Wewnętrzny System Kontroli (WSK)

Wewnętrzny System Kontroli WSK

Wewnętrzny System Kontroli jest jednym z elementów systemu zapewniającego bezpieczeństwo międzynarodowe. Stanowi bowiem jedno z najważniejszych narzędzi zapobiegania niekontrolowanemu transferowi towarów, technologii i usług o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa. Wdrażany jest, niezależnie od rodzaju i wielkości organizacji, przede wszystkim w:

 • przedsiębiorstwach przemysłowych,
 • firmach handlowych,
 • organizacjach badawczo-rozwojowych,
 • organizacjach pełniących rolę pośrednika (np. spedytorzy, przewoźnicy, firmy przeładunkowe itp.).

Warunkiem uzyskania Certyfikatu WSK jest posiadanie systemu jakości według normy PN‑EN ISO 9001:2009.

System WSK – korzyści jego posiadania

 • regulacja zasad obrotu towarami o znaczeniu strategicznym,
 • określenie sposobu ewidencji obrotów,
 • kontrola każdej komórki organizacyjnej,
 • eliminacja błędów pracowników,
 • udowodnienie wiarygodności organizacji,
 • włączenie firmy w krajowy system kontroli eksportu,
 • budowa współpracy między organizacją i odpowiednią komórką rządową (organem kontrolującym eksport) oraz weryfikacja i gromadzenie informacji o partnerach i towarach oraz gromadzenie dokumentacji i udostępnianie jej do kontroli.

Skontaktuj się z nami

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl