Zmiany w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej 2019 r.

12 lis
dokumentacja pracownicza 2019

Zmiany w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej 2019 r.

Jednym z podstawowych obowiązków przedsiębiorstw jest dostosowanie swoich działań do obowiązujących przepisów. Różnorodne akty prawne, rozporządzenia czy ustawy wymagają od firm wdrożenia lub zaktualizowania szeregu rozwiązań związanych m.in. z zarządzaniem informacją w organizacji. Niektóre z wprowadzonych w tym roku przepisów spowodowały wzrost liczby niezbędnych dokumentów generowanych przez przedsiębiorstwa w ramach swojej działalności.

Kończący się rok 2019 r. obfitował w wiele zmian odnoszących się do prowadzenia dokumentacji pracowniczej w przedsiębiorstwach m.in. takich jak:

  • Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją;
  • Nałożenie obowiązku informacyjnego w przypadku rozwiązania umowy o pracę w którym pracodawca zobowiązany jest udzielić już byłemu pracownikowi informacji co się będzie działo z jego dokumentami m.ini. jak długo będą one przechowywane, o możliwości ich odbioru, czy o terminie zniszczenia w przypadku nieodebranie we wskazanym czasie.;
  • Podzielenia akt osobowych na cztery części zamiast dotychczasowych trzech. W dodanej części D znajdują się informacje dotyczące kar porządkowych udzielonych pracownikowi;
  • Aktualizacja kwestionariuszy osobowych w związku z koniecznością usunięcia danych, które nie mogą być przetwarzane czy zakresu danych, których można żądać od kandydata do pracy i pracownika

Kolejną istotną zmianą legislacyjną której wprowadzenie spowodowało wzrost liczby dokumentów generowanych przez przedsiębiorstwa są Pracownicze Plany Kapitałowe. W sytuacji kiedy pracownik podejmie decyzję o rezygnacji z przystąpienia do PPK, Pracodawca zobowiązany jest do zebrania i przechowywania oświadczeń o rezygnacji z uczestnictwa w programie. Z punktu widzenia przedsiębiorców bardzo ważne będzie zatem stałe monitorowanie i aktualizowanie dokumentacji związanej z PPK. Pracownik może bowiem w każdej chwili dołączyć do programu, nawet w wypadku, gdy początkowo z niego zrezygnował. Będzie on mógł także w dowolnym momencie z programu wyjść.

Czy twoja firma była świadoma tych zmian i odpowiednio się na nie przygotowała ?

Jako przedsiębiorstwo konsultingowe którego działalność ukierunkowana jest na pomoc przedsiębiorcom także pod względem prowadzenia kadrowości posiadamy sprawdzone rozwiązania, procedury oraz niezbędne doświadczenie, aby służyć pomocą w nieustannych zmianach regulacyjnych, prawnych dotyczących kadr.

 

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl