Projekt “Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie: marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego

Nasze przedsiębiorstwo oferuje Państwu doradczo-szkoleniową usługę systemową  w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego, współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 2.2.1.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności zarządzania przedsiębiorstwem, podniesienie zdolności operacyjnych przedsiębiorstwa oraz wzrost jego konkurencyjności poprzez wdrożenie nowych narzędzi marketingowych i sprzedażowych.

Każda usługa zostanie dopasowana do indywidualnych potrzeb klienta i stanowi podstawę do zbudowania zindywidualizowanego planu marketingowego przedsiębiorstwa.

Usługa systemowa w zakresie marketingu i sprzedaży produktów realizowana będzie do dnia 30.09.2015 r.

W ramach projektu przedsiębiorcy z branży przetwórstwa rolno-spożywczego mogą skorzystać z usług doradczo-szkoleniowych w zakresie marketingu i sprzedaży produktów, które w 70% są dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Projekt skierowany jest do przedsiębiorstw spełniających poniższe warunki:

 • należą do kategorii mikro lub małych przedsiębiorstw,
 • działają w branży przetwórstwa rolno-spożywczego,
 • posiadają jako główny obszar działalności wg klasyfikacji PKD oznaczony kodem 10 z wyłączeniem kategorii oznaczonej 10.8 oraz 10.9,
 • są uprawnione do skorzystania z pomocy de minimis, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis,
 • nie korzystały z projektu pilotażowego „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Usługa w zakresie projektu składa się z IV etapów :

Etap I: Audyt marketingowy – polegający na wnikliwej analizie sytuacji rynkowej firmy, która jest podstawą do zbudowania zindywidualizowanego planu marketingowego przedsiębiorstwa.

Audyt obejmuje:

 1. Analizę uwarunkowań zewnętrznych np. popytu na produkty, podaży podobnych artykułów na rynku, potencjalnych nabywców i konkurentów, analizę systemu dystrybucji i zaopatrzenia, a także szans i zagrożeń.
 2. Analizę uwarunkowań wewnętrznych tzn. ocenę pozycji rynkowej klienta, analizę struktury sprzedaży i dotychczasowej działalności marketingowej oraz jego słabych i mocnych stron.
 3. Identyfikację i analizę potencjalnych problemów marketingowych klienta a w tym: czy właściwe jest pozycjonowanie oferty klienta, które produkty mają największy potencjał, czy działania promocyjne są wystarczające itp.

Etap II: Doradztwo strategiczne – przygotowanie planu marketingowego, który zawiera 5 wykonawczych programów marketingowych, których wdrożenie poprawi efektywność przedsiębiorstwa i umożliwi mu uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku.

Wykonawcze plany marketingowe obejmują działania dotyczące:

 • rozwoju produktu;
 • strategii cenowej;
 • strategii promocji;
 • strategii dystrybucji;
 • wskazanie potencjalnych źródeł finansowania;
 • program i harmonogram wdrażania planu marketingowego.

Etap III: Asysta we wdrażaniu planu marketingowego – wsparcie doradcze klienta w kompleksowym procesie wdrażania 5 wykonawczych programów marketingowych przygotowanych podczas etapu II.

Etap IV: Szkolenie – dotyczące podstawowych zagadnień z zakresu marketingu, budowania planu marketingowego, wdrażania planu we własnym przedsiębiorstwie i zasad monitorowania jego realizacji.

Czas realizacji usługi wynosi 4 miesiące od momentu rozpoczęcia działania i wdrażany jest etapami, a płatność następuje po zakończeniu każdego z etapów. Koszt usługi jest dofinansowany w 70% ze środków Unii Europejskiej tj.:

Etapy

 Cena usługi   Cena usługi po dofinansowaniu

Etap I

  3 000 PLN

900 PLN*

Etap II i III

  6 500 PLN

1 950 PLN*

Etap IV

  1 200 PLN

360 PLN*

Łączna kwota

10 700 PLN*

3 210 PLN*

(Do powyższych cen  zostanie doliczona stawka podatku VAT według obowiązujących przepisów)

 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z poniższą dokumentacją na świadczenie usług w ramach projektu “Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie: marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego”. W przypadku zainteresowania wzięcia udziału w projekcie prosimy Państwa o uzupełnienie poniższego formularza oraz przesłanie go na adres ksu4@agm-konsulting.pl lub faxem na nr 32 331 61 76.

 

Z przykrością informujemy, że projekt „Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie: marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013  został zakończony z dniem 30.09.2015.

 

Przydatny Link: Program operacyjny Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

*Obszar problemowy – obszar funkcjonowania przedsiębiorstw związany z wykorzystaniem energii (energii cieplnej, elektrycznej, mechanicznej lub innych), w którym możliwe będzie przedstawienie rekomendacji dotyczących wdrożenia ewentualnych działań, mających na celu zwiększenie efektywności wykorzystania danego rodzaju energii