Audyt poprawności realizacji projektu dotacyjnego

1.500,00 4.500,00 

Usługa audytu projektu przeprowadzona np. przed kontrolą planowaną w projekcie lub na zakończenie projektu celem weryfikacji poprawności prowadzenia dokumentacji projektowej.

4.500,00 
24 godziny
1.500,00 
8 godzin
3.000,00 
16 godzin
SKU: U-AUDIT-POPRAWNOSCI-1 Kategoria:

Opis

Usługa audytu projektu przeprowadzona np. przed kontrolą planowaną w projekcie lub na zakończenie projektu celem weryfikacji poprawności prowadzenia dokumentacji projektowej.

Usługa prowadzona przez profesjonalnych audytorów wewnętrznych.

Rezultatem audytu jest uzyskanie opinii – racjonalnego zapewnienia, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne, a realizowany projekt zgodny z umową i wnioskiem.

W trakcie przeprowadzania audytu sprawdza się:
– czy działania, których dotyczą poniesione wydatki, rzeczywiście zostały zrealizowane,
– czy wnioski o płatność są zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie oraz czy są poparte odpowiednimi dokumentami finansowymi.

Sprawdzenie odbywa się poprzez badanie, czy księgi rachunkowe (w części ewidencji związanej z realizacją projektów) wraz z dowodami księgowymi, stanowiącymi podstawę dokonania w nich zapisów, oraz wnioski o płatność sporządzone na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków (faktur, innych dokumentów o takiej samej wartości dowodowej), jak również sprawozdania z realizacji projektu odpowiadają we wszystkich istotnych aspektach wymogom programu oraz prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację finansową i majątkową projektu według stanu na dzień sporządzenia ww. dokumentów.