Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jan Laszuk Z.P.Ch. Bytom

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jan Laszuk Z.P.Ch. Bytom

NormaZakres Certyfikacji
ISO 9001:2000Prace pielęgnacyjne i zakładanie zieleni miejskiej w pełnym zakresie z uwzględnieniem drzewostanu, letnie i zimowe utrzymania dróg, chodników i innych terenów miejskich, wywozu nieczystoœci stałych komunalnych z nieruchomośœci, wywozu odpadów wielkogabarytowych, utrzymania właśœciwego stanu sanitarnego i porządkowego w budynkach oraz ich otoczeniu, obsługi sanitarno-porządkowej imprez kulturalnych organizowanych na terenie miast, ustawianie i obsługa toalet przenośœnych, utrzymania i obsługi szaletów miejskich stacjonarnych, budowy i konserwacji elementów małej architektury urządzeń zabawowych, drobnych napraw nawierzchni dróg, placów i chodników, likwidację dzikich wysypisk œśmieci

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl