Słów kilka o Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

01 cze
system zarządzania BHP

Słów kilka o Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Niedawno Międzynarodowe forum akredytacyjne przekazało informacje, dotyczącą przesunięcia o 6 miesięcy okresu przejściowego na normę ISO 45001. Zatem wszystkie strony zainteresowane mają czas do dnia 30 września 2021 roku aby dostosować charakter swojej działalności do wymagań ISO 45001:2018. Norma ISO 45001:2018 dotycząca zarządzania BHP zastąpi obecnie obowiązujące standardy określające wymagania dla systemu BHP OHSAS 18001:2007 oraz PN- N 18001:2004.

Jaki jest cel powstania normy ISO 45001:2018?

Co pewien czas słyszymy, że pojawiła się nowa wersja normy ISO zazwyczaj dla osób posiadających system oparty na tej normie wiąże się to z dostosowaniem do jej nowych wymagań. Tak samo rzecz wygląda w przypadku ISO 45001. Nowa norma ISO 45001 pojawiła się w celu zapewnienia kompatybilności z nowymi wydaniami norm dotyczącymi systemu zarządzania jakością (ISO 9001:2015) oraz środowiskowego (ISO 14001:2015). Normy te posiadają jednolitą strukturę – Tożsame punkty. Dzięki temu integracja systemów zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy w Organizacjach będzie łatwiejsza, ponieważ we wszystkich tych normach obowiązuje ta sama struktura (numeracja rozdziałów oraz układ wymagań).

Czym dokładnie jest ISO 45001:2018?

ISO 45001 skupia się na zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ciągłym doskonaleniu. Celem System Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy zgodnym z ISO 45001:2018 jest zapewnienie bezpiecznego i higienicznego środowiska pracy przy jednoczesnym bezproblemowym prowadzeniu działalności. Poprzez opracowanie oraz wdrożenie odpowiednich procedur oraz przede wszystkim podniesieniu świadomości zarówno pracowników jak i kadry zarządzającej ISO 45001:2018 pomoże także w zapobieganiu wypadkom śmiertelnym oraz w unikaniu obrażeń związanych z wykonywaniem pracy, prowadzących do pogorszenia się stanu zdrowia, przyczyni się także do ciągłej poprawy wyników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Norma ISO 45001 jak już zostało wspominane powyżej posiada podobną strukturę do normy PN-EN ISO 9001:2015 czy PN-EN ISO 14001:2015. Podstawową zasadą działania tej normy podobnie jak w „dziewiątce” czy „czternastce” jest cykl PDCA: Planuj – Wykonaj – Sprawdź – Działaj. Podobnie jak w normie PN-EN ISO 9001:2015 czy PN-EN ISO 14001:2015 również została opracowana z zamiarem stosowania w każdej Organizacji, niezależnie od wielkości, czy profilu działalności.

Zgodnie z normą PN-ISO 45001:2018 podstawą planowania działań w obszarze Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ma być analiza i ocena ryzyka oraz szans w zakresie jego ograniczenia. Analiza ta powinna przede wszystkim uwzględniać zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa i zdrowa jak również czynniki mogące negatywnie wpłynąć na skuteczne wdrożenie i funkcjonowanie w przedsiębiorstwie systemu opartego o normę PN-ISO 45001:2018.

Szczególnie ważne w analizie ryzyk i szans w Systemie Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jest uwzględnienie zagrożeń powstających w wyniku działań firmy, które pozostają pod jej kontrolną i mogą oddziaływać zarówno na osoby zatrudnione w firmie, jak i strony zewnętrzne (podwykonawców) oraz takie czynniki, które mogą oddziaływać na pracownika wykonującego pracę poza stałą jednostką lokalną organizacji i na które organizacja nie ma bezpośredniego wpływu.

 

Korzyści z wdrożenia normy PN – ISO 45001:2018

 Mówiąc o normie dotyczącej Zarządzaniem Bezpieczeństwa i Higieną Pracy oczywistym jest, że poprzez jej wdrożenie oczekiwać będziemy ograniczenia obrażeń związanych z wykonywaniem pracy, zachorowań i liczby zgonów oraz wyeliminowaniem lub znaczącym zminimalizowaniem ryzyka związanego z bezpieczeństwem i higieną pracy. Dzięki odpowiedniemu wdrożeniu systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy podniesie się także świadomość pracowników jak i kadry zarządzającej z zakresu zarządzania bezpieczeństwem pracy. System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy systematyzuje także kwestię odpowiedzialności poszczególnych osób za przestrzeganie systemu.


Im wcześniej wdrożysz system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy tym… lepiej 😉

30 września 2021 (ostateczny termin przejścia na normę PN – ISO 45001:2018) dzisiaj wydaje się być bardzo odległy. Aczkolwiek należy pamiętać, że SYSTEMU NIE WDRAŻA SIĘ DLA CERTYFIKATU, ale dla korzyści jakie możemy z niego uzyskać. Certyfikat jest jedynie bardzo pożądanym skutkiem ubocznym 😉. Dlatego im wcześniej rozpoczniemy proces wdrażania w swojej organizacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy tym wcześniej osiągniemy zamierzone cele. Wcześniejsze podjęcie decyzji o wdrażaniu PN – ISO 45001:2018 sprawi, że osoby odpowiedzialnego za jego wdrożenie oraz utrzymanie będą lepiej przygotowane do pełnienia nowych obowiązków. Tak więcej nie czekaj na ostatnią chwilę i już teraz ponieść bezpieczeństwo pracy w swojej organizacji 😉.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl