Zmiany w normach dotyczących Systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

06 sie
zmiany w normach szbihp

Zmiany w normach dotyczących Systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Norma PN – ISO 45001:2018-06 zastępuje normy BS OHSAS 18001:2007 oraz PN-N 18001:2004

Od 12.03.2018 r. do 11.03.2021 r. obowiązuje trzyletni okres przejściowy na wdrożenie normy PN -ISO 45001:2018-06. Przedsiębiorcy/ firmy posiadający certyfikat wydany na zgodność z BS OHSAS 1801:2007 i lub PN-N 1801:2004 po 11.03.2021 r. stracą ważność.

Nowa Norma PN – ISO 45001: 2018-06 określa wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP), aby umożliwić przedsiębiorcą zapewnienie bezpiecznych i zdrowych miejsc pracy, przez zapobieganie urazom i dolegliwościom zdrowotnym związanym z pracą, a także przez proaktywną poprawę efektów działania w zakresie BHP.

Norma PN – ISO 45001:2018-06 ma zastosowanie do każdego przedsiębiorstwa, które chce ustanowić, wdrożyć i utrzymywać system zarządzania BHP w celu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, eliminowania zagrożeń i minimalizacji ryzyk dotyczących BHP (w tym braków systemowych), korzystać z szans dotyczących BHP i odnosić się do niezgodności z systemem zarządzania BHP związanych z jego działalnością.

Norma ma na celu pomóc firmą  osiągnąć zamierzone wyniki swojego systemu zarządzania BHP. Zgodnie z polityką BHP organizacji, zamierzone wyniki systemu zarządzania BHP obejmują:

  1. ciągłą poprawę efektów działania w zakresie BHP;
  2. spełnienie wymagań prawnych i innych wymagań;
  3. osiągnięcie celów BHP.

Ponadto umożliwia zintegrowanie innych aspektów zdrowia i bezpieczeństwa, takich jak działania na rzecz zdrowia/dobrostanu pracownika.

 

 

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl