Zużyte baterie lub świetlówki – gdzie oddać?

13 wrz
zbieraj zużyte baterie

Zużyte baterie lub świetlówki – gdzie oddać?

Zużyte baterie lub świetlówki – zastanawiasz się gdzie oddać?

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie i akumulatory można przekazać jedynie podmiotom uprawnionym do ich zbierania. A zatem przedsiębiorca może oddać odpady tylko zbierającemu zużyty sprzęt posiadającemu zezwolenie na zbieranie odpadów, które są przekazywane, i wpisanemu do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa lub tzw. nieprofesjonalnemu zbierającemu, jednak taki sposób przekazania odpadów będzie związany z pewnym ryzykiem.

Wytwórca odpadów to zgodnie z definicją każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdy, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów. Każdy przedsiębiorca spełnia tę definicję i w związku z tym musi wypełniać obowiązki prawidłowego zagospodarowania wytworzonych odpadów, m.in. zużytych świetlówek czy zużytych baterii.
Ewidencja odpadów.
Przedsiębiorca musi udokumentować fakt oddania odpadów. Takim potwierdzeniem będzie karta przekazania odpadu. Ten fakt trzeba też odnotować w prowadzonej w firmie ewidencji.
Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach każdy posiadacz odpadów ma obowiązek prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji, zgodnie z katalogiem odpadów. Ewidencję odpadów prowadzi się z zastosowaniem m.in. karty przekazania odpadów (KPO) i karty ewidencji odpadów (KEO).
Ewidencja uproszczona
Można prowadzić tzw. ewidencję uproszczoną, z zastosowaniem jedynie karty przekazania odpadów, ale tylko wtedy, gdy przedsiębiorca:
• wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 100 kilogramów rocznie;
• wytwarza odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie;
• wykonuje wyłącznie usługę transportu odpadów.
Kartę przekazania odpadów sporządza ten, kto przekazuje odpad, a więc w omawianym przypadku przedsiębiorca, który oddaje odpady, natomiast przyjmujący odpady musi potwierdzić przejęcie odpadów na karcie przekazania odpadów wypełnionej przez przekazującego odpady, niezwłocznie po jej otrzymaniu.

Masz więcej pytań? Zadzwoń do naszego konsultanta z działu Środowiska.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl