Polityka prywatności- Akademia szkoleń

I. Polityka prywatności

Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk 42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14, siedziba biura 41-807 Zabrze, ul. Handlowa 2

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Przetwarzanie odbywa się na mocy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dane osobowe podawane w jakichkolwiek formularzach na stronie WWW są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych: inspektor@agm-konsulting.pl

Zakres danych Użytkownika, który zalogował się do utworzonego konta na Platformie szkoleniowej obejmuje następujące kategorie danych osobowych:

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail

Dane osobowe przetwarzane są:

 • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 • zgodnie z wdrożoną Polityką Bezpieczeństwa oraz Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym
 • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

II. Pliki cookies

Platforma zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania Serwisu. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:

 • utrzymanie sesji Użytkownika,
 • zapisanie stanu sesji użytkownika,
 • monitoring dostępności usług.

Kolejna kategoria plików cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z Serwisu, ale ułatwiają korzystanie z niego.

Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.

Właściciel serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej Platformy.

III. Podstawy prawne przetwarzania

Osoby fizyczne odwiedzające stronę internetową Spółki (dalej jako Akademia AGM), mają kontrolę nad danymi osobowymi, które nam podają. Serwis ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie.

Podstawą prawną przetwarzania jest:

 • zrealizowanie umowy pomiędzy nami a Tobą lub innym Podmiotem z którym zawarta została umowa(Użytkownikiem), której podstawę stanowi nasz Regulamin (jego warunki akceptuje każdy Użytkownik przed skorzystaniem z danej Usługi, wypełniają i wysyłając Formularz Zamówienia, tj. zapisując się na dany kurs/szkolenie). Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) RODO – podanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną. Twoje dane przetwarzamy do czasu wygaśnięcia danej umowy z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane mogą być przetwarzane również po jej wygaśnięciu (jednak wyłącznie w przypadku gdy jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa, np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu prawnego dochodzenia roszczeń),
 • przygotowanie ofert lub odpowiedzi na Twoje zapytania (Użytkownika). Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) RODO – podanie danych w tych celach jest niezbędne do realizacji tego celu. Twoje dane przetwarzamy do czasu wysłania Ci oferty lub informacji, o którą występujesz.
 • pomiary statystyczne (dalej zwane „statystyką”), marketing (tj. również analizowanie i profilowanie danych do celów marketingowych). Podstawą do tego celu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes administratora. Te dane – zgodnie z prawem – przetwarzamy do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

IV. Komu udostępniamy lub przekazujemy dane.

Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, mamy kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu powierzamy przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych dane te przetwarza. W związku z powyższym wskazujemy, że odbiorcami danych osobowych, które przetwarzamy jako administrator danych osobowych mogą być:

 • ww. podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych podmioty świadczące usługi hostingowe na rzecz Spółki
 • pozostali podwykonawcy Spółki, świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzystamy.
 • firmy windykacyjne (przy czym dane osobowe przekazujemy tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne dla osiągnięcia danego celu) audytorzy i biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi,
 • organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej(przy czym w dwóch ostatnich przypadkach dane przekazujemy tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane w myśl bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami).

Podjęliśmy działania, aby zapewnić odpowiednią ochronę wszystkich danych osobowych, w tym poprzez nieprzekazywanie danych do państw trzecich.

V. Przez jaki okres przechowujemy dane.

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą/ innym Podmiotem umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie możesz zgłaszać wobec nas i jakie my możemy zgłaszać wobec Ciebie w związku z realizacją zawartej umowy. Dane przetwarzane w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązkach prawnych, a w szczególności podatkowych i rachunkowych, będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia tych obowiązków tj. np. dla celów podatkowych przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Jeżeli dane przetwarzamy w celu realizacji naszych potrzeb wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu, w tym statystyk, dane te będą przechowywane przez okres 10 lat.

VI. Twoje prawa dotyczące przetwarzania.

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach- po zakończeniu okresu archiwizacji, po ustaniu okresu przedawnienia),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Jeśli chcesz z nich skorzystać – skontaktuj się z nami, np. wysyłając e-mail na adres: inspektor@agm-konsulting.pl