Mierniki na straży jakości

Mierniki na straży jakości

Mierniki jakości pozwalają określić cele oraz poziom ich realizacji, a także zainicjować działania zmierzające do poprawy jakości i satysfakcji pacjenta. Stosowanie mierników jakości, oprócz punktów odniesienia, jest źródłem do porównań między podobnymi podmiotami w celu weryfikacji i analizy wyników.

Wśród mierników jakości są tzw. mierniki sprawności ochrony zdrowia – specyficzny zestaw wskaźników statystycznych, które mają wskazywać na skalę powodzenia polityki zdrowotnej.

Mierniki sprawności w ochronie zdrowia można spotkać w wielu krajach Europy, jak również na poziomie międzynarodowym (WHO oraz OECD). Odnoszą się one do z góry określonych celów lub wartości przyjętych w danym kraju za referencyjne oraz odzwierciedlają często sytuację kraju pomiaru.

7 powodów, dlaczego warto stosować mierniki sprawności systemu ochrony zdrowia

 1. określanie i komunikowanie celów i wyboru priorytetów systemu,
 2. refleksja na temat możliwości systemu,
 3. nawiązanie współpracy wielu interesariuszy,
 4. przypisywanie odpowiedzialności za realizację celów systemu ochrony zdrowia,
 5. stała poprawa jakości,
 6. śledzenie postępów pozwalające zidentyfikować organizacje (np. województwa, szpitale), w których notowany jest postęp, oraz te, w których pozostaje jeszcze wiele do zrobienia,
 7. komunikacja i promocja, w przypadku których mierniki wykorzystywane są do informowania właściwych podmiotów o stanie systemu oraz postępach w osiąganiu przyjętych celów

(wg badaczy z programu Health Policy Analysis prowadzonego przez Uniwersytet Waszyngtoński).

Monitorowanie zdrowia w krajach UE

Mierniki jakości w ochronie zdrowia należą do stosunkowo nowych obszarów zainteresowania ochrony zdrowia. Na poziomie Unii Europejskiej, na skutek dużych różnic między jakością usług zdrowotnych w poszczególnych krajach członkowskich, są one szczególnie analizowane. Komisja Europejska w celu monitorowania stanu zdrowia ludności oraz porównywania jakości świadczonych usług medycznych w różnych krajach Unii Europejskiej uruchomiła projekt pod nazwą European Community Health Indicators Monitoring, polegający na monitorowaniu zdrowia w krajach Unii Europejskiej. W projekcie określono 88 wskaźników zdrowotnych, które powinny być gromadzone przez państwa członkowskie Unii Europejskiej w celu umożliwienia spójnych analiz.

W tworzeniu tej listy wzięto pod uwagę zarówno dotychczasowe doświadczenia, wcześniej gromadzone wskaźniki (m.in. dla OECD i WHO), jak i poziom użyteczności dla polityki zdrowotnej.

Rys. 1. Wskaźniki European Community Health Indicators Monitoring

Źródło: Topór-Mądry R., Monitorowanie zdrowia w Unii Europejskiej (European Community Health Indicators Monitoring) a wskaźniki jakości, I Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia, Piel. Zdr. Publ. 2013, 3, 1, 65–70.

Mierniki mogą być elementem skutecznie wdrożonych systemów zarządzania, umożliwiających ich doskonalenie przez analizę i wymianę informacji między placówkami medycznymi oraz podejmowanie na ich podstawie działań poprawiających sytuację na rynku ochrony zdrowia.

 

Autor: Arkadiusz Trela, ekspert Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych, pełnomocnik oraz trener systemów zarządzania wg ISO w ochronie zdrowia

Źródło: magazyn “Zarządzanie Placówką Medyczną” Nr 22 specjalny Kwiecień – Czerwiec 2016 r.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl