Zmiany w Kodeksie Pracy dotyczące procesu rekrutacji

21 maj
Zmiany w Kodeksie Pracy

Zmiany w Kodeksie Pracy dotyczące procesu rekrutacji

4 maja 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem prawidłowego stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Nowelizacja wprowadza wiele zmian w ponad 160 ustawach, m.in. w kodeksie pracy.

Nowelizacja ma wpływ na prowadzone przez firmy postępowania rekrutacyjne. Zmieniony art. 221 § 1-5 k.p. zmodyfikował zakres danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie. W związku ze zmianami pracodawca nie może żądać od kandydata danych dotyczących imion rodziców oraz miejsca zamieszkania, może natomiast domagać się udzielenia informacji o danych kontaktowych i danych związanych z kwalifikacjami zawodowymi.

Katalog danych osobowych, których pracodawca może żądać od kandydata, ma charakter zamknięty. Dlatego nie wolno domagać się od potencjalnego pracownika innych danych – np. umieszczenia zdjęcia w CV – które w naturalny sposób są nośnikiem również innych informacji, jak np. rasa, choroba czy niepełnosprawność.

Od 4 maja 2019 roku obowiązuje również reguła, zgodnie z którą podstawę do przetwarzania przez pracodawcę danych osobowych kandydatów do pracy innych niż wymienione w art. 221 § 1 k.p., jest wyłącznie zgoda kandydata. Wyjątek stanowi zakaz przetwarzania danych osobowych związanych z karalnością i naruszeniami prawa bez wyraźnej podstawy ustawowej (art. 221a § 1 k.p.).

W przypadku przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych (dawniej tzw. danych wrażliwych), o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, ujawniających m.in. pochodzenie rasowe lub etniczne, przekonania religijne, orientację seksualną, czy też danych biometrycznych służących do zidentyfikowania osoby, zgoda może stanowić podstawę do ich przetwarzania wyłącznie w przypadku, gdy przekazanie tych danych nastąpi z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Do przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych na podstawie zgody kandydata do pracy mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie wydane przez pracodawcę. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych zostały zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy (art. 221b § 3 k.p.).

Należy również pamiętać, że w przypadku kiedy kandydat nie wyraził zgody na przetwarzanie jego danych w przyszłych rekrutacjach, przetwarzanie nie jest możliwe, a dane należy niezwłoczne usunąć poprzez np. zniszczenie czy odesłanie.

 

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl