Zmiany w prawie dotyczące decyzji środowiskowych

27 lis
zmiany w prawie decyzje środowiskowe

Zmiany w prawie dotyczące decyzji środowiskowych

Przedsiębiorco – zmieniają się wymogi dotyczące uzyskania decyzji środowiskowych. Warto zwrócić szczególną uwagę na 4 główne zmiany. Należą do nich: zaostrzone kryteria w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących miejsc przy składowaniu lub magazynowaniu odpadów, brak możliwości podziału ferm skutkujących omijaniem procedur środowiskowych czy też zaostrzenie wymogów dotyczących chowu lub hodowli zwierząt. Istotną zmianą jest również zwolnienie inwestorów z obowiązku uzyskania decyzji np. na instalacje do produkcji kotłów, pojemników z betonów i blach, dla stacji elektroenergetycznych, stolarni czy też tartaków.

Przedstawię kilka przepisów w których wprowadzono zmiany w stosunku do postanowień Rozporządzenia Ministra z 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zmianie uległo wyłączenie z grupy przedsięwzięć uznanych za mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko urządzeń do przeładunku, zwolnienie z obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji budowy i przebudowy czy też rozbudowy instalacji do naprawy sprzętu kolejowego. Kolejnym przepisem w którym nastąpiła zmiana to włączenie zakładów przetwarzania podanych w art. 4 pkt 22 ustawy z 10 lipca 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, gdzie będzie demontaż obejmujący usunięcie ze zużytego sprzętu niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Likwidacja obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji do produkcji wyrobów ze szkła i zwolnienie z uzyskania decyzji dla instalacji do przetwarzania produktów na bazie elastomerów. Kolejny punkt mówi o wyłączeniu z katalogu szpitalnych lądowisk dla śmigłowców ratunkowych.

Zmiana dotyczy również działalności polegającej na wypełnianiu np. wyrobisk. Wymogiem jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Warto też wspomnieć o punktach do zbierania i przeładunku odpadów niebezpiecznych a także innych niż niebezpieczne, dla których należy uzyskać zezwolenie na zbieranie odpadów.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl