Audity ISO – na czym polegają?

05 lut
Audyt zewnętrzny / wewnętrzny ISO

Audity ISO – na czym polegają?

Audity ISO to podstawowe narzędzia procesu zarządzania w każdej Organizacji, które ma na celu ocenę wszelkich aspektów działalności danej Organizacji w odniesieniu do określonych kryteriów.

Audity ISO – Audit Systemu Zarządzania

Audit Systemu Zarządzania (Audity ISO) jest ważnym instrumentem sprawdzającym funkcjonowanie poszczególnych procesów jak i całej Organizacji w oparciu o wymagania norm (np. ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO/IEC 17025, itd.) oraz powiązanymi z prowadzoną działalnością wymaganiami przepisów prawnych.

Prawidłowo przeprowadzony audity ISO pozwala na zweryfikowanie funkcjonowania Organizacji oraz wykrycie ewentualnych nieprawidłowości czy potencjalnych zagrożeń, W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub potencjalnych zagrożeń, pozwala na podjęcie szybkich działań mających na celu ich wyeliminowanie. W efekcie pozwala uniknąć konsekwencji jakie niesie za sobą m.in. nieświadome lub świadome nieprzestrzeganie wymagań, w tym wymagań norm ISO i wdrożonych Systemów Zarządzania jak również wymagań prawnych i regulacyjnych.

Audity ISO – rodzaje

Audity Systemów Zarządzania (Audity ISO) dzielą się głównie na:

  • audity wewnętrzne,
  • audity zewnętrzne.

Audit wewnętrzny Systemu Zarządzania

Audit wewnętrzny przeprowadzać może jedynie osoba, która posiada uprawnienia Auditora wewnętrznego. Czyli osoba, która z wynikiem pozytywnym ukończyła odpowiednie szkolenie i otrzymała certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające posiadane uprawnienia. Jeśli Organizacja posiada wdrożony System Zarządzania, dobrym pomysłem jest skierowanie wybranych pracowników na odpowiednie szkolenia.

Ten rodzaj auditu przeprowadzamy, aby potwierdzić że wdrożony System Zarzadzania stale odpowiada określonym wymaganiom zawartym w normach i przepisach prawnych.

Audity ISO wewnętrzne wdrożone w Organizacji Systemów Zarządzania powinny być przeprowadzane regularnie. Normy wymagają, by odbywały się one minimum raz w roku. Przy czym audit wewnętrzny musi (w przeciągu roku) obejmować wszystkie wymagania danej normy, czyli należy zweryfikować zgodność Organizacji z każdym z punktów danej normy.

Audit zewnętrzny drugiej strony

To rodzaj auditu ISO jaki w Organizacji może przeprowadzić np. klient na potrzeby oceny swojego dostawcy. Przeprowadzić go może jedynie osoba, która posiada uprawnienia Auditora wewnętrznego lub zewnętrznego.

Audit zewnętrzny – audit certyfikujący, audit nadzoru (strony trzeciej)

Przeprowadzany jest przez niezależną jednostkę certyfikującą w ramach zawartej umowy. Jego celem jest zweryfikowanie czy System Zarządzania jest właściwie wdrożony oraz czy stale odpowiada określonym wymaganiom.

W przypadku osiągnięcia wyniku pozytywnego Organizacja otrzymuje stosowny certyfikat.

Certyfikat ISO

Wdrożenie Systemu Zarzadzania uwieńczone otrzymaniem certyfikatu ma ogromne znaczenie dla wzrostu prestiżu Organizacji, a tym samym zwiększenia sprzedaży usług czy produktów.

Certyfikat jest wydawany na 3 lata. Jednakże aby był on ważny przez cały ten okres, wymagane są audity ISO nadzoru przeprowadzone przez jednostki certyfikujące raz w roku.

Wdrożenia i szkolenia – Audity ISO

Nasza firma posiada rozbudowaną ofertę dotyczącą wdrożeń Systemów Zarządzania oraz szkoleń dotyczących norm ISO.

Jest ona skierowana do Organizacji posiadających bądź też pragnących wdrożyć Systemy Zarządzania oraz poszerzyć wiedzę pracowników z zakresu norm ISO oraz przeprowadzania auditów wewnętrznych.

Przeprowadzamy także audity ISO, które pomogą ocenić Państwu zgodność działalności Organizacji z wymaganiami norm i wymaganiami przepisów prawnych i regulacyjnych.

Dzięki temu artykułowi wiesz, na czym polega audity ISO. Zapoznaj się z naszymi pozostałymi wpisami na stronie!

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl