Przestrzeganie przepisów BHP przez pracowników

Przestrzeganie przepisów BHP przez pracowników

Jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest obowiązek Pracodawcy polegający na zapewnieniu pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
Wykonywanie kontroli stanu bhp w postaci analizy stanu bhp wynika z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.).
Realizacja tej powinności podlega nadzorowi i kontroli uprawnionych podmiotów, które sprawdzają i oceniają procesy planowania bezpieczeństwa, skutki podejmowanych decyzji i ich egzekwowania.
Nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zasad bhp to prawo do wydawania decyzji nakazu, sprzeciwu lub wystąpienia, a w konsekwencji egzekwowania ich realizacji. Może mieć charakter wewnętrzny lub zewnętrzny czy też społeczny i państwowy, zależnie od podmiotu, który ją przeprowadza.
Kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp jest jednym z podstawowych zadań służby bhp. Jest to jednocześnie uprawnienie i obowiązek służby bhp, jak również osób wykonujących jej zadania.
Kontrola nie powinna być działaniem przypadkowym. Należy się do niej przygotować pod względem merytorycznym. W związku z tym należy ustalić następujące fakty:

  • jakie prace, na danym stanowisku, są wykonywane przy użyciu, jakich środków technicznych i jakich materiałów?
  • jakie zagrożenia występują i mogą występować na danym stanowisku oraz co jest ich źródłem?
  • jakie środki ochrony zbiorowej oraz indywidualnej wymagane są na danym stanowisku lub przy określonych pracach?
  • jakie kwalifikacje wymagane są do wykonywania określonych czynności?
  • jakie narzędzia powinny być stosowane przy określonych pracach?

Analiza warunków bhp umożliwia ocenę zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Dzięki analizie warunków bhp pracodawca może uzyskać rzetelną recenzję wszystkich zagadnień związanych z bhp, zapoznać się z nimi i ustosunkować się do wynikających z niej wniosków.

Kontrola BHP w zakładzie pracy – identyfikacja ryzyka zawodowego

Pierwszym krokiem w kierunku zapewnienia bezpiecznych warunków jest dokładna identyfikacja potencjalnych zagrożeń w miejscu pracy. Proces ten obejmuje szczegółową analizę wszystkich aspektów działalności przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki wykonywanych zadań, środków technicznych wykorzystywanych na stanowiskach oraz rodzajów i właściwości stosowanych materiałów.

Rozpoznanie zagrożeń pozwala na wczesne zidentyfikowanie ryzyka zawodowego, co jest niezbędne do jego skutecznego eliminowania lub minimalizowania. To podstawowy aspekt poprawnego przygotowania do kontroli BHP.

Kontrole BHP – opracowanie i wdrożenie procedur

Na podstawie dokonanej identyfikacji ryzyka zawodowego można rozpocząć wdrożenie dedykowanych procedur BHP. Działania te mają na celu nie tylko dostosowanie przedsiębiorstwa do obowiązujących przepisów, ale także stworzenie wewnętrznych standardów pracy, które będą promować kulturę bezpieczeństwa wśród pracowników.

Procedury te są dostosowane do specyfiki danej organizacji. W razie kontroli BHP w zakładzie pracy wymienione procesy będą sprawdzane w pierwszej kolejności.

Nadzór i kontrola nad przestrzeganiem prawa pracy – szkolenia przygotowujące

Podnoszenie świadomości i kompetencji pracowników w zakresie bezpieczeństwa pracy jest kluczowym elementem przygotowania do kontroli BHP. Oferujemy kompleksowe wsparcie w tym zakresie, zawsze dostosowując pomoc do specyfiki danego przedsiębiorstwa.

Skontaktuj się z nami

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl