Doradztwo w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego

Doradztwo w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego

W ramach zakończonego projektu KSU “Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie: marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego” nasza firma wznawia usługi doradcze, które pomogą przedsiębiorcom z branży rolno spożywczej mogą poprawić efektywność zarządzania przedsiębiorstwem, podnieść zdolność operacyjną przedsiębiorstwa oraz wzrost jego konkurencyjności poprzez wdrożenie nowych narzędzi marketingowych i sprzedażowych.

Usługa doradcza składa się z IV etapów :

Etap I: Audyt marketingowy – polegający na wnikliwej analizie sytuacji rynkowej firmy, która jest podstawą do zbudowania zindywidualizowanego planu marketingowego przedsiębiorstwa.

Audyt obejmuje:

  1. Analizę uwarunkowań zewnętrznych np. popytu na produkty, podaży podobnych artykułów na rynku, potencjalnych nabywców i konkurentów, analizę systemu dystrybucji i zaopatrzenia, a także szans i zagrożeń.
  2. Analizę uwarunkowań wewnętrznych tzn. ocenę pozycji rynkowej klienta, analizę struktury sprzedaży i dotychczasowej działalności marketingowej oraz jego słabych i mocnych stron.
  3. Identyfikację i analizę potencjalnych problemów marketingowych klienta a w tym: czy właściwe jest pozycjonowanie oferty klienta, które produkty mają największy potencjał, czy działania promocyjne są wystarczające itp.

Etap II: Doradztwo strategiczne – przygotowanie planu marketingowego, który zawiera 5 wykonawczych programów marketingowych, których wdrożenie poprawi efektywność przedsiębiorstwa i umożliwi mu uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku.

Wykonawcze plany marketingowe obejmują działania dotyczące:

  • rozwoju produktu,
  • strategii cenowej,
  • strategii promocji,
  • strategii dystrybucji,
  • wskazanie potencjalnych źródeł finansowania,
  • program i harmonogram wdrażania planu marketingowego.

Etap III: Asysta we wdrażaniu planu marketingowego – wsparcie doradcze klienta w kompleksowym procesie wdrażania 5 wykonawczych programów marketingowych przygotowanych podczas etapu II.

Etap IV: Szkolenie – dotyczące podstawowych zagadnień z zakresu marketingu, budowania planu marketingowego, wdrażania planu we własnym przedsiębiorstwie i zasad monitorowania jego realizacji.

Czas realizacji usługi wynosi 4 miesiące od momentu rozpoczęcia działania i wdrażany jest etapami, a płatność następuje po zakończeniu każdego z etapów.

Więcej informacji uzyskają Państwo w standardzie zamieszczonym poniżej:

Standard usługi systemowej w zakresie: marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego – Kliknij