Akredytacja szpitali w trybie stacjonarnym

Akredytacja szpitali w trybie stacjonarnym

Jakość w placówkach zdrowia już od dawna przestała być terminem nowym, dla wielu stała się koniecznością w walce o pacjentów. Jednocześnie coraz więcej pacjentów przestaje tolerować złą jakość opieki, przez co tracą zaufanie do tych instytucji medycznych, które nie posiadają potwierdzenia wysokiego poziomu świadczeń oraz bezpieczeństwa.

Jedną ze znanych i sprawdzonych metod zapewnienia wysokiej jakości w placówkach medycznych jest akredytacja. Koncepcja systemu akredytacji jednostek ochrony zdrowia powstała w Stanach Zjednoczonych na początku XX wieku jako zestaw jednolitych wymogów dla oddziałów chirurgii.

Obecnie główną rolą akredytacji jest wyszukiwanie zagadnień, które wpływają na poziom świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów. W tych obszarach tworzone są mierzalne kryteria oceny placówek opieki zdrowotnej określonego typu np. szpitali, lecznictwa otwartego, czy zakładów opieki długoterminowej, zwane standardami akredytacyjnymi.

Próbę określenia, czym jest akredytacja dla placówek medycznych, oparto na 15-letnim doświadczeniu wynikającym z przeprowadzonych wizyt akredytacyjnych, kontaktach z przedstawicielami wielu zagranicznych ośrodków akredytacyjnych, doświadczeniach wynikających z przeprowadzenia badań programów akredytacji w Europie oraz na przeglądzie dostępnego piśmiennictwa. Znaczenie akredytacji dla placówek medycznych zależy w znacznej mierze od optyki lidera i zarządu: jeśli jedynym celem jest uzyskanie certyfikatu, akredytacja będzie jedynie biurokratycznym jarzmem, postrzeganym jako bezzasadne ciemiężenie zespołu lekarsko-pielęgniarskiego.

Pełne korzyści z wprowadzenia akredytacji uzyskają tylko te szpitale, które świadomie zmienią funkcjonowanie, dostosowując je do wymogów standardów jakości i bezpieczeństwa opieki, z pełnym zrozumieniem dobra pacjenta i szacunku dla wykonywanej przez siebie pracy.

 

Standardy akredytacyjne obejmują:

 • Ciągłość opieki;
 • Prawa pacjenta;
 • Ocenę stanu pacjenta;
 • Opiekę nad pacjentem;
 • Kontrolę zakażeń;
 • Zabiegi i znieczulenia;
 • Farmakoterapię;
 • Laboratorium;
 • Diagnostykę obrazową;
 • Odżywianie;
 • Poprawę jakości i bezpieczeństwo pacjenta;
 • Zarządzanie ogólne;
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi;
 • Zarządzanie informacją;
 • Zarządzanie środowiskiem opieki.

Wizytacja akredytacyjna przeprowadzona jest przez przynajmniej jednego wizytatora, a decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania akredytacji podejmowane są przez Radę Akredytacyjną Centrum Monitorowania Jakości.

Do uzyskania akredytacji niezbędne jest zdobycie co najmniej 75% możliwej do uzyskania punktów.

Każdy standard oceniany jest według następującej skali punktów:

 • 1 punkt – nie spełnia wymagań,
 • 3 punkty – spełnia częściowo wymagania,
 • 5 punktów – spełnia wymagania standardu.

 

Akty prawne dotyczące akredytacji w ochronie zdrowia

 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2009, Nr 52, poz. 418; Nr 76, poz. 641);
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2009, Nr 76, poz. 641);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie Rady Akredytacyjnej (Dz.U. z 2009, Nr 130, poz. 1074);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie (Dz.U. z 2009, Nr 150, poz. 1216);
 • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali (Dz.Urz.MZ.10.2.24 z dnia 25 stycznia 2010 r.).
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)
 • Zarządzenie Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23.01.2014 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Skontaktuj się z nami

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl