Pozwolenie na budowę, czy pozwolenie wodnoprawne – co najpierw

14 cze
pozwolenie na budowę a wodnoprawne

Pozwolenie na budowę, czy pozwolenie wodnoprawne – co najpierw

Planując inwestycję warto wiedzieć jakie decyzję musimy uzyskać, aby wszystko było zgodnie z przepisami prawa. Przykładowo na wykonanie studni do poboru wód podziemnych, o głębokości 30 m, potrzebne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowę. Czy wiesz jednak, co należy uzyskać jako pierwsze?

Zgodnie z art. 388 ust. 2 ustawy Prawo wodne, wydanie pozwolenia wodnoprawnego lub przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego następuje przed uzyskaniem:

 1. decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych – wydawanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 2. decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych – wydawanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 3. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – wydawanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 i 1566);
 4. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego
  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych
  zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1122 i 1566);
 5. decyzji o zezwoleniu na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych – wydawanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2008 r.
  o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1136, z 2014 r. poz. 1101, z 2016 r. poz. 1579 oraz z 2017 r. poz. 1566);
 6. decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
  8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji
  w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1377, 1381 i 1566);
 7. zezwolenia na budowę obiektu jądrowego oraz zezwolenia na budowę składowiska odpadów promieniotwórczych wydawanych na podstawie przepisów ustawy z dnia
  29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 576 i 935);
 8. decyzji o zezwoleniu na założenie lotniska – wydawanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089);
 9. zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia
  na zbieranie i przetwarzanie odpadów – wydawanych na podstawie przepisów ustawy
  z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wydanie pozwolenia wodnoprawnego lub przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego następuje także przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Ponadto pozwolenie wodnoprawne należy uzyskać przed decyzjami wydawanymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Pozwolenie wodnoprawne dołącza się zarówno do wniosku o wydanie decyzji – pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej zadzwoń do eksperta z dz.Środowiska

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl