BHP Ebook – Sze­roka oferta

Ofe­ru­jemy ebo­oki z zakresu bez­pie­czeń­stwa i higieny pracy oraz eko­lo­gii. Dosko­nale zda­jemy sobie sprawę z tego, jak ważne są dla wielu przed­się­bior­ców prze­pisy z zakresu BHP oraz ochrony śro­do­wi­ska. Dla­tego przy­go­to­wa­li­śmy dla Cie­bie sze­roki wybór ksią­żek elek­tro­nicz­nych z tej dziedziny. Znaj­dziesz w nim m.in. doku­men­ta­cje oraz spra­woz­da­nia śro­do­wi­skowe: raport Kobize, jak i spra­woz­da­nia za korzy­sta­nie ze śro­do­wi­ska. Wszyst­kie spra­woz­da­nia zostały podzielone na osobne roz­działy. Z kolei każdy roz­dział zawiera pyta­nia i odpo­wie­dzi, które w zna­czący spo­sób posze­rzą Twoją wie­dzę. Przy­go­to­wa­li­śmy ebo­oki eko­lo­giczne tak, aby roz­wie­wały wąt­pli­wo­ści nawet naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych Klien­tów. Oprócz tego w książ­kach elek­tro­nicz­nych znaj­dują się przykłady opisu­jące różne branże i odpo­wie­dzi. Dzięki temu dowiesz się, jak należy krok po kroku wypeł­nić zezna­nia śro­do­wi­skowe.

W obrę­bie tej kate­go­rii pro­duk­tów znaj­dują się również: instruk­cje bez­pie­czeń­stwa poża­ro­wego, instruk­cje BHP, oceny ryzyka, pro­ce­dury, szko­le­nia e-ler­nin­gowe oraz usługi audytów.

Czytaj dalej …

Spra­woz­da­nia bhp w formie Ebook – Wysoka jakość obsługi

Wszyst­kie ebo­oki dostępne w naszym sklepie internetowym są eko­lo­giczne.
Wiemy jak wysokie ocze­ki­wa­nia i róż­no­rodne potrzeby mają nasi klienci, dla­tego ofe­ru­jemy pro­dukty wyso­kiej jakości w przy­stęp­nej cenie. Każde zamó­wie­nie sta­ramy się reali­zo­wać naj­szyb­ciej jak to moż­liwe. Po uzy­ska­niu płat­no­ści za pro­dukt natych­miast wysy­łamy go na Twoją skrzynkę mailową. Płat­no­ści za książkę elek­tro­niczną możesz doko­nać poprzez moduł bez­piecznej płat­no­ści.

Oprócz wyso­kiej jako­ści pro­duk­tów pro­po­nu­jemy Ci wysoką jakość obsługi. Chęt­nie odpo­wia­damy na pyta­nia naszych Klien­tów oraz poma­gamy w roz­wią­za­niu zaist­nia­łych pro­ble­mów. Zależy nam na tym, aby każdy z naszych Klien­tów był zado­wo­lony z naszych usług.

Ser­decz­nie dzię­ku­jemy dotych­cza­so­wym Klien­tom za współ­pracę oraz pozy­tywne opi­nie na nasz temat. Nowych Klien­tów zapra­szamy do  współ­pracy z nami oraz do wyra­że­nia swo­jej opi­nii na ten temat. Opinia każdego Klienta jest dla nas na wagę złota. Nie zwlekaj już dłużej i przekonaj się już dziś, że proponowane przez nas książki to olbrzymia skarbnica wiedzy w dobrej cenie.

Nie znaleziono produktów, których szukasz.