Jakie dokumenty związane z BHP są niezbędne w firmie?

09 lut
Dokumenty BHP w firmie

Jakie dokumenty związane z BHP są niezbędne w firmie?

Każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników musi zapewnić bezpieczne
i higieniczne warunki pracy. Wynika to wprost z przepisów prawa. Jeżeli zatrudniasz ponad 100 osób, musisz utworzyć w zakładzie pracy służbę BHP.

Każdy pracownik zatrudniony w zakładzie pracy podlega obowiązkowym szkoleniom BHP i badaniom lekarskim.

Dokumenty związane ze szkoleniami BHP

Częstotliwość przeprowadzania szkoleń BHP zależna jest od rodzaju stanowisk, na jakich zatrudniasz pracowników. Jednak bez względu na rodzaj wykonywanej z przez nich pracy musisz organizować szkolenie wstępne:

 • instruktaż ogólny,
 • instruktaż stanowiskowy,

a także szkolenie okresowe.

Każde przeprowadzone w zakładzie pracy szkolenie musi być odpowiednio udokumentowane, potwierdzone własnoręcznym podpisem przez pracownika
i przechowywane w jego aktach osobowych.

Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP

Dokument ten potwierdza odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego z zakresu BHP. Wzór tej karty określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.

Szkolenie okresowe

Pierwsze szkolenie okresowe odbywa się do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy u danego pracodawcy (za wyjątkiem kadry kierowniczej, którzy odbywają takie szkolenie do 6 miesięcy od zatrudnienia). Termin odbycia się kolejnego szkolenia okresowego, zależny jest od rodzaju stanowiska.

Potwierdzeniem odbycia szkolenia okresowego z pozytywnym wynikiem jest zaświadczenie wydane przez organizatora szkolenia. Dokument ten przechowywany jest w aktach osobowych pracownika.

Dokumentacja szkoleniowa

Pracodawca zobowiązanym jest do przechowywania wszystkich dokumentów związanych z przeprowadzanymi w swoim zakładzie pracy szkoleniami. Wszelkie rejestry przeprowadzonych szkoleń, plany szkoleń i dzienniki podlegają weryfikacji w przypadku przeprowadzanej w zakładzie kontroli przez Inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy bądź Inspekcji Sanitarnej.

Wypadki przy pracy

Każdy pracodawca, u którego zdarzył się wypadek przy pracy lub wystąpił przypadek choroby zawodowej, jest zobowiązany wprowadzić informację o wypadku do rejestru.

Rejestr wypadków przy pracy zawiera wszystkie informacje dotyczące wypadku. Oprócz protokołu powypadkowego pracodawca zobowiązany jest również do przechowywania pełnej dokumentacji wypadku, a także sporządzenia i przechowywania statystycznej karty wypadku przy pracy Z-KW.

Inne ważne dokumenty

W zależności od rodzaju charakteru działalności, w zakładzie pracy powinny znaleźć się różne dokumenty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy m.in.

 • regulamin zakładu pracy,
 • instrukcje stanowiskowe BHP,
 • instrukcje obsługi maszyn i urządzeń,
 • oceny ryzyka zawodowego,
 • rejestry substancji niebezpiecznych, czynników biologicznych.

Do określenia konieczności tworzenia poszczególnych dokumentów ważna jest dogłębna analiza wymagań prawnych dla danej działalności.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl