prac programistycznych,
 • usługi chmurowe typu SaaS, PaaS, IaaS czy CSaaS itp.,

W części fakultatywnej -> jako koszty uzupełniające

 • koszty wdrożenia oprogramowania lub usług chmurowych do działalności przedsiębiorstwa,
 • koszty szkoleń pracowników z wykorzystania nabytych technologii cyfrowych
 • koszty niezbędnych środków trwałych.

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości – partner projektu Dig.IT

Partner projektu Dig.IT Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości, która będzie świadczyła usługi doradcze na rzecz 270 podmiotów z sektora MŚP. Fundacja oferuje wsparcie w wielu kluczowych obszarach:

 1. Weryfikacja poziomu dojrzałości cyfrowej: przeprowadzona zostanie szczegółowa ocena i weryfikacja poziomu dojrzałości cyfrowej Twojego przedsiębiorstwa. Dzięki temu będziesz miał pełny obraz obecnej sytuacji i otrzymasz rekomendacje dotyczące działań, które można podjąć w celu dalszego rozwoju cyfrowego.
 2. Opracowanie strategii transformacji cyfrowej: opracowanie spersonalizowanej strategii transformacji cyfrowej, dopasowanej do specyfiki Twojego przedsiębiorstwa. Wspólnie ustalicie cele, plan działań oraz najlepsze metody implementacji, które przyspieszą osiągnięcie pożądanych rezultatów.
 3. Ocena możliwości wprowadzenia zielonych lub zrównoważonych rozwiązań: dokonanie oceny możliwości wprowadzenia zielonych lub zrównoważonych rozwiązań w Twoim przedsiębiorstwie. Dzięki temu będziesz mógł identyfikować i wdrażać działania mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, jednocześnie tworząc wartość dla Twojej firmy.
 4. Usługi technologiczne dopasowanie oprogramowania i usług chmurowych do indywidualnych potrzeb Twojego przedsiębiorstwa oraz dostosowanie zakupionych technologii cyfrowych do aktualnego stanu Twojej firmy. Będziesz miał pewność, że wykorzystujesz potencjał technologiczny w pełni i osiągasz optymalne rezultaty.
 5. Usługi prawne: zapewnienie usługi o charakterze prawnym, które obejmują weryfikację podmiotu sprzedającego, ocenę poziomu ochrony danej technologii oraz możliwość rozwijania zakupionej technologii. Dzięki temu Twoje przedsiębiorstwo będzie działać w pełni zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami.
 6. Usługi w zakresie wyceny kosztów procesu transformacyjnego: Otrzymasz rzetelną ocenę kosztów i możliwości finansowych związanych z wdrożeniem projektów cyfrowych.

FENG 3.1 – Kredyt ekologiczny z dofinansowaniem

Celem programu jest podniesienie efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy.

Efektem modernizacji musi być ograniczenie zużycia energii pierwotnej w zmodernizowanym obszarze o przynajmniej 30 proc. w porównaniu do bieżącego zużycia.

Nabór wniosków:

25.04.2024-25.07.2024

Dla Kogo?

Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa,

Rodzaj wsparcia:

DOTACJA (PREMIA EKOLOGICZNA)

Finansowanie:

REFUNDACJA

Budżet projektu:

660.000.000 zł.

Wysokość wsparcia:

 • 70% – do 15 mln. Euro na poprawę efektywności energetycznej
 • 50% – do 2 mln. Euro na usługi doradcze na rzecz MŚP (podmioty inne niż MŚP mogą dofinansować usługi doradcze z pomocy de minimis)

Na co można uzyskać wsparcie?

 • Środki trwałe w tym maszyny i urządzenia,
 • instalacje OZE,
 • specjalistyczne oprogramowanie,
 • roboty budowlane i materiały budowlane,
 • patenty, licencje, know-how i inne prawa własności intelektualnej,
 • raty leasingu,
 • studia, ekspertyzy, projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych, związanych z realizowanym projektem.

Finansowanie inwestycji może odbyć się w 100% z kredytu.

Procedura wnioskowania:

 1. Złożenie wniosku do banku komercyjnego celem udzielenia kredytu ekologicznego i zawarcie warunkowej umowy kredytowej.
 2. Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu do BGK celem przyznania premii ekologicznej (dotacji).
 3. Zawarcie umowy kredytowej z bankiem komercyjnym.
 4. Podpisanie umowy dofinansowania projektu.
 5. Wypłata premii ekologicznej przez BGK

FM-SIS.03.PSYCH.2024 konkurs na wsparcie placówek medycznych zajmujących się opieką psychiatryczną dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych

Organizator: Ministerstwo Zdrowia

Kiedy? Od 6 maja do 31 sierpnia 2024 r

Alokacja ogółem: 3 mld. zł.

Minimalna wartość projektu: 2 mln. PLN

Maksymalna wartość Projektu: 200 mln. PLN

Na co?

Na zwiększenie dostępności do świadczeń poprzez modernizację infrastruktury zdrowotnej, zakup nowego sprzętu, remont placówki, budowę nowych sal, a nawet szpitali.

Dla kogo?

Pieniądze trafią do podmiotów leczniczych oferujących stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie opieki psychiatrycznej lub leczenia uzależnień. Dotyczy to zarówno psychiatrii dzieci i młodzieży, jak i psychiatrii dorosłych.

 

Wsparcie można przeznaczyć na przykład na:

 1. dostosowanie, przebudowę oraz rozbudowę pomieszczeń oddziału psychiatrycznego;
 2. dostosowanie, przebudowę oraz rozbudowę pomieszczeń izby przyjęć w zakresie przestrzeni służącej potrzebom pacjentów oddziału psychiatrycznego;
 3. dostosowanie infrastruktury do potrzeb związanych z segregacją pacjentów (triage) zgodnie z obowiązującymi wytycznymi epidemiologicznymi;
 4. inwestycje mające na celu przygotowanie oddziału do stosowania bardziej efektywnych metod diagnozy i leczenia;
 5. zakup wyrobów medycznych, takich jak łóżko szpitalne oraz zakup sprzętu będącego pierwszym wyposażeniem inwestycji budowlanej;
 6. modernizację lub odpowiednie zagospodarowanie należących do szpitala pomieszczeń oraz terenu przeznaczonego na cele terapeutyczne i rekreacyjne, mające za zadanie zagwarantowanie bezpieczeństwa pacjentów oraz prowadzenie efektywnych form terapii.