Usługa Doradztwa Środowiskowego

150,00 

Doradztwo środowiskowe.

Przed dodaniem do koszyka proszę wybrać liczbę godzin za pomocą przycisków [-] oraz [+].

150,00 
1 godzina
SKU: DORADZTWO-1-1 Kategoria:

Opis

Ten zakres usług kierujemy przede wszystkim do firm, które same realizują obowiązki wynikające z prawa ochrony środowiska, ale mają zapytania i wątpliwości przy ich wdrażaniu (wypełnianiu).

Pragniemy być dla Państwa doradcą, który kompleksowo pomoże przy rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną środowiska. Prawo ciągle się zmienia, wchodzą w życie nowe ustawy i rozporządzenia – nakłada to na firmy szereg obowiązków. Korzystając z doradztwa prowadzonego przez naszą firmę w zakresie zagadnień związanych z ochroną środowiska zyskujecie Państwo pewność, że wszystkie aspekty funkcjonowania firmy w tym zakresie będą Państwu znane, co pozwoli na terminowe i rzetelne wywiązywanie się
z obowiązków formalno-prawnych. Czas poświęcany dotąd na śledzenie zmian prawnych, doszkalanie pracowników, wyjaśnianie kwestii spornych związanych z zagadnieniami ochrony środowiska, mogą Państwo przeznaczyć na zwiększenie efektywności swojej podstawowej działalności.

W ramach doradztwa środowiskowego oferujemy m in.:

 • Analizę poprawności prowadzenia miesięcznej ewidencji w zakresie gospodarki odpadami (karty przekazania odpadóworaz karty ewidencji odpadów, oświadczenia przekazania odpadów osobom fizycznym, dokumenty potwierdzające unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych).
 • Weryfikację poprawności sporządzania oraz terminowości składania rocznych zbiorczych zestawień danych o ilości i rodzaju wytworzonych w danym roku kalendarzowym odpadów wraz z informacjami o sposobach gospodarowania odpadami poddanymi odzyskowi, unieszkodliwianiu, zbieraniu.
 • Pomoc w zidentyfikowaniu obszarów wymagających uwzględnienia w zbiorczym zestawieniu informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz naliczenia dla nich opłaty za korzystanie ze środowiska. Weryfikację poprawności
  i terminowości sporządzanych przez firmę sprawozdań z korzystania ze środowiska.
 • Wsparcie merytoryczne przy rejestracji podmiotu w Krajowej Bazie KOBIZE oraz wprowadzaniu raportu o emisji gazów cieplarnianych i innych substancji.
 • Wsparcie merytoryczne przy rejestracji podmiotu w BDO oraz podczas wystawiania kart przekazania odpadów, prowadzenia ewidencji poprzez bazę BDO.
 • Analizę prowadzonej gospodarki opakowaniami (prowadzenie ewidencja opakowań wprowadzanych na rynek krajowy, osiąganie wymaganych poziomów odzysku i recyklingu opakowań, rozliczanie opłaty produktowej, posiadanie umowyz Organizacją Odzysku, sporządzanie sprawozdania o gospodarowaniu opakowaniami, rozliczanie kampanii edukacyjnych).
 • Doradztwo w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie (identyfikacja i klasyfikacja odpadów zgodniez katalogiem odpadów, selektywna zbiórka odpadów, właściwe ich magazynowanie, przekazywanie uprawnionym podmiotom, posiadanie stosownych pozwoleń i zezwoleń na gospodarowanie odpadami).
 • Analizę obowiązków dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową oraz niektórych gazów cieplarnianych (rejestracja i prowadzenie karty urządzeń i systemów ochrony p.poż., serwis tych urządzeń i systemów przez certyfikowane podmioty, sprawozdawczość dotycząca importu, eksportu i stosowania substancji kontrolowanych i f-gazów).
 • Analizę spełniania wymagań wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz ustawyo bateriach i akumulatorach.
 • Weryfikację zakładu pod kątem posiadania wymaganych pozwoleń z zakresu ochrony środowiska oraz wywiązywania się z obowiązków nałożonych posiadanymi decyzjami administracyjnymi (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, pozwolenie zintegrowane, pozwolenie na wytwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów, pozwolenie na emisję zanieczyszczeń/zgłoszenie instalacji, pozwolenie wodnoprawne).
 • Analizę poprawności postępowania z wykorzystywanymi substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi (właściwe ich przechowywanie, prowadzenie rejestru stosowanych substancji i mieszanin niebezpiecznych, udostępnianie aktualnych kart charakterystyki, stosowanie odpowiednich zabezpieczeń).