8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

18 gru
poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji

8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

RPO WSL

8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs (389/20)

 Nabór
28.12.2020 do 24.02.2021
      Dla kogo? O dofinansowanie mogą występować podmioty wykonujące działalność leczniczą (szpitale, jednostki systemu ratownictwa medycznego)w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadający osobowość prawną lub zdolność prawną, udzielający świadczeń opieki zdrowotnej .Projekty dofinansowywane w ramach niniejszego konkursu mogą być realizowane w partnerstwie.

Projektodawca lub Partner muszą prowadzić działalność na terenie województwa śląskiego.

Grupa docelowa:

  • typ projektu nr 7 – osoby pracujące (pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w wymiarze minimum 0,5 etatu),
  • typ projektu nr 8 – osoby starsze pracujące w trudnych warunkach definiowane jako osoby aktywne zawodowo tj. pracujące w wieku 50 lat i więcej (pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w wymiarze minimum 0,5 etatu).
        Na co?

W ramach konkursu Wnioskodawcy mogą składać wnioski na niżej wskazany typ projektów:

  • typ projektu 7: Wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych
  • typ projektu 8: Działania w zakresie przekwalifikowania osób starszych pracujących w trudnych warunkach, pozwalające im na zdobycie kwalifikacji do wykonywania prac, które będą uwzględniały ich umiejętności i stan zdrowia
Max dofinansowanie
 85%
Wkład własny
Minimum 15%
Wartość projektu Minimalna wartość projektu wynosi 50 000,00 PLN

Maksymalna wartość projektu nie może przekraczać 452 500,00 PLN

Typy projektów typ projektu 7: Wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych

 

typ projektu 8: Działania w zakresie przekwalifikowania osób starszych pracujących w trudnych warunkach, pozwalające im na zdobycie kwalifikacji do wykonywania prac, które będą uwzględniały ich umiejętności i stan zdrowia

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl