Wymagania norm Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 ,18001:2004, 27001:2014

Wymagania norm Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 ,18001:2004, 27001:2014

Szkolenie Wymagania norm Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 ,18001:2004, 27001:2014

 1. Cel szkolenia: zapoznanie się wymaganiami norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 18001:2004, 27001:2014 ,a także uzyskania wiedzy na temat zarządzania ryzykami i szansami oraz ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
 2. Profil uczestników: szkolenie skierowane jest do wszystkich osób chcących zapoznać się z wymaganiami norm Zintegrowanego Systemu Zarządzania i przygotowującymi się do szkolenia właściwego na audytora wewnętrznego wg ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ,18001:2004, 27001:2014
 3. Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.
 4. Termin i miejsce: harmonogram szkoleń

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

 1. Cena: 1100 zł netto za osobę

cena obejmuje:

zaświadczenie,

materiały szkoleniowe,

poczęstunek.

6.Program szkolenia:

 • Wprowadzenie.
 • Podstawowe pojęcia, terminy i definicje zintegrowanego systemu zarządzania.
 • Omówienie norm z serii ISO 9000,ISO 14001, ISO 18001 ,ISO 27001
 • Podejście procesowe – zarządzanie procesami w organizacji.
 • Podstawy zarządzania ryzykiem w organizacji.
 • Sposób prezentacji wymagań norm (struktura formalna normy, założenia do interpretacji tekstu normy).

7. Wymagania norm Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

a) kontekst w jakim funkcjonuje organizacja:

 • zrozumienie organizacji oraz jej kontekstu,
 • zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych,
 • określenie zakresu ZSZ,
 • procesy ZSZ,

b) wiodąca rola kierownictwa:

 • wiodąca rola i zobowiązanie kierownictwa,
 • polityka jakości, polityka środowiskowa, polityka BHP, polityka bezpieczeństwa informacji,
 • role, odpowiedzialność i uprawnienia,

c) planowanie:

 • działania w odpowiedzi na ryzyka i możliwości,
 • cele dotyczące jakości i planowanie ich osiągnięcia,
 • planowanie zmian,

d) działania wspierające:

 • zasoby,
 • kompetencje,
 • świadomość,
 • komunikacja,
 • udokumentowana informacja,

e) działania operacyjne:

 • planowanie i nadzór operacyjny,
 • wymagania odnośnie produktów i usług,
 • projektowanie produktów i usług,
 • nadzór nad dostarczanymi z zewnątrz procesami, produktami i usługami,
 • dostarczenie (realizacja) produktów i usług,
 • zwolnienie produktów i usług,
 • nadzór nad niezgodnymi rezultatami,

f) ocena działań:

 • monitorowanie, pomiary, analiza i ocena,
 • audyt wewnętrzny,
 • przegląd zarządzania,

g) doskonalenie:

 • niezgodności i działania korygujące,
 • ciągłe doskonalenie,
 1. Podsumowanie.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl