Projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego

24 wrz
projekt ustawa zawód ratownika

Projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego

Projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych, który obecnie jest na etapie opiniowania ma wprowadzać wiele zmian dotyczących tego zawodu m.in.:

  • dodatkowe 6 dni urlopu szkoleniowego;
  • utworzenie samorządu zawodowego, do którego przynależność będzie obowiązkowa;
  • utworzenie rejestru ratowników medycznych prowadzonego w systemie teleinformatycznych, który ma pomóc w uzyskaniu zarówno informacji bieżącej o liczbie ratowników medycznych, sposobach wykonywania zawodu ratownika, jak również o potrzebach kadrowych w tym zawodzie w poszczególnych rejonach kraju;
  • możliwość wykonywania pracy przez ratownika medycznego będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Ratownik będzie mógł wykonywać pracę jeżeli złoży do Krajowej Rady wskazane w projekcie ustawy dokumenty i zostanie wpisany do rejestru osób uprawnionych do wykonywania zawodu ratownika medycznego tymczasowo i okazjonalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonego przez Krajową Radę (z wyjątkiem transgranicznego wykonywania zawodu ratownika medycznego, które nie wymaga takiego wpisu).

 

Ministerstwo zdrowia ma nadzieję, że usytuowanie ratowników medycznych w systemie ochrony zdrowia i ich szczególna rola w procesie udzielania świadczeń medycyny ratunkowej  powoduje, że zapewnienie wskazanego stanu przyczyni się do poprawy wskaźników w zakresie zdrowia publicznego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Proces legislacyjny można śledzić na stronie Rządowego Centrum Legislacji: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12325203/12629637/12629638/dokument419041.pdf

 

 

 

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl