Zmiany w przepisach sanitarnohigienicznych…..

17 cze
zmiany w przepisach saniotarnohigienicznych

Zmiany w przepisach sanitarnohigienicznych…..

Zmiany w przepisach sanitarnohigienicznych odnoszących się do świadczeń usług fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej.
Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt norm, mających na celu ograniczenie ryzyka szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi pojawiającego się podczas świadczenia usług pozamedycznych w zakresie pielęgnacji i zdobienia ciała. Regulacje będą dotyczyć zarówno salonów fryzjerskich, gabinetów kosmetycznych, gabinetów odnowy biologicznej, studiów tatuażu jak również osób prowadzących działalność kosmetyczną w domu oraz tych którzy dojeżdżają do klienta ( np. manicurzystek). Impulsem do zmian w przepisach, które obowiązują już ponad dekadę jest wzrost poważnych chorób zakaźnych w szczególności zachorowań na wzw B (wirus HBV), wzw C (wirus HCV), zakażenie wirusem HIV, a dodatkowo także zakażenie grzybicą czy wszawicą, w obszarze usług pozamedycznych, które można “złapać” w czasie niemedycznych zabiegów związanych z upiększaniem ciała.
Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnohigienicznych przy świadczeniu usług fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej doprecyzowuje:
1. minimalne standardy sanitarnohigieniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty usługowe pielęgnacji i zdobienia ciała,
2. warunki świadczenia usług,
3. sposoby postępowania mającego na celu zapobieganie zakażeniom i chorobom zakaźnym,
4. kwalifikacje osób uprawnionych do realizacji procedur czystości i dekontaminacji – w odniesieniu do działalności prowadzonej w obiektach usługowych, jak i w trakcie świadczenia usług na wezwanie u klienta.
Zaproponowano, aby obiekty usługowe fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej były zlokalizowane w odrębnym budynku lub lokalu albo stanowiły wyodrębnioną część budynku lub lokalu i posiadały niezależne wejście z zewnątrz lub z dróg komunikacji ogólnej. Złagodzono przepisy dotyczące zaplecza socjalnego w małych obiektach, w których usługi są świadczone w tym samym czasie przez nie więcej niż dwie osoby. Wprowadzono zapis o minimalnej wolnej powierzchni podłogi na osobę (nie mniejszej niż 0,5 m2) w pomieszczeniu przechowywania odzieży, w szatni dla klientów w obiektach odnowy biologicznej. W ramach szczegółowych wymagań sanitarnohigienicznych dla stanowiska sterylizacji w obiekcie określono minimalną odległość (1,5 m) w pomieszczeniu usługowym między stanowiskiem do sterylizacji a stanowiskiem świadczenia usług oraz minimalną powierzchnię 4 m2 stanowiska sterylizacji. Nowe przepisy przyznają również szersze kompetencje kontroli Sanepidowi.

 

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl