W roku 2020 Państwowa Inspekcja  Pracy planuje przeprowadzić 72 tys. Kontroli

13 sty
kontorole pip 2020

W roku 2020 Państwowa Inspekcja  Pracy planuje przeprowadzić 72 tys. Kontroli

Państwowa Inspekcja Pracy, tak jak w poprzednim roku skupi się na zakładach, w których wystąpiły wypadki przy pracy, zakładach o wysokiej skali zagrożeń oraz tych, w których występuje narażenie na czynniki o działaniu rakotwórczym lub mutagennym. Działania mają polegać na ograniczaniu zagrożeń wypadkowych poprzez wdrożenie elementów zarządzania bezpieczeństwem pracy. Kontroli mogą spodziewać się również branże, w których występuje wiele czynników niebezpiecznych lub szkodliwych, np.: budownictwo, zakłady opieki zdrowotnej, gospodarka komunalna oraz zakłady rolne i leśnictwo.

Inspektorzy pracy podczas kontroli głównie skupią się na zagadnieniach takich jak: czas pracy, wypłata minimalnego wynagrodzenia za pracę, przestrzeganie przepisów dotyczących: pracowniczych planów kapitałowych, wypłaty wynagrodzenia osobom posiadającym zobowiązania alimentacyjne oraz na przestrzeganiu przepisów prawa pracy w publicznych placówkach oświatowych. Kontrolowane będzie też przestrzeganie zakazu zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy. Inspektorzy będą więc oceniać warunki świadczenia pracy na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło, a także umów zawartych z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą.

Z kontrolami inspekcji muszą się liczyć również pracodawcy i przedsiębiorcy zatrudniający cudzoziemców, agencji zatrudnienia i przestrzegania prawa wobec pracowników tymczasowych czy prawidłowości delegowania pracowników.

W ramach przeciwdziałania wypadkom inspektorzy mają motywować pracodawców do większego zaangażowania na rzecz bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. W powtarzających się zaś przypadkach rażących naruszeń przepisów bhp będą kierować wnioski do ZUS o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe na najbliższy rok składkowy.

 

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl