SCC

SCC

SCC:2011 – lista kontrolna bezpieczeństwa dla podwykonawców (Safety Checklist for Contractors) to norma dotycząca oceny
i certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem. Certyfikat SCC stanowi dowód na to, że procesy wewnętrzne legitymujących się nim podwykonawców przeszły pomyślnie badanie pod kątem stosowania najlepszych praktyk w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem pracy; w tym przy szczególnie niebezpiecznych pracach.

SCC:2011 to system niezależnej certyfikacji, stworzony z myślą o organizacjach stosujących outsourcing i zlecających wykonywanie określonych prac na zewnątrz. Został opracowany w branży petrochemicznej i na jej potrzeby, we współpracy z DNV. Następnie zdobył uznanie jako akredytowana norma powszechna, stosowana w wielu branżach. Obecnie wiele przedsiębiorstw wymaga, by pracujący dla nich wykonawcy posiadali aktualny certyfikat SCC 2000/03. Jest to powszechne zwłaszcza w przemyśle chemicznym.

Korzyści z wprowadzenia zasad SCC:2011 przez podwykonawcę:

 • obniżenie liczby wypadków poprzez usystematyzowanie wszystkich zagadnień związanych z bezpieczeństwem pracy, zdrowiem i ochroną środowiska,
 • konsekwentne dotrzymywanie zaleceń przepisów BHP w odniesieniu do obowiązujących wymagań prawnych,
 • umocnienie identyfikacji, motywacji i więzi pracowników z przedsiębiorstwem poprzez włączenie kierownictwa w proces ochrony bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska,
 • wzrost zaufania ze strony zleceniodawcy,
 • umocnienie wizerunku i przewagi konkurencyjnej na krajowym i międzynarodowym rynku poprzez doskonalenie zdolności do zapewniania bezpieczeństwa pracy.

Korzyści z wprowadzenia zasad SCC:2011 dla zleceniodawcy:

 • uzyskanie gwarancji, że zatrudnieni podwykonawcy będą postępować zgodnie z przepisami i zasadami BHP,
 • uniknięcie nieporozumień między kontrahentami – dzięki porównywalnym systemom wymagań przy zarządzaniu Bezpieczeństwem i Higieną Pracy,
 • możliwość obniżenia kosztów;  gdyż wydłużają się okresy bezawaryjnej pracy i tym samym tracą rację bytu kosztowne audity przeprowadzane przez zleceniodawców,
 • zmniejszenie czasu przestojów maszyn i urządzeń z winy podwykonawcy,
 • wzrost świadomości znaczenia BHP wśród pracowników, prowadzący do zmniejszenia wskaźnika wypadkowości, a tym samym do zmniejszenia obciążeń finansowych przedsiębiorstw kosztami pracy,
 • wyraźny wzrost bezpieczeństwa prawnego.