Co to jest pomoc de minimis ?

31 paź

Co to jest pomoc de minimis ?

Pomoc de minimis to jedna z form finansowego wsparcia, która została uregulowana dzięki rozporządzeniu Komisji Europejskiej. Z zasady pomoc de minimis jest stosunkowo niewielka i powinna być przydzielana przedsiębiorcom nie zakłócając konkurencji na rynku europejskim. Takiej pomocy przedsiębiorca nie musi zwracać, natomiast należy spełniać konkretne warunki, aby takie wsparcie uzyskać.

De minimis to wsparcie finansowe firmy w rozmaitej postaci. Nie wchodzą tu w grę jedynie dotacje, ale także:

 • szkolenia lub usługi doradcze;
 • rozmaite zwolnienia z płacenia podatku;
 • pomoc doraźna, czyli jednorazowa amortyzacja;
 • pożyczki i kredyty preferencyjne;
 • umorzenie odsetek ZUS

Tak więc pomoc może być zapewniona nie tylko w dostarczeniu środków, ale również w umorzeniu części wydatków w postaci odsetek czy podatków. Istnieje również możliwość ubiegania się o zapomogę w postaci tak zwanego kredytu preferencyjnego. Taki typ pomocy jest częściowo spłacany z Skarbu Państwa, co w jakiejś części jest w stanie odciążyć przedsiębiorcę.

Na jakich zasadach można uzyskać de minimis?

O pomoc de minimis mogą starać się przedsiębiorcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat podatkowych nie dostali pomocy finansowej większej niż 200 tysięcy euro. Z wyjątkiem firm z sektora drogowego transportu towarów, w tym przypadku pomoc nie może przekroczyć sumy 100 tysięcy euro. To pewna kwota zaporowa, po jej przekroczeniu pomoc de minimis nie zostanie udzielona. Natomiast jeśli jesteś przedsiębiorcą, który w ciągu ostatnich dwóch i bieżącego roku nie wykorzystał tej puli pieniędzy, może jak najbardziej złożyć wniosek.

W tym przypadku weryfikowane są takie dokumenty jak: zaświadczenia o formach pomocy, z której przedsiębiorca ewentualnie korzystał i o jej wielkości lub zaświadczenie, że z żadnej formy pomocy publicznej się nie korzystało w tym okresie.

Oczywiście są również wyjątki, czyli przedsiębiorstwa z konkretnych sektorów, które nie mogą skorzystać z tego typu wsparcia, a są to między innymi:

 • firmom działającym w sektorze rybołówstwa i akwakultury; zajmującym się podstawową produkcją produktów rolnych wymienionych w Załączniku I do Traktatu Wspólnoty Europejskiej;
 • przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzenia do obrotu produktów rolnych wymienionych w Załączniku I do Traktatu Wspólnoty Europejskiej, jeżeli wielkość pomocy jest uzależniona od oceny lub ilości produktów zakupionych od pierwotnych producentów produktów rolnych lub wprowadzonych na rynek, bądź jej udzielenie jest uzależnione od przekazania jej producentom tych produktów;
 • na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomoc związaną bezpośrednio z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z taką działalnością;
 • na działalność uwarunkowaną pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzonych z zagranicy.

Na jaką pomoc można liczyć?

Jeśli chodzi o konkretne kwoty w pomoce de minimis, trudno to określić ponieważ wszystko zależy od danego projektu, wniosku i rodzaju firmy oraz jej wielkości. Najłatwiej jednak wyjaśnić to na przykładzie. To znaczy załóżmy, że dany przedsiębiorca chce wdrożyć System Zarządzania Jakością w swojej firmie i zwraca się do firmy konsultingowej, która należy do systemu BUR, jak na przykład AGM Konsulting. Dzięki temu działania konsultanta mogą zostać zrefundowane, tutaj w zależności od tego jak wielka jest firma można przykładowo uzyskać pomoc na poziomie 80% pokrycia kosztów.

Oczywiście każdy przypadek jest indywidualny, a każda firma inna dlatego ważne jest aby wniosek był odpowiednio napisany i konkretnie określał jakie potrzeby ma firma i jakiego wsparcia oczekuje. Natomiast nie zaszkodzi spróbować, jeśli jako przedsiębiorca masz szans rozwiązać problemy, które stają Ci na przeszkodzie lub po prostu rozwijać swoją firmę a dodatkowo ponieść finalnie 10% kosztów za usługi doradcze lub szkoleniowe.

 

 

 

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl