RPO Województwa Podlaskiego Poddziałanie 8.4.1

21 mar
podlaskie poddziałanie 4.8.1

RPO Województwa Podlaskiego Poddziałanie 8.4.1

Poddziałanie 8.4.1   Infrastruktura ochrony zdrowia. Pomoc dla podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej (roboty budowlane, doposażenie).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 85%

Pomoc dla podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej (roboty budowlane, doposażenie)
• sprzęt medyczny,
• przebudowa, rozbudowa, remont obiektów związanych z ochroną zdrowia (limit 40% całkowitej wartości kosztów),
• prace remontowo-budowlane, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami,
• rozwiązania informatyczno-komunikacyjne,
• zakup sprzętu i aparatury do diagnostyki i terapii łącznie z pracami remontowymi wynikającymi z konieczności dostosowania pomieszczeń do użytkowania zakupionego sprzętu.

Beneficjenci:
• podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
• przedsiębiorcy,
• osoby wykonujące zawody medyczne lub mające zastosowanie w ochronie zdrowia,
• jednostki budżetowe,
• organizacje pozarządowe

Termin naboru do konkursu:
od 12 marca 2018r. do 20 kwietnia 2018 r. do 15:30

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl