Zmiany w opłacie recyklingowej

03 lip
zmiany w opłacie recyklingowej

Zmiany w opłacie recyklingowej

Planowane zmiany
Projektowana ustawa zwiększy liczbę obowiązków, które będzie musiał wypełnić przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, oferujący torby z tworzyw sztucznych swoim klientom: dojdzie konieczność ewidencjonowania oraz sprawozdawania szczegółowych informacji marszałkowi. Przepisy mają wejść w życie 1 września 2019 r.

Po zmianach do toreb na zakupy z tworzywa sztucznego zaliczać się będą torby:

– lekkie torby o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów,

– bardzo lekkie torby o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów (do pakowania żywności luzem),

– pozostałe torby o grubości materiału równej i większej 50 mikrometrów.
Oznacza to, że przedsiębiorca będzie musiał pobrać od klienta opłatę recyklingową za każdą wydaną torbę z tworzywa sztucznego, niezależnie od jej grubości, z wyjątkiem toreb bardzo lekkich (jak dotychczas).

Prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, oferujący torby z tworzyw sztucznych, będzie obowiązany do wpisania się z tego tytułu do rejestru BDO. We wniosku będą musiały znaleźć się informacje takie jak rodzaj prowadzonej działalności, a także wykaz miejsc, w których odbywa się sprzedaż. Wpis nie będzie podlegał konieczności uiszczenia opłaty rejestrowej – wniosek o wpis do rejestru lub wniosek aktualizacyjny w przypadku podmiotów, które są już zarejestrowane, należy złożyć najpóźniej do 31 grudnia 2019 r.

Prowadzący sklepy czy hurtownie, w których klient może otrzymać plastikową torbę do zakupów, będzie musiał prowadzić ewidencję liczby zarówno nabytych, jak i wydanych klientom toreb z tworzywa sztucznego (z wyjątkiem toreb bardzo lekkich) i przechowywać ją przez 5 lat.

Dojdzie również obowiązek sporządzania sprawozdania o liczbie wydanych lekkich i pozostałych toreb z tworzywa sztucznego. Dokument składać się będzie do 15 marca za rok poprzedni, do marszałka województwa właściwego z uwagi na miejsce prowadzenia działalności.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl