Przestrzeganie przepisów BHP przez pracowników

Przestrzeganie przepisów BHP przez pracowników

Jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest obowiązek Pracodawcy polegający na zapewnieniu pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
Wykonywanie kontroli stanu bhp w postaci analizy stanu bhp wynika z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.).
Realizacja tej powinności podlega nadzorowi i kontroli uprawnionych podmiotów, które sprawdzają i oceniają procesy planowania bezpieczeństwa, skutki podejmowanych decyzji i ich egzekwowania.
Nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zasad bhp to prawo do wydawania decyzji nakazu, sprzeciwu lub wystąpienia, a w konsekwencji egzekwowania ich realizacji. Może mieć charakter wewnętrzny lub zewnętrzny czy też społeczny i państwowy, zależnie od podmiotu, który ją przeprowadza.
Kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp jest jednym z podstawowych zadań służby bhp. Jest to jednocześnie uprawnienie i obowiązek służby bhp, jak również osób wykonujących jej zadania.
Kontrola nie powinna być działaniem przypadkowym. Należy się do niej przygotować pod względem merytorycznym. W związku z tym należy ustalić następujące fakty:

  • jakie prace, na danym stanowisku, są wykonywane przy użyciu, jakich środków technicznych i jakich materiałów?
  • jakie zagrożenia występują i mogą występować na danym stanowisku oraz co jest ich źródłem?
  • jakie środki ochrony zbiorowej oraz indywidualnej wymagane są na danym stanowisku lub przy określonych pracach?
  • jakie kwalifikacje wymagane są do wykonywania określonych czynności?
  • jakie narzędzia powinny być stosowane przy określonych pracach?

Analiza warunków bhp umożliwia ocenę zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Dzięki analizie warunków bhp pracodawca może uzyskać rzetelną recenzję wszystkich zagadnień związanych z bhp, zapoznać się z nimi i ustosunkować się do wynikających z niej wniosków.

Skontaktuj się z nami

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl