Przesunięcie terminu na dostosowanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów do wymogów nowelizacji odpadowej

10 lip
Zbieranie Przetwarzanie Odpadów

Przesunięcie terminu na dostosowanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów do wymogów nowelizacji odpadowej

Termin na złożenie wniosku o zmianę dotychczasowych zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów oraz obejmujących te procesy pozwoleń zintegrowanych i pozwoleń na wytwarzanie odpadów formalnie upływa z dniem 5 września 2019 r.

Na posiedzeniach sejmu w dniach 3 i 4 lipca 2019 roku Sejm zgodził się na przesunięcie daty złożenia wniosków dostosowujących do dnia 5 marca 2020 roku. Procedowany projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw obejmuje także inne poprawki dotyczące ubiegłorocznej nowelizacji, jednak na obecnym etapie nie jest jeszcze możliwe określenie ich finalnej formy. Wiadomo natomiast, że dotyczą one m.in.:

– wydłużenia okresu magazynowania do 3 lat w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne,
– wprowadzenia kar administracyjnych w wysokości od 5 000 zł do 1 000 000 zł (art 194 ustawy o odpadach) za przekroczenie okresów magazynowania,
– wprowadzenia rozszerzonej odpowiedzialności posiadacza odpadów niebezpiecznych – posiadacz odpadów niebezpiecznych – wytwórca lub zbierający odpady niebezpiecznie będzie odpowiadał za odpady także po przekazaniu do kolejnego posiadacza posiadającego stosowane decyzje, do czasu poddania odpadów końcowemu procesowi odzysku lub unieszkodliwiania.

Obecnie ustawa została przekazana do Senatu.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl