Nowinki z ochrony środowiska.

22 sie
odpad czy produkt uboczny

Nowinki z ochrony środowiska.

Czy produkt uboczny za pół roku będzie odpadem?

„Milczące” uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny wygasa po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach, a więc wygasa 1 marca 2019 r.  Ustawa ta została ogłoszona 14.08.2018 r. w Dz. U. poz. 1564 i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, a więc 29 sierpnia 2018 r.

Dla dotychczas zgłoszonych produktów ubocznych na podstawie art. 10 i 11 Ustawy o odpadach należy ponownie dokonać zgłoszenia w celu uzyskania decyzji, gdyż przepisy przejściowe ustawy zmieniającej stanowią, że dotychczasowe „milczące” uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny wygasa po upływie 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. W przypadku nieuzyskania decyzji (pozytywnej), od 1 marca 2019 r. będą to odpady, a nie produkt uboczny, a więc m.in.:
– na ich wytwarzanie może być wymagane pozwolenie,
– wymagane jest prowadzenie ewidencji odpadowej (KEO, KPO),
– wymagane jest zezwolenie na ich zbieranie i przetwarzanie (przed może być wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach),
– wymagane są sprawozdania odpadowe dotyczące wytwarzania, zbierania, przetwarzania.

Po więcej informacji zgłoś się do naszego eksperta z Działu Środowiska.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl