Ostatni dzwonek na złożenie raportu do Krajowej bazy KOBIZE

27 lut
zlozenie raportu do kobze

Ostatni dzwonek na złożenie raportu do Krajowej bazy KOBIZE

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1447) od 2010 r. podmiot korzystający ze środowiska, którego działalność powoduje emisje gazów cieplarnianych oraz innych substancji, ma obowiązek sporządzać i wprowadzać do Krajowej bazy raport zawierający informacje o wielkościach emisji i parametrach związanych z tymi emisjami, w terminie do końca lutego każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.

Zgodnie z zapisami art. 286 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396), na w/w podmiotach spoczywa jednocześnie obowiązek sporządzania i przesyłania wykazów opłatowych zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska, celem ustalenia opłat oraz wysokości tych opłat.

Po wejściu nowego przepisu art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396) z dniem 1 stycznia br., podmioty korzystające ze środowiska wprowadzające gazy lub pyły do powietrza będą przedkładać marszałkowi województwa wykaz sporządzony na podstawie informacji zawartych w raporcie KOBiZE. Przepis ten ma po raz pierwszy zastosowanie w odniesieniu do opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza naliczanych za 2019 r., które w/w podmioty będą przekazywały do końca marca 2020 roku.

W systemie Krajowej bazy została uruchomiona dodatkowa funkcja, pozwalająca na wygenerowanie wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Usługa ma charakter jedynie pomocniczy, a korzystanie z niej jest dobrowolne. Informacje do wykazu są pobierane bezpośrednio z systemu Krajowej bazy – istnieje możliwość edytowania a także wprowadzenia dodatkowych danych i wyliczenia opłat. Wygenerowany wykaz w systemie, powinien zostać przedłożony samodzielnie marszałkowi województwa.

Masz więcej pytań? Chcesz żebyśmy wprowadzili za Ciebie raport do Krajowej bazy KOBIZE?

Skontaktuj się z naszym działem środowiska!

tel.: +48 662 218 310

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl