Na czym polega ocena ryzyka zawodowego Risk Score?

13 paź

Na czym polega ocena ryzyka zawodowego Risk Score?

Wykonywanie każdej pracy wiąże się z mniejszym lub większym wystawieniem na czynniki potencjalnie niebezpieczne. Żeby właściwie oszacować faktyczne ryzyko oraz podjąć środki zapobiegawcze stosuje się różnorodne techniki, spośród których najbardziej popularna jest ocena ryzyka zawodowego metodą Risk Score. Co to jest, kto ją wykonuje oraz jak często powinna być powtarzana?

Co to jest ocena ryzyka zawodowego?

Ocena ryzyka zawodowego to dokładne oszacowanie i sprawdzenie, jakie czynności czy warunki w miejscu pracy mogą powodować potencjalne zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika. Służy ona weryfikacji, czy w zakładzie pracy zastosowano wystarczająco skuteczne środki zapobiegawcze. Uzyskany dokument pozwala także zasugerować, które rzeczy wymagają poprawy i jakie środki czynności warto podjąć. Skutkiem podjętych działań powinno być zmniejszenie lub upewnienie się, że zagrożenie w miejscu pracy jest na jak najniższym poziomie. To istotne, ponieważ wypadki przy pracy nie tylko są poważnym problemem dla pracownika, ale zmniejszają także wydajność przedsiębiorstwa i narażają je na dodatkowe wydatki (np. przez koszty uczestniczenia w postępowaniach sądowych).

Ocena ryzyka zawodowego Risk Score

Metoda Risk Score to jedna z kilku technik oceny ryzyka zawodowego. Jest uznawana nie tylko przez polskie przepisy, ale również zagraniczne. Jest to jednocześnie stosunkowo prosty sposób oszacowania wspomnianego ryzyka.

Risk Score w pierwszym etapie wymaga określenia obszaru występowania zagrożenia, a następnie sporządzenia listy poszczególnych zagrożeń, wobec których zostanie postawiona ocena. Później szacuje się wskaźnik prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia wypadkowego, czas ekspozycji na czynnik niebezpieczny i skutki wraz z ciężkością. Te trzy aspekty jednego zagrożenia porównuje się ze specjalnymi tabelami i mnoży przez siebie, co daje poprawny wynik, który zależnie od wysokości może predestynować do podjęcia lub niepodjęcia kroków zabezpieczających.

Na przykład: osoba wykonująca prace robotnicze w słabo oświetlonym miejscu przy drodze jest bardzo często narażona na wypadek poprzez zderzenie z samochodem, niezauważenie nierówności na podłożu i wywrócenie. Ciężkość skutków także jest spora. Ryzyka są więc duże i wymagają podjęcia dodatkowych kroków. W tym przypadku może to być zakup oświetlenia oraz zapewnienie pracownikowi odblaskowej odzieży ochronnej.

Ocena ryzyka zawodowego powinna być przeprowadzona dla każdego zawodu wykonywanego w zakładzie pracy, ponieważ inne ryzyka dotyczą np. pracownika biurowego, niż osoby pracującej w dziale produkcji.

Ocena ryzyka zawodowego – kto wykonuje?

Osobą odpowiedzialną za ocenę ryzyka w miejscu pracy jest zawsze pracodawca. Odpowiada także za poinformowanie pracowników o poszczególnych ryzykach związanych z wykonywaniem pracy. Jednak względem prawa nie on musi być odpowiedzialny za przeprowadzenie obliczeń. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, oceną ryzyka może się zająć zespół (lub zespoły), w skład którego może wchodzić pracodawca, pracownicy wyznaczeni przez przedsiębiorcę, ale też eksperci z innych organizacji. Wspomniany zespół powinien składać się z osób, które znają zasady metody Risk Score, mają wiedzę na temat zagrożeń występujących na ocenianych stanowiskach, potrafią stosować środki zapobiegania zagrożeniom oraz mogą ocenić następstwa wystawienia na czynnik ryzyka.

Ocena ryzyka zawodowego – jak często?

Ocena ryzyka zawodowego jest prawnie uznawana jako proces ciągły. Powinna być więc aktualizowana wtedy, kiedy pojawiają się zmiany dotyczące występujących zagrożeń. Może to być na przykład zakup nowych maszyn, stworzenie nowego stanowiska pracy, poszerzenie kompetencji danego działu czy wprowadzenie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.

Zadbaj o ocenę ryzyka zawodowego Risk Score

Możemy przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego metodą Risk Score, dla różnych stanowisk. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w usługach i konsultingu związanym z bezpieczeństwem i higieną pracy. Sporządzimy dokładną kartę oceny ryzyka, a także zaproponujemy ewentualne zmiany w środkach ochrony, które zmniejszają zagrożenia związane z wykonywaniem pracy.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl