Ogrody działkowe nie są zwolnione z opłaty za usługi wodne

10 maj
ogródki działkowe prawo wodne

Ogrody działkowe nie są zwolnione z opłaty za usługi wodne

1 stycznia 2018 roku obecny rząd zmienił przepisy o poborze wody. Weszła w życie ustawa o nazwie Prawo wodne, która zmieniła dotychczasowe zasady gospodarowania wodami. Nowa ustawa uchyliła wcześniejsze przepisy zwalniające ogrody działkowe z opłat za pobór wód podziemnych i powierzchniowych. Opłata ta nazywa się opłatą za usługi wodne i wymagana jest na podstawie art. 268 nowego Prawa wodnego.

Nowa opłata będzie składała się z opłaty stałej ustalanej na podstawie maksymalnego poboru wód w pozwoleniu wodno prawnym (niezależnie od ilości faktycznie pobranej wody) oraz opłaty zmiennej na którą wpływ będzie miał rodzaj i ilość pobieranej wody.

Zgodnie z ustawą Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne jest wymagane, jeżeli pobór wód w ROD przekracza średniorocznie 5 m3/dobę. Podmiot powinien wnieść opłatę na rachunek bankowy Wód Polskich w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu tę informację.

Podmiot, który nie zgodzi się z wysokością opłaty, będzie mógł złożyć do 14 dni reklamację do Wód Polskich.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl