Co to jest opłata środowiskowa i jak się ją oblicza?

26 wrz

Co to jest opłata środowiskowa i jak się ją oblicza?

Opłata środowiskowa, którą coraz częściej przywołuje się w społecznej dyskusji, stanowi część szerokiego spektrum instrumentów polityki ekologicznej. Jest często stosowana w kontekście zarządzania odpadami, emisji gazów cieplarnianych, zużycia wody oraz wielu innych aspektów związanych ze środowiskiem naturalnym Opłata środowiskowa może być obliczana na różne sposoby, uwzględniając różnorodne czynniki.

W poniższym tekście wyjaśniamy, co to jest opłata środowiskowa, jak egzekwuje się ją w praktyce i co należy o niej wiedzieć.

Opłata środowiskowa – co to jest?

Opłata środowiskowa to forma fiskalnego obciążenia nakładanego na podmioty gospodarcze lub indywidualne osoby w celu zrekompensowania negatywnego wpływu ich działalności na otoczenie. Jest to więc narzędzie służące do zinternalizowania kosztów zewnętrznych, które działalność gospodarcza generuje w kontekście ochrony środowiska. Może być stosowana w różnych sektorach, na przykład w zarządzaniu odpadami, emisji szkodliwych substancji do powietrza, zużyciu wody czy też eksploatacji zasobów naturalnych.

Opłata środowiskowa ma na celu nie tylko generowanie dodatkowych środków na działania proekologiczne, ale również stanowi zachętę dla przedsiębiorców i konsumentów do bardziej odpowiedzialnego korzystania z zasobów i zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko.

Co to jest opłata środowiskowa i jak stosuje się ją w Polsce?

W Polsce opłata środowiskowa jest regulowana przez różne akty prawne, jednak jej główne założenia są zawarte w Ustawie o odpadach z 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 797 z późn. zm.), a także w Ustawie o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku (Dz.U. 2019.0.1170 t.j.). Dodatkowe regulacje można znaleźć w rozporządzeniach wykonawczych do tych ustaw, które precyzują mechanizmy naliczania i pobierania opłat, jak również w ustawach specjalnych dotyczących konkretnych sektorów działalności gospodarczej, takich jak górnictwo czy energetyka.

Opłata środowiskowa często nakładana jest na przedsiębiorstwa i inne podmioty gospodarcze, które prowadzą działalność mogącą mieć negatywny wpływ na otoczenie.

Ile wynosi opłata środowiskowa?

Nie ma jednej, stałej stawki opłaty środowiskowej, gdyż jest ona naliczana w odmienny sposób dla różnych rodzajów działalności i różnych form eksploatacji zasobów natury. Przedsiębiorcy zobowiązani są do prowadzenia dokładnej ewidencji korzystania ze środowiska i opłacania stosownych opłat – zwykle w formie kwartalnych lub rocznych rozliczeń.

Opłata środowiskowa – jak liczyć?

W ramach obliczenia ostatecznej wysokości opłaty środowiskowej należy uwzględnić różne czynniki, takie jak rodzaj i ilość emitowanych zanieczyszczeń do powietrza, wody czy gleby, a także objętość wytwarzanych odpadów. Następnie trzeba sprawdzić aktualne stawki, które są regulowane przez oficjalne instytucje. Znając te kwoty, można dokonać odpowiednich pomiarów, co często wymaga wykorzystania specjalnych urządzeń, dzięki którym zaistnieje możliwość określenia faktycznego poziomu wpływu na środowisko naturalne.

Po zebraniu wszystkich potrzebnych danych można przystąpić do obliczenia opłaty, mnożąc ilość zanieczyszczenia lub odpadów przez odpowiednią stawkę. Po poznaniu wymaganej kwoty trzeba ją uiścić w odpowiednim urzędzie i złożyć stosowną deklarację. W całym procesie przygotowania do opłacenia należności kluczowe jest prowadzenie dokładnej dokumentacji firmowej.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl