Jak uzyskać certyfikat ISO?

27 lip
projekt akademia menedżera MŚP

Jak uzyskać certyfikat ISO?

Aby uzyskać certyfikat ISO lub ISO/IEC, należy najpierw wdrożyć określone działania mające na celu uporządkowanie procesów, utworzenie niezbędnej dokumentacji oraz uświadomienie i przeszkolenie pracowników. Można zatem śmiało założyć, że ubieganie się o certyfikat ISO lub ISO/IEC wymaga zaangażowania na kilku płaszczyznach. Jednak nie jest to aż tak złożony proces, jak mogłoby się początkowo wydawać. Nie ulega wątpliwości, że aby uzyskać certyfikat ISO lub ISO/IEC, trzeba podjąć wiele odpowiedzialnych decyzji, które mogą sporo nas nauczyć. Najważniejsze jest jednak to, że certyfikat ten może przynieść wiele korzyści Tobie i Twojej firmie. Nie ulega również wątpliwości, że certyfikacja według normy ISO lub ISO/IEC sprawia, że Wasz System Zarządzania może zdobyć światowe uznanie. Sprawdź, jak uzyskać certyfikat ISO lub ISO/IEC, jakie obowiązują wymagania oraz jaki jest koszt tego przedsięwzięcia.

Co to jest System Zarzadzania? 

Systemy Zarzadzania budujemy w oparciu o normy zawierające zasady i wytyczne postępowania w danej dziedzinie, np. jakości, środowiska, bezpieczeństwa informacji, bhp, kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących, itd.

Zgodnie z zasadami norm, firma powinna m.in. sprawować nadzór nad dokumentacją, ustalić stopień zaangażowania kierownictwa w budowanie systemu zarządzania i stale kontrolować jakość czy bezpieczeństwo procesów w niej zachodzących. Normy zakładają kilka zmiennych, które są zwyczajowo przez nie regulowane, w tym np. kwestię managementu, zaangażowania, podejścia do klienta, kontrolę jakości procesów, wdrożenie i doskonalenie podejścia systemowego w zarządzaniu, podejścia do podejmowanych decyzji i szukaniu wzajemnych korzyści firmy i dostawców. 

System Zarzadzania można wdrożyć w firmie samodzielnie, jednak konieczne jest wtedy prawidłowe jego zaprojektowanie i wdrożenie systemu tak, aby działał zgodnie z wymaganiami danej normy. Należy wówczas pamiętać także o konieczności  przeprowadzenie odpowiednich auditów.

Co to jest certyfikat ISO?

Certyfikat jest dokumentem wydawanym przez uprawnioną do tego celu Organizację, tzw. Jednostkę Certyfikującą. Uzyskanie certyfikatu ISO lub ISO/IEC jest potwierdzeniem, że działający w przedsiębiorstwie System Zarządzania jest zgodny z wymaganymi danej normy, w tym wymaganiami przepisów prawnych powiązanych z normą. Czas wydawania certyfikatu jest różny, zależy od procedury certyfikacji danego przypadku.

Jak uzyskać certyfikat ISO?

Warto wziąć pod uwagę, że normy wymagają od nas przygotowania określonych dokumentów, w tym między innymi polityki, procedur i instrukcji postępowania, mapy procesów, celów, formularzy, a także określenia zakresu Systemu Zarządzania. Wszystkie dokumenty muszą być odpowiednio dostosowane do specyfiki Twojej firmy. Następnie należy zapoznać pracowników z nowymi wymaganiami i dostosować do nich ich obowiązki oraz stanowiska pracy. To ważne, aby pracownicy rozumieli, jakie korzyści może im przynieść wdrożenie nowego systemu.

Decyzja o chęci uzyskania certyfikatu ISO zazwyczaj jest wynikiem dojrzałego kierownictwa i wysokiej jakości zarządzania firmą, a także świadomością potrzeby wdrożenia odpowiedniego systemu, który przełoży się na sprawność funkcjonowania. Uzyskanie certyfikatu jest złożonym procesem oceny zgodności firmy z wymaganiami danej normy. Nie bez znaczenia pozostaje także koszt wdrożenia systemu oraz jego certyfikacji – firma konsultingowa powinna oszacować go już na etapie przygotowań. To właśnie zadaniem firmy konsultingowej będzie organizacja kolejnych etapów wdrożenia normy, czyli przygotowania obejmujące projekt, ustalenie celów, tworzenie dokumentacji, szkolenia, następnie samo wdrożenie Systemu Zarzadzania, wykonanie auditu wewnętrznego, pomoc w wyborze jednostki certyfikującej. 

Uzyskanie certyfikatu jest uwieńczeniem całego procesu, na który składa się jeszcze audit certyfikujący. Certyfikat zostanie przyznany w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku auditu certyfikującego. Dokładność i rzetelność na każdym etapie są bardzo istotne i mają autentyczny wpływ na długoterminowy sukces certyfikacji. Pamiętaj również o tym, że podczas wprowadzania wszelkich zmian konieczne jest także zwiększanie świadomości pracowników, dlatego należy zapewnić im odpowiednie szkolenia.

Certyfikacja ISO – koszt

Koszt certyfikacji jest oczywiście zróżnicowany, ponieważ zawiera wiele czynników, które różnią się w zależności od konkretnej firmy. Koszt obejmuje nie tylko samą certyfikację, ale także wdrożenie systemu, czyli szkolenia, audity, sprawdziany wiedzy, a także późniejsze koszty utrzymania certyfikatu. 

Całkowity koszt zależny jest także od rodzaju wdrażanej normy oraz od specyfiki danej działalności – nawet w przypadku mniejszych firm stopień komplikacji wdrażanych procesów może okazać się bardziej kosztowny, niż mogłoby się początkowo wydawać. 

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl