Ile zapłacisz za legalizację urządzenia wodnego?

22 sie
legalizacja urządzenia wodnego

Ile zapłacisz za legalizację urządzenia wodnego?

Legalizacja urządzenia wodnego.

Termin opłaty i jakie koszty?

Jeżeli urządzenie wodne zostało wykonane bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia, właściciel tego urządzenia może wystąpić z wnioskiem o jego legalizację. Jeżeli urządzenie będzie spełniać odpowiednie wymagania i dołączysz do wniosku właściwe dokumenty organ Wód Polskich może wydać decyzję o legalizacji urządzenia wodnego, ustalając jednocześnie obowiązek uiszczenia opłaty legalizacyjnej.
Jednostkowa stawka opłaty wynosi 4340 zł.

Opłatę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o legalizacji stała się ostateczna. Warto pamiętać, że w przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie podlega ona przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Numer rachunku bankowego, na który należy dokonać opłaty, wskazany jest w decyzji legalizacyjnej.

Stawka opłaty ustalona w roku poprzednim podlega każdego roku kalendarzowego zmianie w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski”. Nie później niż do 31 października ogłaszana jest wysokość stawki opłaty obowiązującej od 1 stycznia roku następnego.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z ekspertem z Działu Środowiska

Konsultuj z nami ważne dla Ciebie tematy.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl